Wat heb­ben ze nu af­ge­spro­ken?

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Binnenland -

De NAVO-lid­sta­ten zijn in een ge­meen­schap­pe­lij­ke slot­ver­kla­ring over­een­ge­ko­men om eens te meer Ar­ti­kel 5 van het NAVO-ver­drag te be­na­druk­ken. Dat stelt dat een aan­val op één lid­staat ge­lijk­staat aan een aan­val op ál­le lid­sta­ten. Daar­naast wordt ge­werkt aan een eer­lij­ker ver­de­ling van de las­ten. Con­creet zul­len heel wat meer lan­den te­gen 2024 2% van hun bbp aan de­fen­sie moe­ten uit­ge­ven. Ook voert de NAVO haar snel­le in­zet­baar­heid op. Via het con­cept ‘Vier­maal Der­tig’ moe­ten de NAVO-lan­den bin­nen een tijds­be­stek van der­tig da­gen der­tig ba­tal­jons, der­tig vlieg­tui­gen en der­tig sche­pen pa­raat heb­ben. Bo­ven­dien lan­ceert het bond­ge­noot­schap een nieu­we op­lei­dings­mis­sie in Irak. En­ke­le scho­len en op­lei­dings­cen­tra zul­len wor­den op­ge­richt om IS niet weer op sterk­te te la­ten ko­men. Tot slot ope­nen de 29 NAVO-lan­den de deur voor

Ma­ce­do­nië om het der­tig­ste lid van de al­li­an­tie te

wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.