Drie­daags fiets­eve­ne­ment langs mooi­ste plek­jes

De ge­meen­ten Mal­le, Zoersel, Ranst, Zand­ho­ven en Lil­le slaan de han­den in el­kaar om de re­cre­a­tie­ve fiet­sers een on­ver­ge­te­lij­ke zo­mer te be­zor­gen. Ze or­ga­ni­se­ren sa­men een fiets­eve­ne­ment.

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Noord - (jvs)

Tij­dens het drie­daags fiets­eve­ne­ment doen de deel­ne­mers de mooi­ste plek­jes van de­ze ge­meen- ten aan. On­der­weg wordt op een aan­tal stop­plaat­sen ge­no­ten van cu­li­nai­re hap­jes en kun­sti­ge ac­ti­vi­tei­ten.

Het eer­ste eve­ne­ment vindt op zon­dag 15 ju­li plaats in Mal­le en Lil­le. Je kunt ’s och­tends ver­trek­ken tus­sen 9 en 12u aan het Kas­teel de Re­nes­se (Lier­se­lei 30 in Oost­mal­le) of bij Hof d’In­te­re (Pasto­rijstraat 2 in We­chel­der­zan­de). Deel­ne­men kost 5 eu­ro per per­soon, proe­ver­tjes on­der­weg in­be­gre­pen.

Mooie prij­zen

Op zon­dag 29 ju­li wor­den de ge­meen­ten Zoersel en Zand­ho­ven ver­kend. Daar zijn de ver­trek­plaat­sen het lo­kaal van de har­mo­nie De Lin­de­kring (Ka­pel­straat 19 in Zoersel) of do­mein Hooi­don­ck (Lan­ge­straat 170 in Zand­ho­ven).

Op zon­dag 5 au­gus­tus is Ranst aan de beurt. De start­plaats is het do­mein Moer­vel­den (Bist­weg in Broechem).

Wie deel­neemt aan min­stens twee van de drie fiets­toch­ten, maakt kans op mooie prij­zen.

www.land­van­play­san­tien.be, in­fo@land­van­play­san­tien.be, 03.310.05.14

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.