Ac­teur Guy Van Sande be­kent be­zit kin­der­por­no

Ede­gem­naar hoopt dat hij pu­bliek pro­ces kan ver­mij­den, Child Fo­cus wil net dat ac­teur voor rech­ter komt

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina - MARC KLIFMAN

Hei­di De Pauw

Al­ge­meen Di­rec­teur Child Fo­cus

“We spre­ken hier over wel­licht hon­der­den niet-ge­ï­den­ti­fi­ceer­de kin­de­ren die wij een stem en een ge­zicht wil­len ge­ven in de recht­bank. Dat zijn kin­de­ren van vlees en bloed, dus dit mag zé­ker niet wor­den ge­mi­ni­ma­li­seerd.”

De ge­val­len Ede­gem­se ac­teur Guy Van Sande (55) wil kos­te wat het wil een pu­bliek pro­ces ver­mij­den. Hij be­kent de mees­te be­schul­di­gin­gen over kin­der­por­no en hoopt dat daar­mee de kous af is. Maar dat is bui­ten de slacht­of­fers en Child Fo­cus ge­re­kend: die ei­sen dat de zaak wél voor de recht­bank komt. “We spre­ken hier over hon­der­den kin­de­ren die het slacht­of­fer zijn van sek­su­eel mis­bruik. Dat mag zé­ker niet wor­den ge­mi­ni­ma­li­seerd”, zegt Hei­di De Pauw.

Guy Van Sande pro­beer­de zich gis­te­ren in het ge­rechts­ge­bouw in Veur­ne zo goed mo­ge­lijk te ver­stop­pen. Ge­flan­keerd door zijn vrien­din werd hij dis­creet bin­nen­ge­leid en na af­loop van de raad­ka­mer­zit­ting kon hij bui­ten het oog van de ca­me­ra’s het ge­bouw weer ver­la­ten. Maar de ac­teur en ex-po­li­ti­cus van N-VA stond er dus wel op om per­soon­lijk aan­we­zig te zijn.

Al had dat na­tuur­lijk zijn re­de­nen. Het par­ket wil hem na­me­lijk ver­vol­gen voor be­zit, ver­sprei­ding en pro­duc­tie van kin­der­por­no. Hij ris­keert dan een pu­bliek pro­ces, waar­bij al­le de­tails uit het lij­vi­ge on­der­zoek naar bo­ven ko­men. Van die ge­dach­te hui­vert Van Sande.

Hij vroeg daar­om aan de raad­ka­mer om pro­ba­tie­op­schor­ting uit te spre­ken. Con­creet be­te­kent dit dat hij min­stens een deel van de be­schul­di­gin­gen be­kent en dat ze ook be­we­zen wor­den ge­acht. Maar er wordt geen ver­de­re ver­oor­de­ling uit­ge­spro­ken. Hij krijgt dan, mo­ge­lijk los van en­ke­le strik­te op­ge­leg­de voor­waar­den, geen straf meer op­ge­legd en ont­snapt aan een pu­bliek pro­ces.

Iris Exel­mans, ad­vo­ca­te van een min­der­ja­rig slacht­of­fer en haar va­der, ver­zet zich daar­te­gen. “De­ze zaak is veel te be­lang­rijk om zo­maar ach­ter ge­slo­ten deu­ren af te han­de­len”, zegt ze fel. “De fei­ten zijn té ern­stig om niet in een open­baar pro­ces te voe­ren. Me­neer Van Sande heeft daar blijk­baar een an­de­re kijk op. Maar ik denk dat de ernst niet al­tijd bij hem door­dringt. Mis­schien is dat ei­gen aan de

men­sen die zo­iets doen?”

Hon­der­den beel­den

Van Sande werd in 2016 door speur­ders be­trapt in een du­bi­eu­ze chat­room waar pe­do­fie­len kin­der­por­no uit­wis­se­len, sa­men met een pro­fes­sor van de Uni­ver­si­teit Ant­wer­pen die gis­te­ren even­eens op­schor­ting vroeg. Tij­dens on­der­vra­gin­gen mi­ni­ma­li­seer­de de ac­teur zijn aan­deel, maar het Veurn­se ge­recht be­schouwt hem wel als een spil­fi­guur, om­dat het hon­der­den fo­toen vi­deo­be­stan­den met kin­der­por­no bij hem ont­dek­te die hij soms ook be­zorg­de aan an­de­ren. Bij hem thuis in zijn bad­ka­mer zou­den ook ex­pli­cie­te fo­to’s zijn ge­no­men van een naakt min­der­ja­rig meis­je.

Child Fo­cus wil pro­ces

In the­o­rie ris­keert Van Sande een ja­ren­lan­ge ge­van­ge­nis­straf. Ook Child Fo­cus vindt, net als het slacht­of­fer en het par­ket, dat de zaak tot een pro­ces moet ko­men. Op­mer­ke­lijk: Hei­di De Pauw, al­ge­meen di­rec­teur van Child Fo­cus, wil­de gis­te­ren een sig­naal ge­ven en zak­te daar­om per­soon­lijk af naar Veur­ne om de zit­ting bij te wo­nen. “Het gaat hier om beel­den van sek­su­eel mis­bruik­te kin­de­ren waar­van de ernst en de om­vang zéér groot zijn”, zegt ze. “We spre­ken hier over wel­licht hon­der­den niet-gei­den­ti­fi­ceer­de kin­de­ren die wij een stem en een ge­zicht wil­len ge­ven in de recht­bank. Dat zijn kin­de­ren van vlees en bloed, dus dit mag zé­ker niet wor­den ge­mi­ni­ma­li­seerd. Me­neer Van Sande en de pro­fes­sor heb­ben, ge­zien hun func­tie, ook aan­zien. Men mag ver­wach­ten dat zij een ze­ker rol­mo­del zijn in on­ze maat­schap­pij. Het leed dat die kin­de­ren heb­ben mee­ge­maakt is ver­schrik­ke­lijk. Van­daar dat wij ons bur­ger­lij­ke par­tij heb­ben ge­steld.”

Af­wach­ten nu of Van Sande zich bin­nen­kort al dan niet voor de recht­bank moet ver­ant­woor­den.

De raad­ka­mer be­slist over twee we­ken.

FO­TO BERT HULSELMANS

FO­TO FO­TO KURT

Ac­teur Guy Van Sande over­legt in Veur­ne met zijn ad­vo­caat.

FO­TO FO­TO KURT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.