“Vol­gens mij gaat het de goe­de kant uit”

Op be­zoek in de ap­par­te­men­ten rond het Stads­park, het ‘Cen­tral Park’ van Ant­wer­pen

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Stad en rand -

Nie­mand heeft een be­ter zicht op het Stads­park dan de be­wo­ners van de ho­ge flat­ge­bou­wen in de Ru­bens­lei, de Van Ey­cklei en de Quin­ten Matsijs­lei. En ze heb­ben niet en­kel het zicht, ui­ter­aard speelt hun le­ven zich ook in en rond het park af. Wat vin­den ze van een vij­ver zon­der wa­ter? De her­o­pe­ning van Ca­fé Ca­pi­tal? De re­pu­ta­tie van het park? In een ap­par­te­ments­ge­bouw op de Ru­bens­lei heb je van­af de boven­ste ver­die­ping een prach­tig zicht op het Stads­park. Van hier­uit ge­zien een drie­hoe­ki­ge zee van groen ge­bla­der­te dat ruist op het tem­po van de wind. “Ui­ter­aard is het een meer­waar­de om zo­iets in de buurt te heb­ben”, ver­telt de ge­luk­ki­ge be­wo­ner Wim Pi­chal (79). Hij keer­de elf jaar ge­le­den van Span­je te­rug naar Ant­wer­pen met zijn vrouw So­ri­na (47) en hond Fel­low (12). “Het lijkt wat op het Cen­tral Park in New York, waar ik vaak ge­weest ben. Maar dan na­tuur­lijk pak­ken klei­ner.” Hij kan er gaan wan­de­len met zijn hond, maar dat is het dan wel zo­wat voor hem. “Maar dat doe ik ‘s och­tends niet meer door het park, ik blijf er zo ver mo­ge­lijk van weg. Ik wan­del om 4 of 5u in de och­tend en dan kom je ge­re­geld zat­lap­pen of ge­dro­geer­den te­gen.” Nacht­club Ca­fé Ca­pi­tal lok­te van 2002 feest­neu­zen het park in. “Dat zorg­de wel voor over­last”, vindt

Kru­tarth Pa­tel Van Ey­cklei “Je hoor­de vroe­ger meer ver­ha­len over over­val­len en steek­par­tij­en.”

Wim. “De jon­ge­ren gaan te­gen­woor­dig pas uit wan­neer wij gaan sla­pen en stop­pen pas als wij wak­ker wor­den. Ik heb in de tijd dat ik hier woon per­soon­lijk vijf over­val­len of in­bra­ken door ge­dro­geer­de jon­ge­ren mee­ge­maakt.”

Ca­fe­ta­ria

Ca­fé Ca­pi­tal brand­de in 2010 af. Maar de­ze maand nog zou een nieuw ge­bouwd con­cept met feest­zaal in de kel­der open­gaan. “Dat zien we met le­de ogen aan.” Wim Pi­chal ge­looft dat de buurt in een neer­waart­se spi­raal zit. Wat ver­der in de Ru­bens­lei woont le­ra­res Goe­de­le Pee­ters (58), die klein­kind­je Adam (5 maand) op be­zoek heeft. Zij ziet de te­rug­keer van

Vero­ni­que Ver­meir Ru­bens­lei ‘‘Ik was naar Ede­gem ver­huisd, maar na twee jaar be­slis­te ik om te­rug te ke­ren.”

FO­TO'S PA­TRICK DE ROO

Nie­mand heeft een be­ter zicht op het Stads­park dan de be­wo­ners van de flat­ge­bou­wen er­rond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.