“El­ke dag iets te doen in het park”

Bou­c­ken­borgh wordt Zo­mer­park, met co­me­dy, film, mu­ziek en work­shops

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Stad En Rand - REBECCA VAN REMOORTERE

Het zijn druk­ke da­gen voor de vrij­wil­li­gers van jon­ge­ren­cen­trum Bou­c­ken­borgh. In het Bou­c­ken­borgh­park leg­gen ze de laat­ste hand aan de in­rich­ting van het Zo­mer­park, dat heel de zo­mer co­me­dy, film, mu­ziek en work­shops naar Merk­sem brengt.

Het Zo­mer­park is sinds 2015 de uit­vals­ba­sis voor de Merk­sem­naar in de zo­mer. Dit week­end opent het park op­nieuw met een fees­te­lijk ope­nings­week­end. “Twee da­gen lang staan er food­trucks op het ter­rein, er is kin­der­ani­ma­tie en op za­ter­dag or­ga­ni­se­ren we een feest in het jon­ge­ren­cen­trum. Zon­dag om 10u houdt ’t Stro­boer­ke een rom­mel­markt”, zegt Bert Del­vil­le van het jon­ge­ren­cen­trum. Na het ope­nings­week­end is het zo­mer­park op­nieuw ver­trok­ken voor een zo­mer vol ac­ti­vi­tei­ten. “El­ke dag is er iets te doen. We wij­ken niet af van het pro­gram­ma van vo­rig jaar. Op maan­dag is er nog steeds yo­ga, op dins­dag een op­tre­den, woens­dag or­ga­ni­se­ren we work­shops en een gra­tis film, op don­der­dag staat er al­tijd een co­me­dy­top­per op het pro­gram­ma en op vrij­dag kun­nen be­zoe­kers een dansini­ti­a­tie vol­gen. Al­les is gra­tis, maar voor de work­shops en de co­me­dy moet wel op voor­hand wor­den in­ge­schre­ven. Nu al zijn er een paar voor­stel­lin­gen en work­shops vol­zet.”

Tus­sen de co­me­dy­top­pers zit­ten on­der meer Bas Bir­ker en Tho­mas Smith. De work­shops va­ri­ë­ren van gi­taar­on­der­houd tot graf­fi­ti en zeef­druk­ken op tex­tiel.

Van zon­dag tot en met don­der­dag is het zo­mer­park open van 14 tot 1u, op vrij­dag en za­ter­dag van 14 tot 3u.

Speel­plein­wer­king

Bou­c­ken­borgh­park is vol­gens het jon­ge­ren­cen­trum de per­fec­te lo­ca­tie voor het Merk­sem­se zo­mer­pro­gram­ma. “De buurt­be­wo­ners vin­den van­zelf de weg naar het park. Het is cen­traal ge­le­gen en er zijn naast het Zo­mer­park ook heel wat ac­ti­vi­tei­ten te doen. Zo zit­ten de speel­plein­wer­king en de jeugd­dienst ook in het park. Sinds kort is er ook een nieu­we speel­tuin, wat de lo­ca­tie nog aan­trek­ke­lij­ker maakt.”

Het Zo­mer­park moet voor­al de men­sen uit Merk­sem en Scho­ten aan­trek­ken. “We wil­len ie­der­een be­rei­ken, daar­om hou­den we al­le ac­ti­vi­tei­ten gra­tis. Ook aan de bar blij­ven de prij­zen de­mo­cra­tisch. Bij ons kun je nog een pin­tje drin­ken voor 1,60 eu­ro”, zegt Bert. “Die bar wordt dit jaar trou­wens nog mooi­er dan vo­rig jaar, in een con­tai­ner met ex­tra aan­kle­ding.”

FOTO DIRK KERSTENS

De vrij­wil­li­gers ma­ken het Zo­mer­park klaar voor het ope­nings­week­end.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.