Zelf­rij­den­de bus kan toe­ge­voeg­de waar­de zijn

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Binnenland - Patrick Van de Perre brie­ven@gva.be @Pa­trickVan­dePer­re Re­dac­teur stads­re­dac­tie

Als het een beet­je mee­zit rij­den er in 2021 op de rech­ter- en de lin­ker­oe­ver in Ant­wer­pen zelf­rij­den­de bus­sen. Dat de Ant­werp­se sche­pen voor Mo­bi­li­teit, Koen Ken­nis (N-VA), dit plan op am­per en­ke­le da­gen van de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen pre­sen­teert, zal wel geen toe­val zijn. Maar dat be­let niet dat de keu­ze om de eer­ste stap­pen te zet­ten naar een to­taal nieu­we vorm van open­baar vervoer een goe­de zaak is. Ze­ker in een stad die meer dan ooit be­hoef­te heeft aan snel­le en ef­fi­ci­ën­te al­ter­na­tie­ven voor de au­to. Dat het om zelf­rij­den­de bus­sen gaat, waar­bij dus geen chauf­feur meer no­dig is, klinkt mis­schien re­vo­lu­ti­o­nair. Maar dat is het niet. In een aan­tal ste­den, zo­als Kopen­ha­gen, rij­den er nu al der­ge­lij­ke bus­sen. Niet op gro­te schaal, maar wel op zorg­vul­dig uit­ge­ko­zen tra­jec­ten. Meest­al zijn dat plaat­sen die met het tra­di­ti­o­ne­le open­baar vervoer voor­heen moei­lijk te be­die­nen wa­ren. In Ant­wer­pen is dat voor de eer­ste twee tra­jec­ten mis­schien min­der het ge­val, want er is ge­ko­zen voor een zelf­rij­den­de bus langs de Schel­de­kaai­en en een die het meer re­si­den­ti­ë­le deel van Lin­ker­oe­ver ver­bindt met de be­lang­rij­ke ver­voer­knoop­pun­ten. Maar dat maakt het ex­pe­ri­ment er niet min­der in­te­res­sant om. Om te be­gin­nen zijn de­ze zelf­rij­den­de bus­sen mi­li­eu­vrien­de­lijk en dat is op el­ke plek in Ant­wer­pen bij­zon­der wel­kom. En, de bus­sen kun­nen on­af­ge­bro­ken wor­den in­ge­zet zon­der dat ex­tra, vaak over­be­zet­te, chauf­feurs in­ge­scha­keld moe­ten wor­den. Bo­ven­dien be­looft de sche­pen dat de bus­sen, meer dan nu het ge­val is, op maat van de ge­brui­ker rij­den. Want be­hal­ve dat er op de twee tra­jec­ten meer­de­re bus­sen vas­te tra­jec­ten zul­len aan­doen, kun­nen rei­zi­gers ook een bus ‘op­roe­pen’. Dat ge­beurt met een sim­pe­le druk op een knop in het bus­hok­je, waar­door de bus­sen van hun tra­ject kun­nen af­wij­ken om ie­mand op te ha­len. De zelf­rij­den­de bus­sen staan nog in hun kin­der­schoe­nen en de kans is groot dat de lan­ce­ring er­van niet zon­der slag of stoot zal ver­lo­pen. Dat heb­ben we al in het bui­ten­land ge­zien, maar ne­men we er graag bij. Al­leen al om­dat de mo­ge­lijk­he­den van der­ge­lij­ke bus­sen groot zijn en de ser­vi­ce aan de rei­zi­ger fel kan ver­be­te­ren. Niet in de plaats van tram­lij­nen, wel naast tram­lij­nen. Het is daar­om pret­tig om te ho­ren dat ook De Lijn de stap naar de 21ste eeuw heeft ge­zet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.