Over­heid wil via Fa­ce­book il­le­ga­le mi­gra­tie stop­pen

Dienst Vreem­de­lin­gen­za­ken be­gint met on­li­ne ont­ra­dings­cam­pag­ne

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina - CHRISTOPH MEEUSSEN

De Dienst Vreem­de­lin­gen­za­ken (DVZ) start met een op­mer­ke­lij­ke cam­pag­ne om de komst van il­le­ga­le vluch­te­lin­gen naar ons land te­gen te gaan. De over­heids­dienst wil on­der meer via Fa­ce­book en Twit­ter in dia­loog gaan met migranten en hen in­for­me­ren. “We wil­len ont­ra­dend wer­ken voor il­le­ga­le mi­gra­tie en raad­ge­vend voor de le­ga­le”, zegt DVZ-di­rec­teur Fred­dy Roo­se­mont. De cam­pag­ne loopt min­stens zes maan­den. Or­ga­ni­sa­ties als Vluch­te­lin­gen­werk Vlaan­de­ren re­a­ge­ren scep­tisch: “Je ris­keert men­sen af te schrik­ken die be­scher­ming no­dig heb­ben of die hier wel le­ga­le kan­sen kun­nen krij­gen”, klinkt het.

De Dienst Vreem­de­lin­gen­za­ken (DVZ) gaat met een groot­scha­li­ge cam­pag­ne op on­der meer Fa­ce­book en Twit­ter fors in­zet­ten om il­le­ga­le mi­gra­tie te ont­moe­di­gen. Le­ga­le migranten en vluch­te­lin­gen wil men in­for­me­ren. Ngo’s re­a­ge­ren kri­tisch.

In het ver­le­den voer­de DVZ al be­perk­te ac­ties met bij­voor­beeld Fa­ce­book­ban­ners ge­richt op Irake­zen. Nu pakt de dienst het gro­ter aan. Mi­ni­maal zes maan­den gaat een team op on­der meer Fa­ce­book en Twit­ter in dia­loog met migranten. Op een spe­ci­fie­ke web­si­te wordt in­for­ma­tie ver­za­meld. Op me­dia als YouTu­be en In­st­agram ver­schij­nen ge­tui­ge­nis­sen en vi­deo­frag­men­ten.

Ri­si­co’s en kan­sen

De meer­ta­li­ge cam­pag­ne, naar

Duits mo­del (zie fo­to’s bo­ven, waar­in leu­gens over mi­gra­tie ont­kracht wor­den), ver­schaft in­fo over de ri­si­co’s van on­re­gel­ma­ti­ge mi­gra­tie en de kan­sen en om­stan­dig­he­den van asiel of ver­blijf in Bel­gië. In hun ei­gen land zou­den migranten in­fo krij­gen over de ri­si­co’s van hun si­tu­a­tie en over te­rug­keer. Het doel is ook te­gen­ge­wicht ge­ven aan wat DVZ “ve­le

Fred­dy Roo­se­mont

Di­rec­teur DVZ “We zeg­gen niet om níét te ko­men, maar om le­gáál te ko­men: als werk­ne­mer, stu­dent of via ge­zins­her­e­ni­ging.”

on­juis­te ver­ha­len, me­de ver­spreid door men­sen­smok­ke­laars” noemt.

On­tra­den en in­for­me­ren

“We pas­sen ons aan de mo­der­ne tij­den aan”, re­a­geert DVZ-top­man Fred­dy Roo­se­mont. “De ac­tie in Irak was een suc­ces. In Ka­boel (Af­gha­nis­tan, red.) was het min­der, maar nu wil­len we er ver­der in gaan.”

“Per de­fi­ni­tie wil­len we ont­ra­dend wer­ken naar il­le­ga­le mi­gra­tie en raad­ge­vend voor de le­ga­le. We zeg­gen niet om níét te ko­men, maar om le­gáál te ko­men, bij­voor­beeld als stu­dent, werk­ne­mer of via ge­zins­her­e­ni­ging. Vluch­te­lin­gen wil­len we bij­voor­beeld aan­ra­den in het land te blij­ven waar ze al een sta­tuut heb­ben en waar ze in vei­lig­heid zijn.”

Hij be­na­drukt ook dat er wordt door­ver­we­zen naar in­fo van der­den. Qua doel­groe­pen denkt de top­man voor­al aan lan­den met la­ge er­ken­nings­per­cen­ta­ges, zo­als meer­de­re Afri­kaan­se lan­den.

Re­dac­tie­co­mi­té

Een re­dac­tie­co­mi­té kijkt toe op al­le in­houd en op hoe er moet wor­den ge­re­a­geerd. In dat co­mi­té ze­te­len on­der meer de po­li­tie, het Com­mis­sa­ri­aat-Ge­ne­raal voor de Vluch­te­lin­gen en de Staat­lo­zen (CGVS), Feda­s­il en men­sen uit de ge­meen­schap­pen zelf. Dat co­mi­té moet ook toe­zien op de cor­rect­heid van de in­for­ma­tie.

Scep­sis

“We er­ken­nen de nood aan in­for­ma­tie die zich richt op migranten die ook ob­jec­tief, vol­le­dig en up­to-da­te is. Maar als we den­ken aan de in­fo­brie­ven die DVZ eer­der ver­spreid­de, be­looft het niet veel goeds”, re­a­geert Rein An­to­nis­sen, di­rec­teur van Vluch­te­lin­gen­werk Vlaan­de­ren. “Ze fo­cus­te voor­al op de na­de­len en ri­si­co’s en was ge­richt op be­paal­de na­ti­o­na­li­tei­ten.”

Ook vraagt hij zich af in hoe­ver­re in­stan­ties als CGVS de re­dac­tie zul­len mo­gen ver­zor­gen, als­ook of spe­ci­a­lis­ten uit het mid­den­veld en ngo’s wor­den aan­ge­spro­ken. “Wie zal bo­ven­dien in­di­vi­du­e­le vra­gen be­ant­woor­den? Ver­wijst men voor in­di­vi­du­eel ad­vies door? Dat is cru­ci­aal, want el­ke si­tu­a­tie is an­ders en je ris­keert men­sen af te schrik­ken die be­scher­ming no­dig heb­ben of die hier wel le­ga­le kan­sen kun­nen krij­gen.”

Het fe­de­ra­le mi­gra­tie­cen­trum My­ria geeft voor­lo­pig geen com­men­taar en zegt meer in­for­ma­tie en tijd no­dig te heb­ben.

FO­TO BELGA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.