Heb­be­rig­heid doet Eu­ro­pa de das om

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - WK VOETBAL: HET ADIEU - Chris­tof Wil­locx re­dac­teur eco­no­mie brie­ven@gva.be

Oud-pre­mier en frac­tie­lei­der van de Eu­ro­pe­se li­be­ra­len Guy Ver­hof­stadt is een van de drie Eu­ro­pe­se Par­le­ments­le­den die de mees­te ex­tra’s ver­die­nen met bij­klus­sen. In de voor­bije vier jaar ont­ving hij met zijn le­zin­gen en be­stuurs­func­ties on­ge­veer een mil­joen eu­ro. Dat be­drag komt bo­ven­op zijn maan­de­lijk­se bru­to­loon als frac­tie­lei­der van 13.000 eu­ro per maand. Ver­hof­stadt ver­dient zijn ex­tra’s bij in­ves­te­rings­maat­schap­pij­en en be­drij­ven die jon­ge on­der­ne­mers steu­nen. De Ita­li­aan Ra­na­to Soru maakt het wat be­treft bon­ter. Hij is naast Eu­ro­pees Par­le­ments­lid ook di­rec­teur van het te­le­com­be­drijf Tis­ca­li en stemt dus mee over de Eu­ro­pe­se wet­ge­ving die zijn be­drijf moet na­le­ven. Dat ruikt sterk naar be­lan­gen­ver­men­ging. Dat Ver­hof­stadt als frac­tie­lei­der 13.000 eu­ro bru­to per maand ver­dient (ge­wo­ne eu­ro­par­le­ments­le­den ver­die­nen 8.611 eu­ro bru­to per maand), is nog enigs­zins te ver­ant­woor­den. De mees­te Eu­ro­pe­se po­li­ti­ci wer­ken zeer hard. En hun loon valt niet te ver­ge­lij­ken met dat van pak­weg top­voet­bal­ler Ke­vin De Bruy­ne, die bij zijn club Man­ches­ter Ci­ty ge­mid­deld 360.000 eu­ro bru­to per week (!) op zijn re­ke­ning mag bij­schrij­ven. Het pro­bleem zit in het feit dat te veel Eu­ro­pe­se po­li­ti­ci bo­ven­op hun maand­in­ko­men zo­veel ex­tra’s ver­die­nen dat ze de voe­ling met de re­a­li­teit drei­gen kwijt te spe­len. Kan een po­li­ti­cus die een mil­joen eu­ro ex­tra ver­dient in vier jaar tijd nog ge­loof­waar­di­ge idee­ën heb­ben over ar­moe­de­be­strij­ding? En wie ver­dient zo snel zo­veel in bij­be­roep? Nog er­ger is dat de lei­ding van het Eu­ro­pe­se Par­le­ment vo­ri­ge week een reeks voor­stel­len heeft weg­ge­stemd om meer trans­pa­ran­tie te ge­ven over de on­kos­ten­ver­goe­ding van 4.600 eu­ro per maand die Eu­ro­pe­se Par­le­ments­le­den bo­ven­op hun bru­to­lo­nen ont­van­gen. De par­le­ments­le­den ge­brui­ken dat geld on­der meer voor werk­lun­ches en het hu­ren van kan­to­ren. Maar nie­mand kan nu con­tro­le­ren hoe ze dat geld pre­cies uit­ge­ven. Met an­de­re woor­den: als Guy Ver­hof­stadt of zijn col­le­ga’s met ons be­las­ting­geld in du­re res­tau­rants wil­len eten, dan doen ze dat ge­woon. Zou een par­le­ments­lid be­ter wor­den ge­ïn­for­meerd bij een drie­gan­gen­me­nu in een ster­ren­res­tau­rant dan bij een brood­je? Het ge­brek aan trans­pa­ran­tie over het be­ste­den van de on­kos­ten­ver­goe­ding is ne­ga­tief voor het ima­go van Eu­ro­pa. Noch­tans zorgt een ver­e­nigd Eu­ro­pa voor goed­ko­pe­re pro­duc­ten in de su­per­markt, meer jobs en la­ge­re bel­ta­rie­ven in het bui­ten­land. Een lid­staat die uit de Eu­ro­pe­se Unie wil stap­pen, doet zich­zelf de das om. De Brit­ten zul­len dat nog on­der­vin­den. Maar als som­mi­ge Eu­ro­pe­se po­li­ti­ci hun heb­be­rig­heid niet aan ban­den leg­gen, wordt de weg voor eu­ro­scep­ti­sche par­tij­en meer dan ooit vrij­ge­maakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.