“Ik had zo graag adi­eu les Bleus ge­zon­gen”

FANS LEVEN EN STERVEN MEE

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA - JAN STASSIJNS

Het was als­of de weer­go­den ons iets wil­den dui­de­lijk ma­ken gis­te­ren. Na de zon­over­go­ten wed­strijd te­gen Bra­zi­lië, zou Frank­rijk op de­ze grij­ze dag een har­de­re noot zijn om te kra­ken. De ze­nuw­ach­tig­heid was groot, de te­leur­stel­ling na de wed­strijd nog gro­ter. We zijn er niet meer bij. Vaar­wel fi­na­le. Het wa­ren geen 25.000 sup­por­ters zo­als op het fan­dorp op de Schel­de­kaai­en, maar de sfeer op de Da­ge­raad­plaats in de Ant­werp­se wijk Zu­ren­borg was er bij aan­vang van de match niet min­der om. Het was net zo­als de voor­bije wed­strij­den op­nieuw drum­men voor een plaats­je, op het plein, maar ook in de ca­fés rond het be­ken­de plein. Ook Eef Fran­cks was van de par­tij met zijn vas­te WK-team: Loui­se Van Cau­wen­bergh (30), Fre­de­rik Pies­sens (42), Wim Ver­brug­gen (32), Astrid De Chaf­fay (31), Rob Vran­ckaert (42) en Va­len­tijn Weyn (37). “Dit wordt een an­de­re wed­strijd dan te­gen de Bra­zi­li­a­nen”, zegt Eef. “Maar we ge­lo­ven er­in. We zijn hier op­nieuw met de­zelf­de groep en we gaan er sa­men voor.” Maar het is toch met een an­der ge­voel dat we naar de match kij­ken”, zegt Va­len­tijn Weyn (37) uit de Seef­hoek. “Maar ik ben erg trots. Ik heb trou­wens niet de in­druk dat men­sen door de re­gen zijn thuis­ge­ble­ven. Het moet na­tuur­lijk al se­ri­eus re­ge­nen om een Belg thuis te hou­den. Trou­wens, de hal­ve fi­na­le. Daar wil ie­der­een toch bij zijn?” “Frank­rijk speelt ge­slo­ten, ter­wijl de Bra­zi­li­a­nen net zo­als wij echt voet­bal spe­len”, treedt Fre­de­rik hem bij. “De eer­ste die scoort, zal het voor­deel heb­ben. Dus is het uit­kij­ken naar de eer­ste goal van de Ro­de Dui­vels. Hoe snel­ler die bier­dou­che, hoe be­ter.”

Mid­den­vin­gers in lucht Geen rond­vlie­gend bier en be­kers tij­dens de eer­ste helft, hoe­wel de Bel­gen toch een aan­tal kan­sen bij el­kaar spe­len. Met het Fran­se doel­punt van Um­ti­ti in de twee­de helft volgt geen bier­dou­che, maar een kou­de dou­che. “Dat komt wel goed”, klinkt het over­al op het plein. En wan­neer in de 60ste mi­nuut de eer­ste ech­te Bel­gi­sche kans volgt, lij­ken de Ro­de Dui­vels ook echt wak­ker te zijn ge­wor­den. En de Da­ge­raad­plaats met hen. Het pu­bliek roept hen naar

voor. Het ge­loof blijft. Het is een an­de­re match als die van Bra­zi­lië, dus mis­schien her­ha­len we de knots­gek­ke laat­ste mi­nu­ten van te­gen Ja­pan? Maar al snel volgt de frus­tra­tie. Eden Ha­zard wordt en­ke­le ke­ren on­der­uit ge­haald, krijgt geen fout en het boe­ge­roep is na­ve­nant. “Voor fou­ten van de Bel­gen wordt wel ge­flo­ten door de scheids­rech­ter.” Mid­den­vin­gers in de lucht, hoof­den knik­ken nee. Maar de hoop op de ge­lijk­ma­ker blijft tot in de laat­ste mi­nuut. Dries Mer­tens die in­valt, geeft de he­le Da­ge­raad­plaats op­nieuw hoop. En de kan­sen ko­men ook, maar uit­ein­de­lijk kan ook “Dries­je” de sco­re niet ver­an­de­ren. “Ik had zo graag adi­eu les Bleus ge­zon­gen”, zeg Va­len­tijn. “Ik heb tijd no­dig om dit te ver­wer­ken.” “Zo spij­tig”, re­a­geert Astrid De Chaf­fay (31) uit Deur­ne. “We zijn ver ge­raakt, maar het ein­digt hier. Te­leur­ge­steld? Ja!” “Maar we kun­nen nog al­tijd be­ter doen dan in 86”, zegt Jo­na­than De Boe­ver (41), die ook de voor­bije mat­chen naar het gro­te scherm op de Da­ge­raad­plaats was af­ge­zakt. “Het is nog al­tijd een toer­nooi van goud, zil­ver, brons.”

Astrid De Chaf­fay

Sup­por­ter uit Deur­ne “We zijn ver ge­raakt. Maar het ein­digt hier. Te­leur­ge­steld? Ja!”

FOTO'S VICTORIANO MORENO

Frank­rijk klopt Bel­gië met 1-0 en dom­pelt de Da­ge­raad­plaats on­der in to­ta­le te­leur­stel­ling.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.