“Al­les af­ge­le­verd bij bpost” “Al­les is ver­stuurd”, maar... hon­der­den ont­vin­gen geen kies­brief

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Binnenland -

Heel wat kie­zers in het Ant­werp­se heb­ben nog al­tijd geen kies­brief ont­van­gen. Be­hal­ve in Mortsel zijn ook in de dis­tric­ten Hoboken, Deur­ne en Borgerhout nog niet al­le kies­brie­ven aan­ge­ko­men. “Nooit eer­der heb­ben we zo veel mel­din­gen bin­nen­ge­kre­gen van kies­brie­ven die zo kort voor de ver­kie­zin­gen nog niet zijn aan­ge­ko­men”, zegt Mark Jes­pers, grif­fier van de Ant­werp­se recht­bank van eer­ste aan­leg. “In Deur­ne bij­voor­beeld zijn er kop­pels van wie een van de twee nog niets heeft ont­van­gen.” Vol­gens Dirk De­lecham­bre, woord­voer­der van de stad Ant­wer­pen, zijn de kies­brie­ven ui­ter­lijk op 28 sep­tem­ber op de post ge­daan. “Om­dat we vo­ri­ge week mel­din­gen kre­gen over nog niet aan­ge­ko­men kies­brie­ven, heb­ben we een ex­tra pro­ce­du­re op­ge­start. Bur­gers kun­nen sinds maan­dag 8 ok­to­ber via mail of sinds dins­dag 9 ok­to­ber ook in de dis­tricts­hui­zen een du­pli­caat aan­vra­gen. Tot nog toe zijn er een paar hon­derd aan­vra­gen bin­nen­ge­ko­men.” Vol­gens bpost zijn al­le kies­brie­ven die het voor Mortsel en voor de stad Ant­wer­pen heeft bin­nen­ge­kre­gen de deur uit­ge­gaan. “Voor Ant­wer­pen heb­ben we de mees­te kies­brie­ven op 24 sep­tem­ber aan­ge­kre­gen, voor het dis­trict Deur­ne pas op 28 sep­tem­ber, wat vrij laat is”, zegt woord­voer­ster Bar­ba­ra Van Spey­broeck. “Dit was de laat­ste la­ding en die is maan­dag 1 ok­to­ber en dins­dag 2 ok­to­ber de deur uit­ge­gaan. Nocht in Mortsel noch in Ant­wer­pen is er eni­ge ver­tra­ging ge­weest in het be­zor­gen van de kies­brie­ven. Dat er niet zijn aan­ge­ko­men, ligt dus niet aan bpost. Maar wij zijn na­tuur­lijk niet de eni­ge ac­tor in de he­le ope­ra­ti­o­ne­le ket­ting, er is bij­voor­beeld ook de druk­ker.” Dirk De­lecham­bre: “Al­les is bij de druk­ker ver­trok­ken, zo­als be­steld was. Maar wij wil­len nie­mand met de vin­ger wij­zen, door on­ze pro­ce­du­re wordt ie­der­een ge­hol­pen.” Voor Ant­wer­pen kan nog tot en met zon­dag 14 ok­to­ber 12u een du­pli­caat wor­den aan­ge­vraagd via ver­kie­zin­gen.2018@stad.ant­wer­pen.be. Ook aan de stadslo­ket­ten kan nog tot vrij­dag 12 ok­to­ber 14u gra­tis en zon­der af­spraak een du­pli­caat wor­den op­ge­haald. Za­ter­dag 13 en zon­dag 14 ok­to­ber kan dat ook nog in de dis­tricts­hui­zen van Ant­wer­pen, Deur­ne en Wil­rijk tus­sen 9u en 12u.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.