Dan­ser wordt ac­teur: Ma­lik Mo­ham­med speelt hoofd­rol in nieu­we VTM-reeks

Boo­me­naar Ma­lik Mo­ham­med (25), win­naar van laat­ste ‘So You Think You Can Dan­ce’, ac­teert in nieu­we VTM-reeks

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina - (lacht).” TOM VETS

In 2015 won hij de har­ten van dans­lief­heb­bers én het laat­ste sei­zoen van So You Think You Can Dan­ce, bin­nen­kort duikt Ma­lik Mo­ham­med (25) op­nieuw bij VTM op. Niet als dan­ser, maar als ac­teur in de nieu­we VTM-reeks De Luizenmoeder. “Ik kies nooit voor mak­ke­lij­ke uit­da­gin­gen.”

De Luizenmoeder was een me­g­ahit in Ne­der­land. VTM maakt van de­ze reeks vol po­li­tiek in­cor­rec­te hu­mor over kin­de­ren, hun ou­ders en de leer­krach­ten op een la­ge­re school een ei­gen ver­sie.

“Om evi­den­te re­de­nen zul­len men­sen in mij eer­der een dan­ser zien”, zegt Ma­lik Mo­ham­med uit Boom. “Maar ac­te­ren en dan­sen heb­ben veel ge­meen. Als dan­ser moet je je ook in­le­ven in een per­so­na­ge. Het eni­ge ver­schil is dat ik als ac­teur ook tekst heb. Of de am­bi­tie om te ac­te­ren even groot is als die om te dan­sen? Toch wel. Ik be­gin niet aan iets als ik me er niet hon­derd pro­cent voor wil in­zet­ten.”

“Ik heb geen ac­teer­op­lei­ding ach­ter de rug. Maar voor dans volg­de ik even­min een pro­fes­si­o­ne­le op­lei­ding, en kijk waar het ta­lent me al bracht. Ik pik veel met m’n ogen en oren op, en win ad­vies in bij ac­teurs en re­gis­seurs. Ik weet dat ik nog niet op het ni­veau ben dat ik zou wil­len. Er valt nog veel te le­ren, maar De Luizenmoeder is een uit­ge­le­zen kans om te to­nen wat ik al in m’n mars heb.”

In de reeks speelt Ma­lik de rol van Ken­neth. Sa­men met ac­teur Da­vid Can­tens ver­tol­ken ze de pa­pa’s van de klei­ne Rita. “Ik weet zelf nog maar twee we­ken dat ik tot de cast be-

hoor. Ik was de laat­ste die werd ge­ko­zen”, zegt Ma­lik. “De op­na­mes star­ten al vol­gen­de week. Ik weet niet wat het gaat wor­den, maar de sfeer is pri­ma. Het Ne­der­land­se ori­gi­neel heb ik niet ge­zien, op en­ke­le kor­te YouTu­be­frag­men­ten na. Ik wil geen ko­pie ma­ken.”

Ge­stopt? Ver­re van

De ze­ge­tocht van Ma­lik in So You

Think You Can Dan­ce ligt iets meer dan drie jaar ach­ter ons. Sinds­dien is er veel veran­derd. “Ik heb nu m’n ei­gen dan­sa­g­en­cy, zo­dat ik an­de­re ta­len­ten kan be­ge­lei­den. Voorts le­ver­de die over­win­ning me veel nieu­we con­tac­ten op. So You Think… open­de deu­ren die an­ders mis­schien wa- ren dicht ge­ble­ven. Al denk ik wel dat je zelf in de hand hebt hoe ver je springt door ook zelf ini­ti­a­tief te ne­men.”

Zijn over­win­ning le­ver­de Ma­lik 25.000 eu­ro op. “Dat geld is niet op, al heb ik een groot deel er­van ge­spen­deerd aan le­vens­on­der­houd. Le­ven van dan­sen is niet eenvoudig, maar daar heb ik vre­de mee om­dat ik het zo graag doe.”

“Om­dat ze me niet meer op te­le­vi­sie zien, den­ken veel men­sen dat ik ge­stopt ben. Ver­re van. Ik dans zelfs méér. Met de op­lei­ding die ik won, ging ik naar Los An­ge­les om an­de­re dans­stij­len uit te pro­be­ren. Ik volg­de zelfs een jaar bal­let, ter­wijl dat me niet ligt. Maar ik wil van al­le stij­len proe­ven.”

Op­mer­ke­lijk de­tail: Ma­lik is ook nog al­tijd voet­bal­ler. Ooit kwam hij aan de bak bij Boom en Ant­werp, nu bij een Merk­sem­se club uit der­de pro­vin­ci­a­le. “Voet­bal­len is een be­hoor­lijk ri­si­co voor een dan­ser, maar de goes­ting was te groot om het te la­ten. Ik moet wel uit­kij­ken wat ik doe. Ik kan me ei­gen­lijk geen bles­su­res ver­oor­lo­ven, maar ze zijn am­per te ver­mij­den. Ik heb een schou­der­bles­su­re ge­had, had al last van m’n knie… Ge­luk­kig helpt een goe­de ki­ne­sist veel

Ma­lik Mo­ham­med

Dan­ser-ac­teur ‘‘Ik heb geen ac­teer­op­lei­ding ach­ter de rug. Maar voor dans volg­de ik even­min een pro­fes­si­o­ne­le op­lei­ding, en kijk waar het ta­lent me al bracht.’’

FOTO'S DIRK KERSTENS, VTM

Als win­naar van So You Think You

Can Dan­ce in 2015.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.