Jam­bers volgt Ant­werp­se lijst­trek­kers: “Veel res­pect voor po­li­ti­ci ge­kre­gen”

Paul Jam­bers strijkt we­ken­lang neer bij Ant­werp­se lijst­trek­kers voor re­por­ta­ge­reeks over ver­kie­zings­strijd

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA -

Mis­schien hebt u het al wat ge­had met de stroom aan de­bat­ten, dub­bel­in­ter­views en po­li­ti­ci die u er­gens van wil­len over­tui­gen. Dan is er nog al­tijd Paul Jam­bers om in die al­ler­laat­ste da­gen voor de lo­ka­le ver­kie­zin­gen een wat luch­ti­ger blik ach­ter de scher­men te bie­den. Jam­bers volg­de we­ken­lang de ze­ven Ant­werp­se lijst­trek­kers en brengt daar­van ver­slag uit. Met als de­cor, ui­ter­aard, de stad aan de stroom.

“Dat is prach­tig, die een­heid van plaats”, zegt Vlaan­de­rens be­kend­ste te­le­vi­sie­re­por­ter bij de voor­stel­ling van zijn do­cu­reeks Jam­bers in de po­li­tiek, van­af van­daag vier avon­den na el­kaar te zien op VTM. “Toen ik mijn reeks maak­te over de na­ti­o­na­le ver­kie­zin­gen, ging het van hot naar her, heel Vlaan­de­ren door. Nu komt al­les mooi sa­men in Ant­wer­pen.”

Voor Ant­wer­pe­naars en al wie de stad goed kent is het een ex­tra troef. Je ziet Kris Pee­ters op een stads­fiets ped­de­len over de Turn­hout­se­baan, Phi­lip­pe De Bac­ker die aan het hip­pe Ei­land­je, met het MAS op de ach­ter­grond, krijgs­be­raad houdt over een pro­vo­ce­rend in­ter­view van Bart De We­ver over de co­ca­ï­ne­maf­fia (“Dat vond ik een heel raar in­ter­view”), Fi­lip De Win­ter en Geert Wil­ders op de Vo­gel­tjes­markt en Pe­ter Mer­tens die op het The­a­ter­plein ac­tie voert met le­ge brood­do­zen. He­laas voor Mer­tens en de PVDA is er prak­tisch geen volk en be­gint het ook nog eens te re­ge­nen. Hals­over­kop wor­den de keu­rig uit­ge­stal­de brood­do­zen bij el­kaar ge­raapt en on­der het gro­te af­dak op een hoop ge­gooid, waar­na een nat­ge­re­gen­de Mer­tens zijn toe­spraak houdt voor het hand­je­vol toe­hoor­ders. En de ca­me­ra van Jam­bers. Want die re­gi­streer­de dus we­ken­lang el­ke pu­blie­ke be­we­ging van de Ant­werp­se po­li­ti­ci.

Oud pa­pier

Jam­bers mocht ook tel­kens even mee naar huis bij de lijst­trek­kers, voor een glimp van hun pri­véle­ven. In de eer­ste af­le­ve­ring was er een in­kijk bij Phi­lip­pe De Bac­ker (Open Vld), die ’s och­tends in de keu­ken sa­men met vrouw­lief (“Het is niet ge­mak­ke­lijk. In het week­end wer­ken po­li­ti­ci juist nog meer”) de dag be­gint met doch­ter­tje Sop­hia, haar school­tas met ko­nij­nen­oren en hun zoon­tje van krap 2,5 maan­den.

Min­der schat­tig, maar wel grap­pig, wordt het als Jam­bers uit een rij bel­len van een flat­ge­bouw die

“Ik ben geen pri­vé­de­tec­ti­ve en ver­trek van­uit een po­si­tie­ve kijk. Moch­ten ze iets ver­ber­gen, dan is dat mijn zaak niet.”

van het echt­paar Pee­ters - De Smedt kiest. Kris Pee­ters (CD&V) komt ge­lijk naar be­ne­den met oud pa­pier dat hij met een bre­de glim­lach bij het af­val van de an­de­re be­wo­ners op de stoep zet. Het is met­een ook het frag­ment dat VTM kiest voor de pro­mo­tie van het pro­gram­ma. “Het was het idee van Kris Pee­ters zelf”, zegt Jam­bers. “Daar heb ik mij ver­der niet mee ge­moeid.”

Het frag­ment ver­wijst naar Bart De We­ver die in de vo­ri­ge reeks van Jam­bers op de avond van zijn gro­te ver­kie­zings­over­win­ning thuis nog even de vuil­nis­bak­ken bui­ten­zet, maar ui­ter­aard ook naar de dis­cus­sie of Pee­ters wel echt in Ant­wer­pen woont. En on­ge­wild ook naar een re­por­ta­ge in de­ze krant over Puurs, waar bu­ren ver­tel­len dat ze me­vrouw Kris Pee­ters nog af en toe de vuil­nis­zak­ken zien bui­ten­zet­ten.

Pee­ters moet ook bij Jam­bers weer maar eens uit­leg­gen dat hij echt in Ant­wer­pen woont (“Het was niet evi­dent voor mijn echt­ge­no­te en mijn schoon­fa­mi­lie. Dat heb ik wat on­der­schat”).

Geen pri­vé­de­tec­ti­ve

Jam­bers pro­beert niet in pa­pa­raz­zo­stijl bin­nen te drin­gen in de le­vens van de lijst­trek­kers. “Al­les ge­beur­de met res­pect en in we­der­zijds ver­trou­wen.” Is hij niet bang dat de in­kijk in hun pri­véle­ven ge­or­ke­streerd is? “Ik ben geen pri­vé­de­tec­ti­ve en ik ver­trek van­uit een po­si­tie­ve kijk. Moch­ten ze iets ver­ber­gen, dan is dat mijn zaak niet. Ik volg, ik re­gi­streer, ik luis­ter, ik stel af en toe een vraag. En ik ben een re­por­ta­ge­ma­ker, ik ben voor­al ge­ïn­te­res­seerd in ge­beur­te­nis­sen, in een re­ac­tie op een cri­sis, in een op­mer­ke­lijk cam­pag­ne­be­zoek, … Ik heb res­pect ge­kre­gen voor de po­li­ti­ci. Ze ge­lo­ven in wat ze doen en ze pro­be­ren men­sen te over­tui­gen. Ik denk dat ik ze re­de­lijk le­vens­echt heb kun­nen por­tret­te­ren en een re­de­lijk goed beeld heb kun­nen ge­ven van hoe het er­aan toe­gaat ach­ter de scher­men.”

Vi­su­e­le de­tails

Als goe­de re­por­ta­ge­ma­ker heeft Jam­bers oog voor vi­su­e­le de­tails, zo­als de ko­ket­te ro­de bot­jes van Jin­nih Beels op de dag dat ze zich voor­stelt als lijst­trek­ker. Ze is ook iets te par­man­tig ge­kapt voor de ge­le­gen­heid. Tom Meeuws: ‘Wa­dist, ga­de trou­wen?’

Wou­ter Van Be­sien wordt ge­toond op fiets­cam­pag­ne langs ge­vaar­lij­ke kruis­pun­ten en op be­zoek bij al­loch­to­ne win­ke­liers met de vraag of ze er af­fi­ches van Groen mo­gen op­han­gen. “Groen? Wa is da?” vraagt één win­ke­lier.

Bart De We­ver (N-VA) is in de eer­ste af­le­ve­ring de ge­terg­de man. Eerst op een pers­con­fe­ren­tie in het Ant­werp­se mu­se­um De Ree­de dat fier de komst van een gra­vu­re van De Schreeuw van Ed­vard Munch aan­kon­digt en waar­voor am­per pers­be­lang­stel­ling is. De­ze krant bracht er ui­ter­aard wel ver­slag over uit. De We­ver noemt de op­komst “be­droe­vend”.

Paul Jam­bers Do­cu­men­tai­re­ma­ker “Ik heb res­pect ge­kre­gen voor de po­li­ti­ci. Ze ge­lo­ven in wat ze doen en pro­be­ren men­sen te over­tui­gen.” Paul Jam­bers Do­cu­men­tai­re­ma­ker

FOTO VTM

FOTO VTM

Van­af be­gin sep­tem­ber liep Paul Jam­bers in het spoor van de Ant­werp­se lijst­trek­kers: “Al­les komt nu mooi sa­men in Ant­wer­pen”.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.