Stu­dent (22) eist “boe­te” van De Lijn om­dat bus niet komt

Jes­se Op de Beeck (22) in maand tijd ze­ven keer te laat op school om­dat bus De Lijn niet uit­rijdt

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA - REBECCA VAN REMOORTERE

Er zat een net­jes in el­kaar ge­sto­ken mo­bi­li­teits­plan ach­ter de tocht van Jes­se Op de Beeck (22) uit Ranst naar zijn nieu­we school in Deur­ne. El­ke dag neemt hij bus 420 naar Berchem-sta­ti­on om daar een Ve­lo te ne­men naar het Schep­pers­in­sti­tuut. Al­leen daag­de de bus al ze­ven keer niet op. Zijn ou­ders drei­gen nu met boe­tes voor De Lijn.

Wen­dy Van Hoe­gae­r­den, ma­ma van Jes­se, be­taal­de 209 eu­ro voor een abon­ne­ment bij De Lijn en 49 eu­ro voor een Ve­lo-abon­ne­ment. Zo kon Jes­se de bus com­bi­ne­ren met de fiets om op school te ge­ra­ken zon­der au­to. “Jes­se is heel mi­li­eu­be­wust en gaat lie­ver niet met de au­to de stad in. El­ke dag neemt hij de bus om 7.20u op een paar hon­derd me­ter van huis, daar­na neemt hij aan het sta­ti­on Ant­wer­pen-Berchem een Ve­lo om op tijd op school te ko­men. Hij is 22 jaar, maar op zijn nieu­we school krijgt hij toch een no­ta als hij te laat komt”, ver­telt Wen­dy.

Dat ge­beur­de al meer­maals sinds 4 sep­tem­ber. “Al ze­ven keer kwam de bus van Jes­se niet op­da­gen waar­door hij te laat op school kwam. Ook op de te­rug­weg ge­beurt het dat de bus niet of veel la­ter komt waar­door Jes­se soms pas om 18.30u thuis is. Om toch op tijd op school te ko­men, neemt Jes­se te­gen­woor­dig zijn fiets naar de bus­hal­te en als de bus er na 20 mi­nu­ten nog niet is, fietst hij zo’n twaalf ki­lo­me­ter naar Deur­ne. Op zich is dat geen pro­bleem, maar wij heb­ben wel ge­noeg be­taald aan De Lijn om een goe­de ser­vi­ce te krij­gen.”

Vo­ri­ge week stond Jes­se twee keer te­ver­geefs aan de bus­hal­te. Ge­frus­treerd stuur­de hij een mail naar De Lijn en stap­te hij naar de stel­plaats in Broe­chem. “Hij kreeg daar te ho­ren dat er te wei­nig per­so­neel is om de bus­lijn te be­die­nen en dat het pro­bleem dus niet met­een zal op­ge­lost zijn. De Lijn ex­cu­seer­de zich en be­ves­tig­de dat de bus in­der­daad die dag niet ge­ko­men was, meer niet. On­ze frus­tra­ties hier­over groei­en. Vo­ri­ge week la­zen we dat De Lijn boe­tes gaat uit­schrij­ven aan rei­zi­gers die hun kar­ton­nen abon­ne­ment nog niet in­ge­wis­seld heb­ben voor een Mo­bib-kaart. Wij zou­den be­ter een boe­te uit­schrij­ven aan De Lijn. Voor el­ke keer dat de bus niet op­daagt, vra­gen we 107 eu­ro. Dat is dan 749 eu­ro.”

Ziek­te en tech­nisch de­fect

De Lijn zegt dat bus 420 sinds het be­gin van het school­jaar drie keer niet is uit­ge­re­den ’s mor­gens. “Twee keer om­dat de chauf­feur ziek was en een keer ging het om een tech­nisch de­fect. De an­de­re ke­ren zou het kun­nen dat de bus er niet is door­ge- ko­men van­we­ge de ver­keers­druk­te”, zegt Tom Van de Vre­ken van De Lijn. “Ik be­grijp dat die si­tu­a­tie niet aan­ge­naam is, maar wij pro­be­ren al­le rit­ten zo goed mo­ge­lijk uit te voe­ren. Bij ziek­te van een chauf­feur zoe­ken we col­le­ga’s die kun­nen over­wer­ken of we schui­ven waar mo­ge­lijk met rit­ten. Ik raad rei­zi­gers aan om via on­ze app in re­al­ti­me de bus te vol­gen om te we­ten of ze ver­tra­ging heeft of niet.”

Wen­dy Van Hoe­gae­r­den Ma­ma van Jes­se “We la­zen dat De Lijn boe­tes gaat ge­ven aan rei­zi­gers die hun kar­ton­nen abon­ne­ment nog niet heb­ben in­ge­wis­seld. Wij zou­den be­ter een boe­te uit­schrij­ven aan De Lijn.”

FOTO DIRK VAN DE VELDE

FOTO DIRK VAN DE VELDE

Wen­dy Van Hoe­gae­r­den en haar zoon Jes­se Op de Beeck aan de bus­hal­te waar Jes­se el­ke school­dag om 7.20u staat te wach­ten op de bus, die al ze­ven keer niet kwam op­da­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.