Wach­ten op het vol­gen­de rap­port

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BINNENLAND - Kris Van­mar­se­nil­le Hoofd­re­dac­teur brie­ven@gva.be

Als we de op­war­ming van de aar­de wil­len be­per­ken tot 1,5 gra­den, moe­ten er we­reld­wijd zeer drin­gend zeer in­grij­pen­de maat­re­ge­len wor­den ge­no­men. Dat is de be­lang­rijk­ste con­clu­sie van het nieu­we VN-rap­port. Het wordt voor de we­reld zo­als die nu draait een bij­na on­mo­ge­lij­ke op­dracht. De hoop die was ont­staan in 2015 na de kli­maat­con­fe­ren­tie van Pa­rijs, waar al­le gro­te lan­den van de we­reld zich had­den ge­ën­ga­geerd voor een be­ter mi­li­eu, heeft een fik­se deuk op­ge­lo­pen. Do­nald Trump is in­mid­dels uit het ak­koord ge­stapt en wel­licht doet de nieu­we pre­si­dent van Bra­zi­lië het­zelf­de. Die kan niet wach­ten om het Ama­zo­ne­woud, dé groot­ste groe­ne long van de aar­de, ver­der te ex­ploi­te­ren. Hoe meer de ge­vol­gen van de kli­maat­op­war­ming zich la­ten voe­len, hoe hard­nek­ki­ger som­mi­ge po­li­ti­ci die op­war­ming ont­ken­nen of op zijn minst re­la­ti­ve­ren. En hoe­wel ie­der­een weet dat fos­sie­le brand­stof­fen in de­ze over­be­volk­te we­reld geen ga­ran­tie voor de toe­komst zijn, hou­den de mach­ti­ge lob­by’s van de steen­kool- en olie-in­du­strie de po­li­tiek in hun greep. Het is om moe­de­loos van te wor­den, ook in ei­gen land. In zijn Sta­te of the Union gis­te­ren wijd­de pre­mier Char­les Mi­chel ge­luk­kig toch een pa­ra­graaf aan het ener­gie­be­leid. Hij had het meer be­paald over een “ge­con­tro­leer­de (kern)uit­stap op een re­a­lis­tisch rit­me met de no­di­ge mo­ni­to­ring.” Met an­de­re woor­den: we be­slis­sen niets en we blij­ven ver­der suk­ke­len met de kern­cen­tra­les die we heb­ben. Over ex­tra in­ves­te­rin­gen in duur­za­me ener­gie had hij het niet eens. En om he­le­maal dui­de­lijk te ma­ken dat de­ze re­ge­ring niet van plan is een po­li­tiek op lan­ge ter­mijn te voe­ren, voeg­de Mi­chel er nog aan toe dat de be­vol­king niet on­ge­rust hoeft te zijn over een mo­ge­lij­ke black-out. An­ge­la Mer­kel heeft na­me­lijk be­loofd dat Duits­land ons ter hulp zal schie­ten. Als­of daar­mee al­le pro­ble­men van de baan zijn.

Met de­ze po­li­tie­ke kort­zich­tig­heid ha­len we ui­ter­aard nooit de doel­stel­lin­gen van Pa­rijs. Het vol­staat niet om het stij­gen­de wa­ter, de ge­kap­te bos­sen en de ver­vuil­de lucht ‘op een re­a­lis­tisch rit­me’ te ‘mo­ni­to­ren’. Po­li­ti­ci mo­gen niet ach­ter de fei­ten aan­hol­len, ze moe­ten juist voor­op lo­pen. Maar het valt te vre­zen dat veel po­li­tie­ke lei­ders dit alar­me­ren­de rap­port ook weer naast zich neer zul­len leg­gen. Het heeft in ie­der ge­val wei­ni­gen van hen kun­nen ver­lei­den tot goe­de voor­ne­mens of mooie be­lof­ten. Wach­ten op het vol­gen­de rap­port dan maar? Of dat daar­na?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.