“Het ver­schil met vo­rig jaar? Toch voor­al mijn at­ti­tu­de”

Tho­mas De­nis (TC Gym) be­reikt hoofd­ta­bel op Wit­te Dui­vels en Krom­veld

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO - KURT GULDENTOPS

In de Ant­werp­se re­gio wor­den er de­ze week met Brandt TC en De Wit­te Dui­vels zo­waar twee ster­ren­toer­nooi­en in het Bel­gi­an Cir­cuit af­ge­werkt. In Bras­schaat liet Tho­mas De­nis van TC Gym zich al­vast in po­si­tie­ve zin op­mer­ken.

De 17-ja­ri­ge Tho­mas De­nis (B-15/1) baan­de zich een weg naar de hoofd­ta­bel op De Wit­te Dui­vels. De­nis haal­de het eerst van Paul Van Us­sel (B-4/6) met 7-6 en 6-3 en speel­de na­dien een heel ster­ke en com­ple­te par­tij te­gen Ken­ny Hers­co­vi­ci (B-15/2). De­nis won in twee sets met 7-6 en 6-2. “Mijn pres­ta­ties van de jong­ste we­ken zijn hoop­ge­vend en dat doet deugd”, geeft De­nis toe. “Vo­rig sei­zoen liep het voor geen me­ter, maar sinds­dien heb ik wat aan kracht ge­won­nen en is voor­al mijn at­ti­tu­de veel be­ter. Dat uit zich in goe­de re­sul­ta­ten. Het is nu zaak om de­ze lijn door te trek­ken.” Want De­nis heeft een dui­de­lijk doel voor ogen. Hij wil eind dit jaar op­klim­men naar B-15/2. “Dat is in­der­daad mijn am­bi­tie. Op ter­mijn moet B-15/4 de gro­te uit­da­ging wor­den. We zien wel of het haal­baar is en voor­al of ik de goes­ting in het ten­nis­sen blijf hou­den. Nog één school­jaar en dan vang ik ho­ge­re stu­dies aan. Vaak merk je dat de hon­ger naar ten­nis dan wat af­neemt. We zien wel.” Mor­gen­avond wacht Ruud Mar­tens (B-15/4) van TC Beck­hand op de hoofd­ta­bel van De Wit­te Dui­vels. “Dat is een heel pit­ti­ge lo­ting”, be­seft De­nis. “Vo­rig sei­zoen kwam ik hem al eens een keer­tje te­gen en toen speel­de hij be­re­sterk. Het wordt een he­le uit­da­ging voor mij, maar dit zijn de af­spra­ken waar ik on­noe­me­lijk veel uit kan le­ren. De­ze week ben ik ook nog ac­tief op TC Krom­veld en ook daar tref ik met Do­mi­ni­que Coe­ne (B-15/4) met­een het twee­de reeks­hoofd. Het wordt dus ho­pen op een stunt.” Op De Wit­te Dui­vels prij­ken er liefst drie A-spe­lers op de hoofd­ta­bel. Jo­nas Dier­ckx (GT Tes­sen­der­lo) is eer­ste reeks­hoofd, ge­volgd door Bram Coe­ne (TC Ze­ven­ber­gen) en Phi­lip De Vet­ter (TC Beck­hand). De strijd om de ti­tel lijkt daar­mee bij­zon­der boei­end te zul­len wor­den. Bram Coe­ne gaat in Bras­schaat op zoek naar een vier­de ze­ge op rij na over­win­nin­gen op TC Wing­field, He­ren­tal­se en het ei­gen TC Ze­ven­ber­gen.

FOTO TOM GOYVAERTS

Tho­mas De­nis aan het werk op trai­ning op TC Gym.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.