Ge­von­den man in bran­den­de au­to is Fran­se drugs­ba­ron

Al­les wijst op af­re­ke­ning in drugs­mi­li­eu, slacht­of­fer is Mou­rad ‘De Ge­ne­raal’ Khar­bouch

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina - SAM REYNTJENS

De man die vo­ri­ge week ver­moord aan­ge­trof­fen werd in een Opel Cor­sa op een par­king aan het Ei­land­je is een be­ruch­te Fran­se drugs­cri­mi­neel. Mou­rad Khar­bouch, ali­as ‘De Ge­ne­raal’, uit Duin­ker­ke werd in het ver­le­den al meer­de­re ke­ren ver­oor­deeld. Hij zat tien jaar in de cel.

Al­les wijst er­op dat de moord op de par­king in de Sloepenweg op het Ant­werp­se Ei­land­je een af­re­ke­ning in het drugs­mi­li­eu was. Het eerst nog on­be­ken­de slacht­of­fer werd on­der­tus­sen ge­ï­den­ti­fi­ceerd. Het blijkt om een be­ken­de Fran­se drugs­cri­mi­neel te gaan. Zo meld­de de Noord-Fran­se krant La Voix Du Nord en be­ves­ti­gen ver­schil­len­de bron­nen.

Mou­rad Khar­bouch was 33 en af­kom­stig uit de Fran­se ha­ven­stad Duin­ker­ke. Bij­ge­naamd De Ge­ne­raal ver­dien­de Khar­bouch al sinds het be­gin van de­ze eeuw zijn stre­pen in het drugs­mi­li­eu.

In 2004 werd hij in Span­je nog op­ge­pakt met 28 ki­lo­gram hasj. In het­zelf­de jaar werd in zijn wijk een gro­te ben­de de­a­lers op­ge­pakt. Het ver­meen­de kop­stuk was de toen am­per 20 jaar ou­de Mou­rad Khar­bouch, toen al had hij de bij­naam De Ge­ne­raal ‘ver­diend’.

Bel­gië

Ter­wijl zijn ben­de in de be­klaag­den­bank zat, was De Ge­ne­raal de grens over ge­vlucht. Hij hield zich op in Bel­gië ter­wijl een Fran­se rech­ter hem tot vier jaar cel ver­oor­deel­de.

In 2006 zat de ben­de van De Ge­ne­raal op­nieuw op de straf­bank. Veer­tien le­den, on­der wie heel wat fa­mi­lie van Mou­rad, moesten zich ver­ant­woor­den voor drugs­han­del. Nog steeds op de vlucht werd Ge­ne­raal Mou­rad Khar­bouch ver­oor­deeld tot zes jaar cel. Hij zou uit­ein­de­lijk door de Bel­gi­sche po­li­tie op­ge­pakt wor­den in het Brus­sel­se, werd net­jes bij de Fran­sen af­ge­le­verd en zat zijn cel­straf van tien jaar vol­le­dig uit.

En­tou­ra­ge on­der­vraagd

Vol­gens La Voix Du Nord ver­dween Khar­bouch na zijn vrij­la­ting on­der de ra­dar. Tot zijn li­chaam vo­ri­ge week woens­dag­nacht op de par­king in de Sloepenweg aan­ge­trof­fen werd. De Ge­ne­raal ver­toon­de schot­won­den, was in een ta­pijt ge­wik­keld en de moor­de­naar(s) had(den) ge­pro­beerd de au­to waar­in het li­chaam lag in brand te ste­ken. De ei­ge­naar van die au­to, ook een Duin­ker­kenaar, zou de af­ge­lo­pen week vol­gens de Fran­se krant ook op­ge­pakt zijn. Dat wordt in Ant­wer­pen even­wel niet be­ves­tigd.

Wel zijn de speur­ders van de moord­bri­ga­de vol­op be­zig met het on­der­vra­gen van men­sen uit de fa­mi­lie en de en­tou­ra­ge van het slacht­of­fer. Zo pro­be­ren ze uit te zoe­ken wat het exac­te mo­tief voor de moord was. Een con­flict in het drugs­mi­li­eu wordt nu wel als erg plau­si­bel ge­zien.

FO­TO BFM

Men­sen van het la­bo on­der­zoe­ken de au­to waar­in het li­chaam ge­von­den werd. Het li­chaam zelf ligt on­der een doek op de grond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.