Ca­fé­keu­zestress

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Stand En Rand -

Een van mijn fa­vo­rie­te be­zig­he­den is on­ge­twij­feld ‘iets gaan drin­ken’. Geen re­den om mij tot drank­or­gel te bom­bar­de­ren, want dan heb ik het naast een fris pin­tje ook over een lat­te mac­chi­a­to en een ho­me­ma­de ice­tea. Niets zo leuk als op een ter­ras of aan de toog met vrien­den te leu­te­ren over de meest uit­een­lo­pen­de on­der­wer­pen. En in Ant­wer­pen zijn de mo­ge­lijk­he­den om iets te gaan drin­ken ein­de­loos. Na bij­na twee jaar in hart­je stad zijn er on­der­tus­sen een paar plek­ken waar ik steeds op te­rug­val. Ik zou ze zelfs bij­na mijn stam­kroe­gen dur­ven noe­men. Maar wan­neer ik dan plots door een deel van de stad fiets waar ik min­der be­kend ben, be­sef ik pas hoe­veel ca­fés er zijn die ik nog niet uit­ge­pro­beerd heb. En zelfs in mijn ei­gen buurt ont­dek ik nog bij­na we­ke­lijks nieu­we hot­s­pots. Ik zou bij­na een boek kun­nen schrij­ven van het ca­feetjes-die-ik-ze­ker-nog-moetuit­pro­be­ren-lijst­je in mijn hoofd. En de zo­mer­va­kan­tie is dé pe­ri­o­de bij uit­stek om mijn fa­vo­rie­te hob­by te be­oe­fe­nen. Maar hoe meer op­ties op mijn lijst­je, hoe moei­lij­ker het wordt om een leuke plek te kie­zen. Vrij­dag­mid­dag be­gint het al te ma­len: Da­ge­raad­plaats? Me­chels­eplein? Vrij­dag­markt? Ei­land­je? Troon­plaats? Van een luxe­pro­bleem ge­spro­ken. En om toe te ge­ven: vaak be­land ik dan op de­zelf­de plek waar ik de week er­voor ook be­land was. In zo’n mo­ment van ca­fé­keu­zestress zou ik al bij­na (bij­na!) wil­len te­rug­grij­pen naar den bui­ten, waar er maar twee ca­fés zijn, en je keu­ze dus bin­nen de mi­nuut ge­maakt is. Maar wan­neer ik woens­dag­avond op het ter­ras van de Chat­le­roi naar de hal­ve fi­na­le van het WK Voet­bal keek, met zo­wel een groep­je Kro­a­ten als een groep­je En­gel­sen, en na­dien te voet naar huis wan­del­de, ter­wijl al­le ter­ras­sen nog steeds af­ge­la­den vol za­ten, be­sef­te ik op­nieuw waar­om ik zo graag in de stad woon. Ant­wer­pen bruist! En dat komt in de zo­mer he­le­maal tot zijn recht. Voor geen geld van de we­reld zou ik op dit mo­ment de stad wil­len in­rui­len voor dat ene ca­fé op het dorps­plein. De keu­zestress neem ik er met al­le ple­zier bij. Met het week­end voor de deur is het eni­ge wat ik nu nog moet doen een leuke kroeg vin­den waar ik zon­dag de fi­na­le van het WK kan kij­ken. Sug­ges­ties al­tijd wel­kom! Ik voel dat er nog plaats is op mijn lijst­je.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.