“Sof­tie” De We­ver langs al­le kan­ten on­der vuur

Pe­u­mans geeft eer­ste steek, Be­let doet er schep­je bo­ven­op, Beels is drup­pel

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Politiek - TEX VAN BERLAER

De sfeer zat maan­dag­avond na het VRT-de­bat on­der nul bij Ant­werps bur­ge­mees­ter Bart De We­ver. Eer­der op de avond had Jan Pe­u­mans weer de ei­gen N-VA­stra­te­gie op de kor­rel ge­no­men. Daar­na noem­de sp.a-lijst­trek­ker Jin­nih Beels hem een sof­tie en ap­plau­dis­seer­de de he­le zaal. De We­ver been­de weg.

Een sof­tie. N-VA-bur­ge­mees­ter Bart De We­ver is al veel ge­noemd: te hard, te po­la­ri­se­rend, te ar­ro­gant. Maar soft, dat woord kreeg De We­ver nooit eer­der naar zijn hoofd ge­slin­gerd. Noch­tans is dat wat Jin­nih Beels, de lijst­trek­ker van uit­ge­re­kend de Ant­werp­se so­ci­a­lis­ten, hem noem­de tij­dens een de­bat in het Eén-pro­gram­ma

Ie­der­een Kiest. Al­les draai­de om een dis­cus­sie over het slui­ten van ma­la­fi­de win­kels in de sin­jo­ren­stad. De We­ver klop­te zich­zelf op de borst dat hij al 125 drugs­pan­den heeft la­ten op­doe­ken.

Lou­che win­kel

Straf, maar niet straf ge­noeg, vond Beels. Ze­ker niet om­dat hij eer­der in de cam­pag­ne de CD&V-lijst­trek­ker Kris Pee­ters had ver­we­ten een du­bi­eu­ze vis­win­kel te zijn bin­nen­ge­wan­deld. “U zegt dat me­neer Pee­ters vis koopt in een lou­che win­kel”, al­dus Beels. “Maar sluit die win­kel dan, in plaats van te zeu­ren. U heeft er heel veel kun­nen slui­ten, maar u heeft dat niet ge­daan. In mijn ogen bent u ei­gen­lijk een sof­tie.” Het le­ver­de de ex-com­mis­sa­ris on­ver­wacht ap­plaus op van het pu­bliek.

De We­ver, die wat ver­moeid oog­de, was dui­de­lijk niet ge­diend met dat com­men­taar. Na het ein­de van de op­na­me nam hij snel de be­nen huis­waarts. Een groot ver­schil met een tv-de­bat van vo­ri­ge week, toen hij de tijd nam om in de cou­lis­sen na te pra­ten.

Hoe dan ook was de de­bat­avond met een val­se noot be­gon­nen voor De We­ver. Vóór het Ant­werps de­bat werd Vlaams par­le­ments­voor­zit­ter Jan Pe­u­mans (N-VA) sa­men met Eu­ro­par­le­ments­lid Ivo Be­let (CD&V) ge­ïn­ter­viewd. Pe­u­mans nam zo­als al­tijd geen blad voor de mond. De Lim­bur­ger her­haal­de zijn kri­tiek op de “har­de toon van de par­tij”, zo­als hij die eer­der uit­te op TV Lim­burg. Voor­zit­ter De We­ver zat op en­ke­le me­ters af­stand, maar mocht niet tus­sen­ko­men.

Ver­ge­lij­king met Or­ban

En daar bleef het niet bij. Als klap op de vuur­pijl ver­ge­leek Be­let De We­ver met de zeer om­stre­den eer­ste mi­nis­ter van Honga­rije Vik­tor Or­ban. De CD&V’er op­per­de zelfs dat die ver­ge­lij­king “niet lief” zou zijn voor Or­ban. Vol­gens ge­tui­gen zat De We­ver ge­ïr­ri­teerd op zijn stoel te schui­ven, bin­nens­monds vloe­kend.

Een dag na het de­bat klinkt Jin­nih Beels te­vre­den met haar sof­tie-uit­haal. Het vei­lig­heids­be­leid van N-VA wordt al lan­ger “laks” ge­noemd, maar die kri­tiek komt van ui­terst rechts, met na­me het Vlaams Be­lang. “Ik ben blij dat ik het fra­me heb door­bro­ken dat het vei­lig­heids­the­ma iets van rechts is”, zegt ze. “Rechts denkt vaak in hok­jes, maar in de­ze dis­cus­sie zijn er geen hok­jes.”

De Ant­werp­se bur­ge­mees­ter is in­tus­sen al­weer be­ter ge­luimd. In het kamp-De We­ver wordt er ge­re­la­ti­veerd. “Het ver­wijt van sof­tie is on­ge­loof­waar­dig, we ko­men van een to­taal ge­doog­be­leid van sp.a”, zegt zijn woord­voer­der. En dat De We­ver zicht­baar ge­ër­gerd was? “Cam­pag­ne­tij­den zijn druk voor ie­der­een. Er zijn heel wat de­bat­ten waar Bart – in te­gen­stel­ling tot zijn voor­gan­ger – aan deel­neemt. El­ke dag brengt wat nieuws, eer­gis­te­ren is dus al ver­le­den tijd. Geen en­ke­le kij­ker ligt daar wak­ker van. En wij al ze­ker niet.”

Jin­nih Beels sp.a “U had veel win­kels kun­nen slui­ten, maar u heeft dat niet ge­daan. U bent ei­gen­lijk een sof­tie.” Kamp De We­ver N-VA “Het ver­wijt van sof­tie is on­ge­loof­waar­dig, we ko­men van een to­taal ge­doog­be­leid van sp.a.”

FO­TO PHO­TO NEWS

FO­TO BELGA

Jan Pe­u­mans.

FO­TO BELGA

Ivo Be­let.

FO­TO JAN VAN DER PERRE

Jin­nih Beels.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.