Pros­ti­tu­tie­ben­des vi­se­ren trans­mi­gran­ten in Maxi­mi­li­aan­park

25 eu­ro voor seks, bos­jes en tent­jes te huur voor 10 eu­ro

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BINNENLAND -

Brus­sel­se jon­ge­ren­ben­des ver­die­nen goed geld aan de trans­mi­gran­ten in het Maxi­mi­li­aan­park. Ze ver­ko­pen er niet al­leen drugs, ge­sto­len goe­de­ren en zelfs wa­pens, maar ver­hu­ren in de buurt ook ruim­tes voor “in­tie­me mo­men­ten”.

Pooi­ers stu­ren steeds va­ker vrou­wen naar het Maxi­mi­li­aan­park, op loop­af­stand van de pros­ti­tu­tie­buurt ach­ter het Noord­sta­ti­on. “Daar heb­ben ze voor een prijs­je (maxi­maal 20 à 25 eu­ro, red.)

seks met trans­mi­gran­ten. De mees­te man­nen die er ver­blij­ven, zijn jon­ge twin­ti­gers die al maan­den van huis zijn. Die heb­ben nood aan een ver­zet­je”, klinkt het bij de po­li­tie.

Hoe­wel er waar­schijn­lijk wei­nig geld te ra­pen valt bij de vaak ar­me trans­mi­gran­ten, vin­den ze het bij Uts­o­pi, de ver­e­ni­ging die zich het lot van seks­wer­kers in Brus­sel aan­trekt, niet vreemd dat de meis­jes naar daar wor­den ge­stuurd. “El­ders in Brus­sel wordt het voor seks­wer­kers steeds moei­lij­ker om klan­ten te vin­den. Bars wor­den af­ge­bro­ken en over­al wor­den no-go­zo­nes ge­cre­ëerd. Dus moe­ten de meis­jes uit­wij­ken om geld te ver­die­nen”, klinkt het.

In de tent­jes

Van pros­ti­tu­ees die hun dien­sten aan­bie­den in het park is Mehdi Kas­sou van het Brus­sel­se Bur­ger­plat­form niet op de hoog­te. “Wel rond het park. En we we­ten ook dat die jon­ge­ren hier ge­re­geld vrou­we­lij­ke trans­mi­gran­ten voor­stel­len doen om hen iets te la­ten ver­die­nen. Tel­kens wan­neer ons dat ge­sig­na­leerd wordt, mel­den we dat aan de po­li­tie.”

Uit een in­ter­ne no­ta van de po­li­tie, die de re­dac­tie van Het Nieuws­blad kon in­kij­ken, blijkt dat cri­mi­ne­le ben­des ook zo­nes ver­hu­ren (van­af 10 eu­ro) waar trans­mi­gran­ten on­ge­stoord seks kun­nen heb­ben: berg­ruim­tes in flat­ge­bou­wen of zelfs het open­ba­re toi­let aan de ach­ter­kant van het park. Ook in de bos­jes in het park zelf wor­den hoek­jes of tent­jes ter be­schik­king ge­steld.

Naast pros­ti­tu­tie tie­ren ook drugs­han­del, he­ling van ge­sto­len goe­de­ren, wa­pen­han­del en men­sen­han­del we­lig in het park. Po­li­tie­dien­sten en ook het Brus­sel­se Bur­ger­plat­form, dat al­le ngo’s ver­za­melt die zich het lot van de trans­mi­gran­ten aan­trek­ken, ma­ken zich dan ook steeds meer zor­gen over de vei­lig­heid in en rond het park.

FOTO PHOTO NEWS

(On)ge­zel­li­ge druk­te in het Brus­sel­se Maxi­mi­li­aan­park.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.