“Ik be­sef nu dat ik echt van ie­der­een kan win­nen”

Li­am Die­len heeft aan tac­tisch in­zicht en men­ta­le sterk­te ge­won­nen

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Sport Regio - CHLOË LYSSENS-DANNEBOOM

Li­am Die­len (B-15/2) speel­de zich op het Soks Car­re­four Mar­ket Open en­kel­toer­nooi in Ru­pel­mon­de in de kij­ker. In He­ren 1 ver­sloeg hij als twee­de reeks­hoofd Ste­fan Borms (B-15) en Ni­co­las Mam­pa­ey (B-15/1) op weg naar de fi­na­le.

Die­len nam be­gin dit jaar reeds deel aan en­ke­le Bel­gi­an Cir­cuit­toer­nooi­en, maar de 19-ja­ri­ge spe­ler van TC Gym Olym­pi­a­de botste steeds op een A Na­ti­o­naal. Bo­ven­dien werd hij af­ge­lo­pen win­ter ge­teis­terd door bles­su­res. Blij dat hij fit was om de zo­mer goed te kun­nen star­ten, be­gon hij vier we­ken ge­le­den aan zijn op­mars. “Mijn eer­ste wed­strij­den wa­ren niet top, maar plots be­gon­nen de mat­chen in mijn voor­deel te kan­te­len”, zegt Die­len. “Op Wing­field in Me­che­len klop­te ik Mats Uyt­ter­hoe­ven en Jel­le Du­gail­ly, res­pec­tie­ve­lijk de num­mers 62 en 88 van het Bel­gi­an Cir­cuit. Zo kwam ik in mijn eer­ste fi­na­le ooit te­recht.” Hoe­wel Die­len toen in twee sets ver­loor van Bram Coe­ne (nr 42), was hij heel blij met zijn be­haal­de fi­na­le­plaats. “Ik had dit he­le­maal niet ver­wacht, maar leek mijn draai te heb­ben ge­von­den. Een week la­ter stond ik in He­ren­tals in de fi­na­le en won ik het toer­nooi van TC Het Zeen in Ster­re­beek. Die goe­de re­sul­ta­ten wa­ren voor mij een keer­punt. Van­af toen ben ik el­ke wed­strijd an­ders gaan be­kij­ken en be­sef­te ik dat ik van ie­der­een kan win­nen. De­ze ge­dach­te zorgt er­voor dat ik nu vaak an­ders aan een wed­strijd be­gin en dat werpt dui­de­lijk zijn vruch­ten af.”

Verloren fi­na­le

De ta­bel­len in Ster­re­beek en Ru­pel­mon­de ston­den niet bol van de ho­ger ge­klas­seer­de spe­lers, dat be­seft Die­len ook. “Op het Soks-toer­nooi wist ik dat Ro­bin Van­hau­we mee­deed, een spe­ler die steeds op ni­veau pres­teert. Ik wist dat dit ab­so­luut een moei­lij­ke wed­strijd zou wor­den. En ik kreeg ge­lijk. In de fi­na­le kwam ik te­gen­over Ro­bin te staan en ik ver­loor.” “Noch­tans had ik ze­ker kan­sen om te win­nen in die wed­strijd”, gaat de Gym-spe­ler ver­der. “In de eer­ste set raak­te ik bij wij­ze van spre­ken geen bal en ging ik snel on­der­uit. Ik kon me in de twee­de set her­pak­ken en win­nen. In de der­de set ten­nis­ten we al­le­bei op een de­ge­lijk ni­veau en kon het al­le kan­ten uit. He­laas kon ik mijn kan­sen niet be­nut­ten en kon Ro­bin wel tel­kens sco­ren.” Eer­der tij­dens het toer­nooi, in de hal­ve fi­na­le, moest Die­len Ni­co­las Mam­pa­ey be­kam­pen. Mam­pa­ey is een vriend van Die­len, die hij toch al een tijd­je kent. “Ik had Ni­co­las Mam­pa­ey niet op de ta­bel zien staan. Hij had zich vanuit de kwa­li­fi­ca­ties naar bo­ven ge­werkt en plots ston­den we oog in oog. Hoe­wel de uit­slag iets an­ders laat ver­moe­den, was ook een moei­lij­ke wed­strijd voor mij en was Ni­co­las een zeer las­ti­ge te­gen­stre­ver.”

Hit­te geen pro­bleem

De hit­te van de voor­bije da­gen had niet bijs­ter veel vat op Die­len, “Na­tuur­lijk vre­ten de­ze tem­pe­ra­tu­ren ener­gie en put­ten ze je ex­tra uit, maar al bij al heb ik er wei­nig last van. De ter­rei­nen zijn wel heel droog, dat zorgt voor veel stof en val­se bot­sen. Maar ach, dat soort din­gen zijn voor je te­gen­stre­ver even ver­ve­lend.” Over het ni­veau dat hij haalt heeft de jon­ge­man uit Eke­ren ze­ker geen klach­ten. “Ik ben te­vre­den over de mat­chen die ik speel. Wel heb ik het ge­voel dat het nog net iets be­ter zou kun­nen. Ik ga me van­af nu ook in­schrij­ven in en­ke­le Fu­tu­res-toer­nooi­en. De sfeer daar is al­tijd su­per en ook de wed­strij­den zijn span­nend. Ik ga dus ze­ker pro­be­ren mijn weg daar te vin­den.”

Coach Har­rie Schou­ten

On­danks zijn am­bi­tie en ta­lent blijft Die­len met de voe­ten op de grond. “Mijn coach, Har­rie Schou­ten van Pro­gress Pro, volgt me op de voet en speelt tel­kens in op wat ik doe op het veld. Ik heb een goe­de trai­nings­pe­ri­o­de ach­ter de rug en pro­beer wat ik ge­oe­fend heb nu toe te pas­sen in mijn wed­strij­den. Het ac­cent ligt wat min­der op het tech­ni­sche en meer op het tac­ti­sche en men­ta­le as­pect. Op die ma­nier hoop ik mijn ni­veau tij­dens een match op ge­lij­ke hoog­te te bren­gen met wat ik op trai­ning pres­teer. Dat is mijn voor­naams­te doel­stel­ling dit sei­zoen.”

FOTO RR

Li­am Die­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.