De Pret­straat an­der­hal­ve maand tuin­straat

Deels af­ge­slo­ten, bar­re­tje en tuin voor de buurt

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Stand En Rand -

Van­af za­ter­dag wordt de De Pret­straat voor an­der­hal­ve maand een tuin­straat. Een ge­deel­te van de straat wordt dan af­ge­slo­ten met een groe­ne tuin voor de buurt.

“Vo­rig jaar was het voor ons nog een beet­je in het duis­ter tas­ten”, zegt Leen Mal­schaert, een van de ini­ti­a­tief­neem­sters. “We slo­ten toen net zo­als dit jaar een stuk van de straat af, had­den bank­jes ge­maakt en een bar­re­tje ge­ïn­stal­leerd. Dat sloeg wel aan.”

Maar dit jaar mocht het iets meer zijn. “We heb­ben daar­om een sub­si­die­dos­sier en een eve­ne­men­ten­aan­vraag in­ge­diend.” Er wordt nu op­nieuw een stuk straat af­ge­slo­ten, wel­is­waar een klei­ner ge­deel­te, ge­zien de ve­le we­gen­wer­ken in de buurt. “Dat wordt een tuin voor de buurt, ook dit keer met een bar­re­tje. Ge­re­geld kun­nen hier din­gen ge­or­ga­ni­seerd wor­den: op­tre­dens, work­shops, een bar­be­cue. Ie­der­een mag dit stuk­je groen ge­brui­ken.”

“Daar­naast wil­den we ook in­ves­te­ren in per­ma­nen­te ver­groe­ning van on­ze straat. Zo zijn we in zee ge­gaan met een ap­pel­boer uit An­der­lecht. Hij heeft ons heel wat gra­tis krat­ten be­zorgd die we ver­ste­vigd heb­ben tot plan­ten­bak­ken die lan­ge tijd mee moe­ten kun­nen. Die wor­den nu ge­vuld met plant­jes van de land­bouw­school van Lin­ker­oe­ver. En we heb­ben ook ge­ïn­ves­teerd in win­ter­har­de plan­ten.”

Ge­vel­tui­nen

De ini­ti­a­tief­ne­mers ho­pen ook be­wo­ners te over­tui­gen om een boom­spie­gel voor hun deur te adop­te­ren en te on­der­hou­den en om ge­vel­tui­nen aan te leg­gen. “Zo ho­pen we in­eens het sluik­stor­ten te­gen te gaan. Ver­der bou­wen we on­der meer fiet­sen­stal­lin­gen uit hout, met groen­da­ken, en we ho­pen op ter­mijn per­ma­nen­te re­gen­ton­nen te kun­nen in­stal­le­ren.”

Want een groe­ne straat brengt een an­de­re dy­na­miek te­weeg, vindt Mal­schaert. “Groen brengt rust. En van vo­rig jaar we­ten we: zo’n tuin­straat brengt men­sen bij el­kaar. We bab­be­len nu veel mak­ke­lij­ker wan­neer we el­kaar te­gen­ko­men.”

FO­TO JAN VAN DER PERRE

De be­wo­ners van de De Pret­straat. “De tuin­straat heeft ons vo­rig jaar dich­ter bij el­kaar ge­bracht.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.