Eer­ste Cham­pi­ons Le­a­gue­du­el en al met­een winst voor Gi­ants

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina -

Zon­der de Ni­ge­ri­aan­se cen­ter Mo­ses Kings­ley en op ver­plaat­sing met zo een pres­ta­tie uit­pak­ken, dat is zon­der meer een de­buut door de gro­te poort in de Cham­pi­ons Le­a­gue. Nooit eer­der was een Bel­gisch club­team er­in ge­slaagd in een Eu­ro­pe­se com­pe­ti­tie in Li­tou­wen te gaan win­nen. Te­le­net Gi­ants Ant­werp schreef dus een stuk­je Bel­gi­sche bas­ket­bal­ge­schie­de­nis.

“Ik ben niet be­zig met his­to­rie, maar dit is in­der­daad een straf­fe pres­ta­tie”, glun­der­de coach Roel Moors. “Voor­al dat we met een jon­ge kern cool ble­ven op een hoog ni­veau is enorm be­lang­rijk.”

“Ik ben blij dat ik deel uit­maak van de­ze unie­ke Bel­gi­sche pres­ta­tie”, vul­de de Ame­ri­kaan­se gu­ard Pa­ris Lee aan.

Liet­ka­be­lis is geen mee­lo­per in Li­tou­wen. Het open­de de com­pe­ti­tie met een twee op drie en is een so­lied col­lec­tief dat nooit op­geeft. Dat mocht Te­le­net Gi­ants Ant­werp in een be­klij­ven­de kamp ook on­der­vin­den. Na een waan­zin­nig be­gin met ve­le drie­pun­ters za­ten de Gi­ants bij 20-35 op ro­zen.

“On­ze scou­ting had dui­de­lijk ge­maakt dat Liet­ka­be­lis een team is met veel over­ga­ve”, al­dus Moors. “Toch kon­den we een Li­touw­se re­mon­te niet ver­hin­de­ren. Zij de­den ons pijn en lie­pen na een 40-41-sco­re half­weg zelfs uit naar een maxi­ma­le 69-58-voor­sprong. Wij hin­gen in de tou­wen, maar toon­den ook ka­rak­ter. Dat zegt veel over de hon­ger van de­ze jon­ge ke­rels.”

In een heu­se thril­ler ging het via Is­mael Ba­ko (12 pun­ten in de twee­de helft en 7 re­bounds), uit­blin­ker Da­ve Dud­zink­ski (18 pun­ten, 9 re­bounds), Hans Van­wijn (8 pun­ten, 11 re­bounds), Pa­ris Lee, Den­nis Don­kor en Jae’Sean Ta­te naar 80-80 na de re­gle­men­tai­re vier kwarts.

“Maar we wil­den niet wij­ken”, blik­te Da­ve Dud­zinski te­rug. “In over­ti­me kon­den we na en­ke­le ner­veu­ze ogen­blik­ken een 84-80ach­ter­stand nog met schit­te­rend col­lec­tief bas­ket­bal om­bui­gen in een prach­ti­ge over­win­ning. Ja, dit voelt heer­lijk aan. Ik speel­de twee jaar ge­le­den in Li­tou­wen bij Si­au­li­ai en weet dus dat hier win­nen echt wel een se­ri­eu­ze pres­ta­tie is. Dit is ge­wel­dig, maar we mo­gen voor­al niet gaan zwe­ven. Niet dat ik daar bang voor ben. De­ze groep is jong, maar toont ma­tu­ri­teit. En on­ze coa­ching staff houdt ons met de voe­ten op de grond. Dat we aan­tre­den in de Cham­pi­ons Le­a­gue en er ook nog eens suc­ces- vol zijn, is voor de­ze hon­ge­ri­ge ben­de en­kel maar mee­ge­no­men.”

Vol­gen­de dins­dag volgt de twee­de speel­dag voor Te­le­net Gi­ants Ant­werp in de Cham­pi­ons Le­a­gue. Weer op ver­plaat­sing, in het Spaan­se Fuen­la­bra­da, een ne­go­rij naast Madrid. Dro­men van de top vier en kwa­li­fi­ca­tie is met ploe­gen in de groep als Hapoel Je­ru­za­lem, Bam­berg, Dijon en AEK Athe­ne, vo­rig sei­zoen win­naar van de Cham­pi­ons Le­a­gue, (nog) niet aan de or­de. De vijf­de of zes­de plaats en op­ge­vist wor­den­in de acht­ste fi­na­les van de FIBA Eu­ro­pe Cup mag voor dit leuk spe­lend Te­le­net Gi­ants Ant­werp wel een am­bi­tie zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.