Par­ket opent onderzoek naar Lo­de Ve­reeck (Open Vld)

Vier mel­din­gen van grens­over­schrij­dend ge­drag te­gen Lo­de Ve­reeck (53)

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA - PIETER HUYBERECHTS, YVES LAMBRIX EN NANCY VANDEBROEK

Lo­de Ve­reeck Lijst­trek­ker in Die­pen­beek ‘‘Ik had som­mi­ge sms’jes be­ter niet ver­stuurd. Mijn Ne­der­land­se open­har­tig­heid haal­de soms de bo­ven­hand.’’

Het Lim­burg­se ge­recht is gis­te­ren een onderzoek ge­start naar mo­ge­lijk grens­over­schrij­dend ge­drag van po­li­ti­cus Lo­de Ve­reeck (Open Vld). Meer­de­re stu­den­tes van de Uni­ver­si­teit Has­selt be­schul­di­gen de hoog­le­raar Eco­no­mie van on­ge­past ge­drag. Ve­reeck, al maan­den ziek thuis, spreekt van een be­scha­di­gings­ope­ra­tie. “Al had ik be­paal­de sms’jes be­ter niet ver­stuurd.”

Lo­de Ve­reeck, li­be­raal lijst­trek­ker in het Lim­burg­se Die­pen­beek en in 2014 door de Vlaam­se kran­ten nog ver­ko­zen tot “bes­te par­le­ments­lid”, zit vol­gens on­ze in­for­ma­tie al maan­den thuis met ziek­te­ver­lof. “Een pri­vé­kwes­tie”, klinkt het aan de uni­ver­si­teit. “Zijn ziek­te heeft niets te ma­ken met de klach­ten die de voor­bije maan­den zijn op­ge­do­ken.”

De UHas­selt zou in mei een eer­ste klacht over Ve­reeck heb­ben ont­van­gen van een Spaan­se stu­dent die fei­ten van twaalf jaar ge­le­den kwam mel­den. De voor­bije maan­den zou­den er daar nog drie zijn bij­ge­ko­men: mel­din­gen van twee oud-stu­den­ten en van een me­de­werk­ster van de unief waar Ve­reeck nauw mee sa­men­werk­te. Hun ver­ha­len wor­den als zwaar­wich­tig be­schouwd en cir­cu­le­ren al en­ke­le maan­den. “We ne­men dit als uni­ver­si­teit bij­zon­der se­ri­eus”, zegt woord­voer­der Koen San­ter­mans.

Flir­te­ri­ge sms’en

Af­ge­lo­pen vrij­dag hak­te de rec­tor na het in­win­nen van ju­ri­disch ad­vies de knoop door en stuur­de de ge­bun­del­de klach­ten per aan­ge­te­ken­de brief naar het Lim­burg­se ge­recht. “Op ba­sis van die brief zijn we maan­dag een op­spo­rings­on­der­zoek ge­start”, zegt ma­gi­straat Pieter Strau­ven. Een on­der­zoeks­rech­ter is voor­lo­pig niet aan­ge­steld. “Voor­lo­pig zijn er geen aan­wij­zin­gen van aan­ran- ding van de eer­baar­heid, veel­eer van be­la­ging dan wel be­drei­gin­gen, al dan niet met een sek­su­e­le con­no­ta­tie.”

Ve­reeck zelf zei gis­ter­avond in eer­ste in­stan­tie uit de lucht te val­len. La­ter op de avond sprak hij van “som­mi­ge sms’jes en What­sAp­p­be­rich­ten die hij be­ter niet had ver­stuurd. “Als een stu­dent je een be­richt stuurt en af­sluit met een kruis­je, re­a­geer je daar als pro­fes­sor best niet op. Net om­dat een re­ac­tie con­text­loos is, kan ze ver­keerd wor­den ge­ïn­ter­pre­teerd en als grens­over­schrij­dend of flir­te­rig wor­den er­va­ren. Mijn Ne­der­land­se ge­nen en open­har­tig­heid heb­ben daar soms de bo­ven­hand ge­no­men.”

De lijst­trek­ker voor de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen in Die­pen­beek zegt blij te zijn dat het par­ket er zich mee be­moeit. “Zo­dat de­ze ge­ruch­ten­mo­len kan stop­pen.” Hij spreekt, am­per een klei­ne week voor de ver­kie­zin­gen, van een pu­re be­scha­di­gings­ope­ra­tie van­uit po­li­tie­ke hoek. “Som­mi- gen zijn dui­de­lijk uit op per­soon­lij­ke re­van­che. Maar ik zal mij niet weg­ste­ken.”

“Mel­din­gen als de­ze zijn al­tijd ern­stig te ne­men”, klinkt het bij Open Vld. In af­wach­ting van het re­sul­taat van het onderzoek is af­ge­spro­ken dat Ve­reeck een stap te­rug­zet uit het par­tij­be­stuur en uit de frac­tie­ver­ga­de­rin­gen van de Se­naat. Ook in de laat­ste rech­te lijn naar zon­dag zal Ve­reeck “zich te­rug­hou­dend op­stel­len.” Dat be­te­kent dus dat hij geen ac­tie­ve cam­pag­ne zal voe­ren in Die­pen­beek, waar hij lijst­trek­ker is. Een stap te­rug­zet­ten van die lijst kan hoe dan ook niet. De kies­lijs­ten lig­gen sinds 15 sep­tem­ber de­fi­ni­tief vast.

FOTO LUC DAELEMANS

FOTO LUC DAELEMANS

Lo­de Ve­reeck zit al en­ke­le maan­den thuis we­gens ziek­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.