No­ren ma­ken in ha­ven hard­hout uit sui­ker­riet

Ke­bo­ny uit Noor­we­gen zorgt voor min­stens der­tig jobs in Be­ve­ren en sluit niet uit dat ook hoofd­ze­tel naar hier ver­huist

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina - CHRISTOPH MEEUSSEN

Tho­mas Hoegh

Voor­zit­ter Ke­bo­ny “Op ter­mijn kun­nen hier tot veer­tig men­sen wer­ken. Mis­schien ver­huist ook on­ze hoofd­ze­tel naar Be­ve­ren.”

Bru­no Van den Bran­den

CEO Ke­bo­ny “Een rest­stof van sui­ker­riet maakt de hout­cel­len ste­vi­ger. Na­dien is het even hard als ipé­hout.”

Een ter­ras uit Bra­zi­li­aans of Con­go­lees hard­hout? Door­dat een deel van de kap il­le­gaal ge­beurt, hangt er soms een geur­tje aan. In de Waaslandhaven maakt het Noor­se Ke­bo­ny nu een ethisch al­ter­na­tief: zacht den­nen­hout krijgt er een bad on­der ho­ge druk, in een rest­stof van sui­ker­riet.

Het is een oud pro­bleem: il­le­gaal ge­kapt hard­hout dat ook zijn weg naar Vlaam­se ter­ras­sen vindt. Het re­gen­woud in on­der an­de­re Bra­zi­lië lijdt er­on­der. Ons land en de Ant­werp­se ha­ven kwa­men eer­der al on­der vuur te lig­gen voor de im­port en lak­se con­tro­le op het hout.

In­tus­sen ko­men er stil­aan al­ter­na­tie­ven op de markt, zo­als che­misch be­han­deld hard­hout van het Noor­se be­drijf Ke­bo­ny. “Een Ca­na­de­se we­ten­schap­per be­dacht een pro­ce­dé om zach­te hout­soor­ten zo te be­han­de­len dat ze de­zelf­de ei­gen­schap­pen kre­gen als hard­hout”, zegt Tho­mas Hoegh, voor­zit­ter van Ke­bo­ny.

Van Noor­we­gen naar Ant­wer­pen

Dat leid­de in 2009 tot een eer­ste fa­briek in de buurt van het Noor­se Oslo. Het bleek een suc­ces en al gauw werd ook een uit­brei­ding te klein. “Daar­op heb­ben we ge­ke­ken naar Duits­land en Ant­wer­pen. Uit­ein­de­lijk zijn we twee jaar ge­le­den hier be­gin­nen bou­wen. De ha­ven is erg per­for­mant. We kun­nen hier op de si­te van Lan­xess met­een stoom krij­gen, af­kom­stig van het stoom­net­werk Eclu­se, er wa­ren over­heids­sub­si­dies en­zo­voort”, zegt CEO Bru­no Van den Bran­den, een Zem­ste­naar die zijn tijd ver­deelt tus­sen Ant­wer­pen en Oslo.

Hoe maak je zacht hout hard? “Sta­pels plan­ken van maxi­maal vijf cen­ti­me­ter dik rij­den we in on­ze au­to­claaf, een vat van der­tien me­ter lang”, gaat de CEO ver­der. “We vul­len het met het bi­o­lo­gi­sche en niet-gif­ti­ge furf­ury­l­al­co­hol, een rest­stof van sui­ker­riet, die we in Geel kun­nen ko­pen. On­der ho­ge druk – 11 bar – la­ten we de stof tot in de kern van het hout drin­gen, zo­dat de cel­len ste­vi­ger wor­den. Na­dien la­ten we het hout twee tot drie da­gen dro­gen. Uit­ein­de­lijk is het even hard als ipé­hout en kan het de­cen­nia mee­gaan.”

De bo­men ko­men per schip uit Nieuw-Zee­land. Daar wor­den tak­jes vaak erg snel af­ge­knipt, wat zorgt voor zui­ver hout met wei­nig ‘kwas­ten’, ogen in het hout. Die bo­men zijn ove­ri­gens tot zo’n twin­tig jaar oud, in te­gen­stel­ling tot de tro­pi­sche bo­men, die zo’n 150 jaar no­dig heb­ben.

Ikea

Het man-ma­de hard­hout kan na­dien op ter­ras­sen die­nen, of voor ge­vel­be­kle­ding. Het is door de be­han­de­ling wel even duur als ‘echt’ hard­hout. Een ter­ras zou bij­voor­beeld zo’n 80 eu­ro/m2 kos­ten.

Maar er zijn ook nog an­de­re toe­pas­sin­gen. In het Deen­se twee­ster­ren­res­tau­rant No­ma ge­bruikt men hou­ten bor­den en be­stek van Ke­bo­ny-hout. “En en­ke­le maan­den ge­le­den heeft zelfs Ikea een con­tai­ner be­steld. Zij wil­len uit­pro­be­ren of het be­stek dat ze nu van hard­hou­ten gre­pen voor­zien kan wor­den ge­maakt van het Ke­bo­ny-hout”, voegt Roald Bor­ré van PMV, dat zich voor 15 mil­joen eu­ro mee in­kocht in de aan­deel­hou­ders­struc­tuur, toe.

Hoofd­ze­tel?

De nieu­we fa­briek in Be­ve­ren heeft mo­men­teel een ca­pa­ci­teit voor 20.000 m3, maar kan op de si­te van Lan­xess nog vier keer gro­ter wor­den. Mo­men­teel wer­ken er zo’n acht­tien per­so­neels­le­den, al ziet men op ter­mijn plaats voor der­tig tot veer­tig per­so­nen. Daar­mee zou het me­ren­deel van de pro­duc­tie in ons land ko­men. Voor­zit­ter Hoegh sluit daar­om niet uit dat de hoofd­ze­tel wel eens kan mee ver­hui­zen. Bo­ven­dien wordt aan fa­brie­ken ge­dacht in on­der meer de Ver­e­nig­de Sta­ten en Ja­pan.

FO­TO JAN VAN DER PERRE

Het on­be­werk­te hout (links) en het ‘hard­hout’.

FO­TO JVDP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.