Uit­ge­hon­ger­de egel­tjes over­spoe­len op­vang­cen­tra voor die­ren

Aan­hou­den­de droog­te zorgt voor over­rom­pe­ling in op­vang­cen­tra voor wil­de die­ren

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina - KRISTIN MATTHYSSEN

De aan­hou­den­de droog­te brengt egels in de pro­ble­men. De die­ren vin­den ner­gens slak­ken en het op­vang­cen­trum voor vo­gels en wil­de die­ren (VOC) in Ka­pel­lenBras­schaat wordt over­spoeld. Er zijn ook drin­gend hon­den­brok­ken voor meeuwen no­dig.

Egels be­ho­ren tot de groot­ste hit­te­slacht­of­fers. De slak­ken en in­sec­ten waar ze zich nor­maal mee voe­den, zijn ner­gens meer te vin­den. Bo­ven­dien zit­ten ze nu in de zoog­pe­ri­o­de. Zo­wel vol­was­sen egels als jon­gen wor­den mas­saal bin­nen­ge­bracht. In het VOC van Kapellen/Brasschaat had­den de vrij­wil­li­gers het gis­te­ren zelfs zo druk dat een ca­me­ra­ploeg van de VRT die een reportage wou ko­men draai­en, nood­ge­dwon­gen ge­wei­gerd werd. Ook in het VOC in He­r­enthout, dat de op­vang ver­zorgt van wil­de die­ren uit Zand­ho­ven, Ranst en die re­gio, is het egel­ver­blijf vol. Van een op­na­me­stop is nog geen spra­ke, maar het is wel al­le hens aan dek. De op­vang­cen­tra roe­pen op om scho­tel­tjes drink­wa­ter in tui­nen te zet­ten met nog een bord­je kat­ten­eten bij, om de egels op krach­ten te la­ten ko­men. Wie een suf­fe egel aan­treft, con­tro­leert best of er vlie­gen­ei­e­ren of an­de­re pa­ra­sie­ten op de egel zit­ten. In dat ge­val kan het dier best naar een op­vang­cen­trum wor­den ge­bracht.

Hon­den­brok­jes do­ne­ren

Het VOC in Kapellen-Brasschaat roept ook op om hon­de­n­eten te do­ne­ren. “We moch­ten nat­te hon­den­voe­ding bij Tom & Co op­ha­len”, zegt een me­de­wer­ker. “Maar we kun­nen ook dro­ge hon­den­brok­jes ge­brui­ken. Die la­ten we dan we­ken om aan de meeuwen en an­de­re vo­gels te voe­de­ren.” Net als de egels zijn de jon­ge meeuwen recht­streek­se hit­te­slacht­of­fers. Ze ver­la­ten hun nes­ten op de me­ta­len da­ken in de ha­ven, ver­bran­den hun poot­jes en sprin­gen ver­vol­gens zelf naar be­ne­den. Ook jon­ge rei­gers ko­men in de pro­ble­men door de la­ge wa­ter­stand. Ze vin­den geen vis­sen meer.

Dui­zend vis­sen ge­red

In Ede­gem moesten ruim dui­zend vis­sen wor­den ge­red uit het wa­ter­buf­fer­bek­ken aan de Kel­ten­heu­vel in Ede­gem. De­ze wa­di (buf­fe­rings- en in­fil­tra­tie­bek­ken voor re­gen­wa­ter) staat door de droog­te na­ge­noeg leeg. Hoe­wel dat niet de be­doe­ling is, wer­den de voor­bije ja­ren vis­sen en wa­ter­schild­pad­den in het buf­fer­bek­ken ge­dumpt. Die gin­gen kwe­ken en dreig­den nu te ster­ven. “Op 8 ju­li heeft de brand­weer het buf­fer­bek­ken ge­vuld met wa­ter, maar pre­cies om­dat het een in­fil­tra­tie­bek­ken is, trok het wa­ter snel in de grond”, legt mil­li­eu­sche­pen Goe­de­le Van der Spie­gel (Groen) uit. “Op 9 ju­li pomp­te de brand­weer zuur­stof in het bek­ken. Al­le­maal ver­geefs. Op 10 ju­li heeft de hen­gel­sport­ver­e­ni­ging de vis­sen op­ge­schept en in ton­nen over­ge­bracht naar de vij­ver aan de Ro­mein­se Put.” De ge­meen­te Ede­gem roept op om geen vis meer in het buf­fer­bek­ken aan de Kel­ten­heu­vel te zet­ten. “Tij­dens het op­schep­pen, heb­ben heel wat vis­sen zich ver­scho­len in het riet en slijk. De­ze vis­sen kon­den niet wor­den ge­van­gen. Om­dat het buf­fer­bek­ken een open cir­cuit is, kan het wa­ter nooit vol­le­dig wor­den weg­ge­pompt. De vis­sers­club zal pro­be­ren de nog res­te­ren­de vis­sen er stel­sel­ma­tig uit te ha­len. De brand­weer heeft al der­tig man­uren ge­ïn­ves­teerd in het red­den van de vis­sen”, zegt sche­pen Van der Spie­gel.

FO­TO RR

Co­ör­di­na­tor Sie­gen van VOC Kapellen met een jon­ge egel.

FO­TO RR

Jon­ge meeuwen in het op­vang­cen­trum.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.