“Veel con­cur­ren­tie van an­de­re be­drij­ven”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Binnenland -

Bpost geeft toe dat er een per­so­neels­te­kort is. “In een aan­tal ge­meen­ten, voor­na­me­lijk in het noor­den van het land, is het in­der­daad moei­lijk om al­le open­staan­de va­ca­tu­res in te vul­len”, zegt Bar­ba­ra Van Spey­broeck, woord­voer­der van bpost. “Dat komt voor­al door con­cur­ren­tie van on­der meer de Ant­werp­se ha­ven. Veel be­drij­ven gaan op zoek naar men­sen die wij ook wil­len aan­wer­ven.” Wat gaat bpost doen om het pro­bleem op te los­sen? “We star­ten cam­pag­nes op de plaat­sen waar we post­bo­des zoe­ken”, zegt Van Spey­broeck. “Dat ge­beurt bij­voor­beeld door deel te ne­men aan job­beur­zen en een pro­mi­nen­te aan­we­zig­heid op job­si­tes. Van­af de­ze maand lan­ce­ren we via so­ci­a­le me­dia ge­tui­ge­nis­sen van post­bo­des om ge­ïn­te­res­seer­den warm te ma­ken voor hun be­roep.” “Daar­naast wer­ken we nauw sa­men met de VDAB en gaan we in de na­bije toe­komst struc­tu­re­ler sa­men­wer­ken met scho­len om daar po­ten­ti­ë­le kan­di­daat-post­bo­des op te spo­ren.” Bpost zegt dat het op­lei­dingstra­ject voor be­gin­nen­de post­bo­des is ver­be­terd. “We ge­ven nu een nau­we­re be­ge­lei­ding in de eer­ste we­ken, zo­dat post­bo­des bij ons aan de slag blij­ven.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.