Elek­tri­sche deel­steps van­af nu in Ant­wer­pen

Elek­tri­sche step vult aan­bod aan deel­fiet­sen en -wa­gens aan

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA -

De Ant­wer­pe­naars kun­nen zich van­af van­daag in de bin­nen­stad ver­plaat­sen met de elek­tri­sche deel­step van Bird. Dat is een Ame­ri­kaans be­drijf dat al in hon­derd ste­den deel­steps aan­biedt. Er wordt ge­start met vijf­tig tot hon­derd steps, maar als het een suc­ces is, wil Bird snel uit­brei­den. Wie er een­tje ge­bruikt, be­taalt 1 eu­ro en daar­na 15 eu­ro­cent per mi­nuut.

In Ant­wer­pen ver­schij­nen van­daag de eer­ste elek­tri­sche deel­steps van Bird. Het be­drijf start met vijf­tig tot hon­derd steps in het ge­bied bin­nen de Ring. De klant mag de Bird-step ach­ter­la­ten op zijn of haar be­stem­ming. De steps zijn be­schik­baar tus­sen 7 en 21u.

Bird is een Ame­ri­kaans be­drijf met hoofd­ze­tel in Los An­ge­les. Het ont­wik­kel­de een jaar ge­le­den een sys­teem van elek­tri­sche deel­steps die via een ap­pli­ca­tie op de smartpho­ne ge­ac­ti­veerd en be­taald wor­den. On­der­tus­sen is Bird ac­tief in hon­derd ste­den over heel de we­reld. Ant­wer­pen is de vier­de stad in Eu­ro­pa, na de lan­ce­ring in Pa­rijs, Brus­sel en We­nen.

De elek­tri­sche steps hel­pen rei­zi­gers bij het af­leg­gen van de laat­ste ki­lo­me­ter van de tram of de bus naar de eind­be­stem­ming. “We be­gin­nen nu met een be­perkt aan­tal steps in de Ant­werp­se bin­nen­stad”, zegt Jo­na­tan de Boer, ge­ne­ral ma­na­ger voor Bird Be­ne­lux. “Als ze blij­ken aan te slaan, zul­len we snel het aan­bod uit­brei­den. De deel­step is voor­al leuk om mee rond te rij­den. De maxi­mum­snel­heid is 18 ki­lo­me­ter per uur. Je mag er dus niet mee op het trot­toir rij­den. Een helm is niet ver­plicht, maar we ra­den het wel aan. De mi­ni­mum­leef­tijd is 18 jaar. We zijn er­van over­tuigd dat Bird een mooie aan­vul­ling is op het hui­di­ge aan­bod van deel­mo­bi­li­teit. Men­sen gaan min­der de wa­gen ge­brui­ken en meer het open­baar ver­voer.”

In te­gen­stel­ling tot een aan­tal deel­fiets­sys­te­men in Ant­wer­pen, mag de ge­brui­ker de deel­step ach­ter­la­ten op de plek van be­stem­ming. Hij of zij moet via de ap­pli­ca­tie wel een foto ne­men van de ge­stal­de step om aan te to­nen dat het cor­rect ge­beurd is. “We mer­ken in an­de­re ste­den dat men­sen on­ze steps mee­stal ach­ter­la­ten aan een fiet­sen­stal­ling”, zegt De Boer.

Wie een deel­step neemt, be­taalt 1 eu­ro en daar­na 15 eu­ro­cent per mi­nuut.

Op­la­den, voor door stu­den­ten

Met de bat­te­rij van de steps kan 20 ki­lo­me­ter wor­den af­ge­legd. Om die tij­dig op te la­den, be­dacht Bird een ori­gi­neel con­cept. Om 21u moe­ten de deel­steps van de straat. “We wil­len daar­bij de hulp van de Ant­wer­pe­naars in­roe­pen”, zegt De Boer. “We vra­gen hen om de steps bin­nen te ne­men en tij­dens de nacht de bat­te­rij op te la­den. Om 7u ’s mor­gens moe­ten ze dan weer op straat wor­den ge­zet. Die men­sen krijgt daar een ver­goe­ding voor van ons. Dat gaat van 5 eu­ro tot 20 eu­ro, op ba­sis van de af­stand waar de step staat en hoe­veel de bat­te­rij moet wor­den op­ge­la­den. On­ze er­va­ring in an­de­re ste­den leert ons dat voor­al stu­den­ten zich over de steps ont­fer­men. Het is een mooie bij­ver­dien­ste. Bird is dan ook ac­tief in een tach­tig­tal stu­den­ten­cam­pus­sen.”

De stad Ant­wer­pen keur­de en­ke­le we­ken ge­le­den het re­gle­ment goed voor deel­steps. Daar­bij werd vast­ge­legd dat er maxi­mum drie be­drij­ven dit mo­gen aan­bie­den, goed voor sa­men 2.250 deel­steps. SACHA VAN WIELE www.bird.co

FOTO JORIS HERREGODS

Jo­na­tan de Boer met een van de Bird-deel­steps, die van­af van­daag in Ant­wer­pen be­schik­baar zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.