“Zelfs geen kik bij film van haar be­gra­fe­nis”

Ma­ma Me­rel ge­looft ex­cu­ses van dood­rij­der die en­kel­band kreeg niet

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BINNENLAND - DIRK COOSEMANS

Mu­ham­med Ay­te­kin, de man die in ok­to­ber 2015 Me­rel De Prins (12) uit Ep­pe­gem doodreed toen ze van school huis­waarts fiets­te, komt ver­vroegd vrij met een en­kel­band. De ou­ders van Me­rel re­a­geer­den zwaar aan­ge­sla­gen op het von­nis. Ze had­den eer­der een ge­sprek ge­had met de da­der. “Maar dat was ont­goo­che­lend. We ge­lo­ven hem niet als hij zegt dat het hem spijt.”

Na één der­de van zijn vijf jaar cel zal Mu­ham­med Ay­te­kin (24) be­gin vol­gen­de week met een en­kel­band de ge­van­ge­nis van Sint-Gil­lis bui­ten stap­pen. Dat heeft de straf­uit­voe­rings­recht­bank gis­te­ren be­slist. Er zijn veer­tien voor­waar­den waar de man zich aan moet hou­den. Hij moet on­der meer zijn nieu­we job – als pomp­be­dien­de in een ben­zi­ne­sta­ti­on – be­hou­den heb­ben en mag zich niet in Brus­sel, Vil­voor­de, Ep­pe­gem en Zemst ver­to­nen. Als hij de ou­ders van Me­rel toch te­gen het lijf loopt, moet hij snel en dis­creet weg­gaan. Ook moet hij de slacht­of­fers blij­ven ver­goe­den.

Eer­der was er een ge­sprek ge­weest tus­sen de ou­ders van Me­rel en de dood­rij­der in de ge­van­ge­nis van Sint-Gil­lis. “Hij heeft toen ge­zegd dat het hem al­le­maal spijt”, zegt ma­ma Peg­gy, die gis­te­ren sa­men met pa­pa Kris de zit­ting bij­woon­de. “Maar of we dat moe­ten ge­lo­ven? Hij durf­de ons niet eens recht in de ogen te kij­ken.” De ou­ders lie­ten tij­dens die ont­moe­ting on­der meer een film­pje zien van de be­gra­fe­nis van Me­rel en een foto van het meis­je op haar sterf­bed. “Op­dat hij zou be­sef­fen welk leed hij aan­ge­richt heeft. Maar het ont­lok­te al­le­maal wei­nig re­ac­tie. We ge­lo­ven hem niet als hij zegt dat het hem spijt. Het lijkt dat hij voor­al spijt heeft van zijn ge­van­ge­nis­straf”, zeg­gen de aan­ge­sla­gen ou­ders.

Bang om te rij­den

Vol­gens de voor­zit­ter van de straf­uit­voe­rings­recht­bank heeft Ay­te­kin wel enig schuld­in­zicht. “Hij is ver­wend tij­dens zijn jeugd en er was norm­ver­va­ging. Maar in de ge­van­ge­nis heeft hij een he­le weg af­ge­legd. Er is be­sef om wat hij aan­ge­richt heeft. Er is ook wei­nig kans tot re­ci­di­ve: hij is zelfs bang om te rij­den”, ci­teer­de de rech­ter uit het psy­cho­so­ci­aal rap­port.

De woor­den kwa­men hard aan bij de ou­ders van Me­rel. “Toen ik de rech­ter die ver­goe­lij­ken­de woor­den hoor­de uit­spre­ken, leek het me even als­of me­neer Ay­te­kin het slacht­of­fer was, en niet on­ze doch­ter”, zegt een ont­da­ne pa­pa Kris. “Om on­pas­se­lijk van te wor­den. Op een ge­ge­ven mo­ment wou ik ge­woon op­stap­pen. Dit hoef­de ik niet te ho­ren. Ach, al die spijt lijkt me in scè­ne ge­zet. Hij gaat straks ge­woon door met zijn le­ven. We zijn be­vreesd, maar zul­len niet ver­baasd zijn als hij weer iets heel ergs ver­oor­zaakt.”

Ad­vo­caat Di­mi­tri de Be­co nam het op voor zijn cli­ënt, maar met re­ser­ve. “Ik ge­loof hem. En ik hoop dat ik niet te­leur­ge­steld zal wor­den. Ay­te­kin is in de ge­van­ge­nis echt ver­an­derd”, klonk het met een slag om de arm.

En­kel­band­ver­lof

Op­val­lend. De rechtbank gun­de Ay­te­kin bo­ven op zijn en­kel­band ook “en­kel­band­ver­lof”, ver­ge­lijk­baar met pe­ni­ten­ti­air ver­lof. In de zes maan­den die nu vol­gen, mag hij per twee we­ken zes­en­der­tig uur vrij in­vul­len zon­der dat hij die moet ver­ant­woor­den, zo sprak de rech­ter. Bin­nen zes maan­den kan hij dan een de­fi­ni­tie­ve vraag tot ver­vroeg­de in­vrij­heid­stel­ling in­die­nen.

Het par­ket liet gis­te­ren nog we­ten dat het een ne­ga­tief ad­vies had ge­for­mu­leerd. “Hij heeft mis­schien stap­pen ge­zet, maar vol­gens ons is hij nog niet klaar om de ge­van­ge­nis te ver­la­ten”, zegt woord­voer­ster Ine Van Wy­mersch.

FOTO RR

Me­rel De Prins.

FOTO PHOTO NEWS

Mu­ham­med Ay­te­kin.

FOTO VTM

Ma­ma Peg­gy woon­de gis­te­ren de zit­ting bij. “Hij durf­de ons zelfs niet in de ogen te kij­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.