Si­mon

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Stad en rand - Pa­trick Vin­cent

Uwilt het niet mee­ma­ken dat ze u als bij­na 90ja­ri­ge knar uit pen­si­oen ha­len om u op­nieuw ze­ven da­gen op ze­ven, van ’s mor­gens tot ’s avonds uit de naad te wer­ken. Maar Si­mon Ste­vin klaagt niet. Hij ziet er ver­sle­ten uit - een paar lik­ken verf zou­den hem deugd doen - maar hij ver­zet nog al­tijd trouw zijn la­beur. In 1931 zet­te hij zijn eer­ste pas­sa­giers over. Niet over de Schel­de, maar over het IJ. 59 jaar bleef hij trouw op post in Amsterdam, tot hij in 1990 van land en ri­vier wis­sel­de. Ho­boken-Krui­be­ke werd zijn nieu­we rou­te. En om­dat hij al wat ou­der werd, moest hij geen au­to’s meer trans­por­te­ren, al­leen nog voet­gan­gers en fiet­sers. Dat deed Si­mon nog eens 24 jaar. Tot een jon­ge snaak, Pie­ter Brue­gel, hem daar vier jaar ge­le­den uit zijn lij­den kwam ver­los­sen. ‘Si­mon Ste­vin is rijp voor de sloop’, schre­ven wij toen. Niet dus. Si­mon is ver van dood. Sinds een jaar pen­delt hij weer vro­lijk de Schel­de over, en de­ze keer mid­den in de stad, van het pon­ton aan het Steen tot op Lin­ker­oe­ver. zes mi­nu­ten op het ach­ter­dek op een zo­mer­se och­tend en u loopt de rest van de dag te stra­len. Een paar trans­plan­ta­ties heb­ben Si­mon nieu­we kracht ge­ge­ven. Het ge­ronk van zijn mo­tor voert een rust­ge­vend du­et met het ge­klots van de Schel­de. En het zicht op de stad - vol­le­dig gra­tis bo­ven­dien - blijft al­tijd het best va­nop het wa­ter dat haar het le­ven ge­schon­ken heeft. Bin­nen een paar jaar zal dat zicht weer he­le­maal an­ders zijn, te zien aan de bouw­kra­nen die over­al tus­sen de al lang ver­trouw­de sky­li­ne uit­to­re­nen. Te­gen dan zal ook de ga­pen­de won­de die de sloop van de 20ste-eeuw­se aan­bouw van het Steen heeft ach­ter­ge­la­ten, ver­van­gen zijn door een nieu­we cruis­e­ter­mi­nal. Ho­pe­lijk mag ook Si­mon het nog mee­ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.