Door brand ge­trof­fen fa­mi­lie met vijf kin­de­ren krijgt zak­ken speel­goed

Op­roep van jon­ge moe­der om spul­len in te za­me­len voor fa­mi­lie met vijf kin­de­ren is groot suc­ces

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina - JAN AUMAN

Om­dat haar ei­gen moe­der­hart bloed­de bij het nieuws over de brand in Wommelgem, die vrij­dag een ge­zin met vijf jon­ge kin­de­ren dak­loos maak­te, zet­te Vic­ky Van Rom­pa­ey (33) uit Bors­beek op haar een­tje een so­li­da­ri­teits­ac­tie op het ge­touw. “Wommelgem en Bors­beek la­ten zich echt van hun warm­ste kant zien.”

In een wo­ning in de Sint-Da­mi­aan­straat, in het cen­trum van Wommelgem, ont­stond vrij­dag in de voor­avond een brand. Drie jon­ge kin­de­ren wa­ren even al­leen ach­ter­ge­ble­ven om­dat de moe­der met hun zus naar de bus­hal­te om de hoek ge­wan­deld was. De vlam­men sloe­gen uit de ra­men en de rook­pluim was van ki­lo­me­ters ver te zien. De brand­weer kwam snel ter plaat­se en kon de jong­ste be­wo­ners eva­cu­e­ren.

“Uit voor­zorg kre­gen ze zuur­stof toe­ge­diend en wer­den ze naar het zie­ken­huis ge­bracht, maar ze man­ke­ren ge­luk­kig niks”, ver­telt Vic­ky Van Rom­pa­ey. “Nog de­zelf­de avond kon­den ze te­rug naar huis. Nu ja, er was geen huis meer, want dat raak­te te zwaar be­scha­digd. Voor­al de ach­ter­kant kreeg het zwaar te ver­du­ren.”

Vic­ky, zelf ma­ma van drie kind­jes, is goed op de hoog­te. Dat komt niet al­leen om­dat ze het nieuws van dicht­bij op­volgt. “Het ge­zin woon­de in het huis van mijn vriend Ben”, ver­telt de jon­ge vrouw. “Hij ver­huur­de de wo­ning en was in de buurt toen de brand ont­stond. Hij heeft me met­een ver­wit­tigd. Want uit­ge­re­kend bin­nen en­ke­le we­ken zou­den wij zelf in dat huis in de Sint-Da­mi­aan­straat gaan sa­men­wo­nen. Dat gaat voor­lo­pig dus niet door. De scha­de is aan­zien­lijk, maar her­stel is mo­ge­lijk.”

Een le­lij­ke streep door de re­ke­ning van het stel, maar toch gin­gen de ge­dach­ten van Vic­ky met­een naar het ge­trof­fen ge­zin: een Ne­der­lands kop­pel van Ma­rok­kaan­se ori­gi­ne met vijf kin­de­ren dat al meer­de­re ja­ren in Wommelgem woont en er zich thuis voelt. De kin­de­ren gaan naar de vlak­bij ge­le­gen Sint-Jo­han­na­school.

“Hoe erg: al­le kle­ren en speel­goed van de kin­de­ren zijn total loss”, krijgt Vic­ky het moei­lijk wan­neer ze het ver­telt. “Al­les stond op de bo­ven­ver­die­ping en werd ver­nield. Ik plaatste die­zelf­de avond nog een op­roep om spul­len in te za­me­len in de Fa­ce­book-groep ‘Ge zijt van Wommelgem’. Met­een kwam er res­pons. In en­ke­le da­gen tijd kreeg ik al po­si­tie­ve feed­back van 190 men­sen. Het ge­voel van me­de­le­ven is ge­luk­kig groot. On­ge­lo­fe­lijk met wat voor scho­ne en zelfs nieu­we goe­de­ren de men­sen langs­ko­men.”

Heel wat van de in­ge­za­mel­de schoe­nen en kle­ding werd al naar het ge­zin ge­bracht, dat voor­lo­pig wordt op­ge­van­gen bij een fa­mi­lie­lid in Wommelgem. “Mor­gen (van­daag, red.) kun­nen ze tij­de­lijk te­recht in een door­gangs­wo­ning van het OCMW. Voor­zit­ter Ann Bae­le zet zich ook erg in voor de ge­trof­fen fa­mi­lie, net als Chris Ghie­len van de pa­ro­chie. Heel mooi om te zien, die war­me gloed”, vindt Vic­ky.

Zelf gaat ze voor­lo­pig nog even door met in­za­me­len. “In hun door­gangs­wo­ning mo­gen ze maar vier maan­den blij­ven”, weet Vic­ky. “Het OCMW zal de men­sen in­tus­sen be­ge­lei­den naar een an­de­re par­ti­cu­lie­re huur­wo­ning. Niet evi­dent voor een ge­zin met vijf kin­de­ren. Mo­ge­lijk is er la­ter dus ook nog nood aan huis­raad, maar dat hoeft voor­lo­pig niet te wor­den aan­ge­le­verd. We heb­ben er hier in de klei­ne ou­der­lij­ke woonst in Bors­beek ook geen plaats voor. Maar kle­ding, schoe­nen en speel­goed zijn ze­ker nog wel wel­kom.”

Niet al­les is po­si­tief aan de­ze ac­tie. Vic­ky was ge­schokt door en­ke­le men­sen die op de so­ci­a­le me­dia schan­de spra­ken over het feit dat de kin­de­ren al­leen thuis wa­ren toen de brand, waar­van de pre­cie­ze oor­zaak nog niet ge­kend is, ont­stond. “Er werd door som­mi­gen nog­al grof uit­ge­haald naar de moe­der. On­te­recht. Ook ik heb mijn kind­jes al eens een mi­nuut al­leen ge­la­ten. El­ke moe­der is dat al wel over­ko­men. Ge­luk­kig wer­den die pijn­lij­ke be­schul­di­gin­gen door de be­heer­der van de Fa­ce­book­groep ver­wij­derd”, al­dus de wel­doe­ner van Bors­beek.

Kle­ding en speel­goed nog wel­kom, Sin­gel 80 in Bors­beek

Vic­ky Van Rom­pa­ey

Ini­ti­a­tief­ne­mer crowd­fun­dings­ac­tie ‘‘In en­ke­le da­gen tijd heb ik al 190 en­thou­si­as­te re­ac­ties ge­kre­gen. On­ge­lo­fe­lijk wat voor scho­ne en zelfs nieu­we goe­de­ren de men­sen bren­gen.’’

FO­TO JAA

FO­TO JAN AUMAN

Vic­ky Van Rom­pa­ey met haar zoon­tje Louis bij een deel van de al ge­brach­te kle­ding en het speel­goed voor de kin­de­ren van het door brand ge­trof­fen ge­zin.

FO­TO BFM

De brand vond plaats toen drie kin­de­ren van het ge­zin al­leen thuis wa­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.