Van­af 2021 zelf­rij­den­de bus­jes in Ant­wer­pen

De Lijn zet 25 shutt­les in op twee tra­jec­ten op bei­de Schel­de­oe­vers

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina - SACHA VAN WIELE

Van­af 2021 ver­voe­ren zelf­rij­den­de shutt­les rei­zi­gers op de Ant­werp­se Lin­ker­oe­ver en over de Schel­de­kaai­en op rech­ter­oe­ver. Ze slui­ten aan op on­der meer de pre­me­tro­sta­ti­ons, de Voet­gan­gers­tun­nel en de veer­dienst Sint-An­na over de Schel­de.

Na een jaar stu­die­werk van de stad Ant­wer­pen en De Lijn blijkt dat het in­zet­ten van zelf­rij­den­de shutt­les in Ant­wer­pen haal­baar is. De open­ba­re ver­voer­maat­schap­pij zoekt nu naar le­ve­ran­ciers van de voer­tui­gen. Na een test­jaar in 2020-2021, zou­den de eer­ste rei­zi­gers zich al in 2021 kun­nen ver­plaat­sen in een zelf­rij­den­de shutt­le.

Door de bre­de la­nen op de Ant­werp­se Lin­ker­oe­ver zul­len daar twee tra­jec­ten wor­den in­ge­legd. De hoofd­lus gaat on­der meer door de Glo­ri­ant­laan, het Fre­de­rik van Eden­plein, de Blan­ce­floer­laan en de Ha­le­wijn­laan. De Es­mo­reit­laan ligt niet in het vas­te tra­ject, maar een rei­zi­ger kan daar wel de shutt­le roe­pen om langs te ko­men. De klei­ne­re lus maakt een door­steek door de wijk Eu­ro­park. Wie van het veer­pont komt op Lin­ker­oe­ver kan de shutt­le vra­gen om langs daar te rij­den. Dat kan trou­wens ook va­nop de shutt­le. Het gaat sa­men om 25 shutt­les.

“De­ze voer­tui­gen ver­van­gen bus­lijn 31L”, zegt Ant­werps mo­bi- li­teits­sche­pen Koen Ken­nis (N-VA). “Tij­dens de spits is er om de drie mi­nu­ten een shutt­le. Met de bus is dat nu om de vijf­tien mi­nu­ten. Het gaat hier om shutt­les die zich tus­sen het ge­wo­ne ver­keer ver­plaat­sen. Ze krij­gen net zo­als een bus wel een shut­tle­baan, waar ook an­der ver­keer kan rij­den.”

20 rei­zi­gers

Op de Ant­werp­se rech­ter­oe­ver rij­den tien shutt­les op de heraan­ge­leg­de Schel­de­kaai­en. Aan de elf hal­tes komt dan om de vijf mi­nu­ten een shutt­le. De zelf­rij­den­de voer­tui­gen ver­trek­ken in het noor­den aan het Mu­se­um aan de Stroom (MAS) op het Ei­land­je om via de woon­wijk Nieuw Zuid naar de Bo­li­var­plaats voor het jus­ti­tie­pa­leis te rij­den.

“Om­dat de shutt­le op de kaai­en rijdt, zit hij niet vast tus­sen de wa­gens”, zegt Ken­nis. “Een shutt­le kan tot der­tig ki­lo­me­ter per uur rij­den. Meest­al rijdt het voer­tuig op een ei­gen baan, maar aan SintAn­dries zal de shutt­le voor­zich­tig tus­sen de wan­de­laars ma­noeu­vre­ren. Met de komst van de parkand-ri­de aan de Oos­ter­weel­knoop, het Droog­dok­ken­park in het noor­den, de ver­de­re ont­wik­ke­ling van de woon­wijk Nieuw Zuid en het be­drij­ven­ter­rein Blue Ga­te, kan dit tra­ject stel­sel­ma­tig wor­den uit­ge­breid.”

In een shutt­le kun­nen twin­tig rei­zi­gers. Het aan­tal zit­plaat­sen is af­han­ke­lijk van de tech­no­lo­gie en het aan­bod van de le­ve­ran­cier. Ze zijn elek­trisch en tij­dens de spits zou­den de shutt­les op rech­ter­oe­ver tot ne­gen­hon­derd men­sen per uur kun­nen ver­voe­ren.

Het kos­ten­plaat­je voor De Lijn om de­ze shutt­les aan te schaf­fen, is nog niet dui­de­lijk. De stad in­ves­teert zelf tus­sen de 2 en 4 mil­joen eu­ro in stra­ten en de aan­pas­sing van de ver­keers­lich­ten. “Bei­de oe­vers zijn ver­bon­den met ver­schil­len­de krui­sin­gen zo­als de pre­me­tro, voet­gan­gers- en fiets­tun­nel en veer­dienst Sint-An­na”, zegt Ken­nis. “Met de nieu­we shutt­le­lij­nen wor­den de­ze op­ti­maal ver­bon­den met el­kaar en ha­ken we op bei­de oe­vers aan op de be­lang­rijk­ste tram­lij­nen van de stad. Met de­ze shutt­les gaan we ons nog vlot­ter en slim­mer in on­ze stad ver­plaat­sen.”

Koen Ken­nis

Sche­pen van Mo­bi­li­teit “De shutt­les krij­gen net zo­als de bus­sen een ei­gen baan.”

FO­TO'S VICTORIANO MORENO, DE LIJN, FOTOMONTAGE GVA

FO­TO RR

De shutt­le zal rij­den op twee ver­schil­len­de tra­jec­ten: een­tje loopt in de wijk Lin­ker­oe­ver, een an­de­re gaat over de Schel­de­kaai­en.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.