“Een zon­ni­ge, zwoe­le sfeer wil­den we: die vind je niet in Deur­ne-Zuid”

Yas­ko Uchi­ha te­kent met ‘Ver­sla­vend’ voor een van de oor­wur­men van het jaar

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Binnenland - PATRICK VINCENT

In de week dat Tou­rist LeMC zijn nieu­we al­bum uit­brengt, ont­dek­ken we een nieu­we rij­zen­de ster aan het Ant­werp­se hip­hop­fir­ma­ment. Yas­ko Uchi­ha uit Deur­ne-Zuid heeft met

Ver­sla­vend al­vast een van de oor­wur­men van het jaar te pak­ken.

“Je bent ver­sla­vend zina, net als co­cai­i­i­i­ne.” Het re­frein van Ver­sla­vend, de eer­ste hit van de Ant­werp­se rap­per Yas­ko Uchi­ha werpt een weer­haak dwars door je oor­lel. Re­ken er voor­al niet op dat je die haak de eer­ste tien da­gen kunt los­wrik­ken. “En dan moet je we­ten dat ik een half jaar ge­le­den nog nooit een mi­cro­foon in

mijn han­den had ge­hou­den, laat staan dat ik al eens in een op­na­me­stu­dio was ge­weest”, lacht Deur­ne­naar Yas­si­ne (22), die al sinds zijn kin­der­ja­ren Yas­ko wordt ge­noemd en het twee­de deel van zijn ar­ties­ten­naam

haal­de uit de Ja­pan­se ani­me­reeks Naru­to.

Puur toe­val

Tot voor een jaar of vier was voet­bal meer zijn ding. Tot zijn 18de speel­de hij bij de jeugd van Ber­chem Sport. De mu­ziek rol­de hij eer­der toe­val­lig bin­nen. “Ik stu­deer Lo­gis­tiek Ma­na­ge­ment aan de AP Ho­ge­school en daar liep ik Mou­nir en Mar­wan Oda­ri te­gen het lijf, twee­ling­broers en pro­du­cers. Tij­dens een saaie les lie­ten ze me een paar be­ats ho­ren die ze had­den ge­maakt en daar be­gon ik al ‘zwan­zend’ op te rap­pen. Ze ge­loof­den hun oren niet. En ik zelf nog min­der, want ik wist hele­maal niet dat ik dat kon.”

Wel dus. Een vriend nam Yas­ko’s rhy­mes stie­kem op met zijn smartpho­ne. Zo kwa­men ze bij Ily­as Tou­ba te­recht, de we­reld­kam­pi­oen freesty­le voet­bal­len, ook al uit Deur­ne, en die be­zorg­de ze op zijn beurt aan zijn vriend Sou­fi­a­ne Ed­dy­a­ni, het ra­zend po­pu­lai­re Ant­werp­se ant­woord op Hol­land­se hip­hop­pers als Boef en co.

“Ik heb een maand of twee met Sou­fi­a­ne op­ge­trok­ken en heel veel van hem ge­leerd” zegt Yas­ko. “Eerst was het plan om Ver­sla­vend sa­men op te ne­men. Maar uit­ein­de­lijk vond ik het toch be­ter om het al­leen te doen. We heb­ben het op­ge­no­men in een stu­dio in Hil­ver­sum.”

Thuis – “ik woon vlak bij Bart De We­ver” – ligt zijn nieu­we pas­sie nog een beet­je moei­lijk. “Maar mijn moe­der heeft het on­der­tus­sen ge­ac­cep­teerd. Ze steunt me. Zo­lang ik mijn stu­dies maar niet ver­waar­loos. Ik heb nog een jaar te gaan.”

Op­na­mes in Ni­ce

De dag na zijn laat­ste exa­men in ju­ni trok­ken Yas­ko en zijn crew naar Ni­ce om er ge­du­ren­de ne­gen da­gen een paar clips op te ne­men. “We wil­den een zon­ni­ge, zwoe­le sfeer en die vind je net iets moei­lij­ker in Deur­ne-Zuid.” Hij lacht. Ook pro­mi­nent van de par­tij in de clip van Ver­sla­vend: mo­del Aly­cia Van­de­na­beele, vo­rig jaar nog fi­na­lis­te van Miss Bel­gië. Nog geen maand ge­le­den lan­ceer­de Yas­ko de clip op YouTu­be. On­der­tus­sen is die al meer dan 125.000 keer be­ke­ken. “Ze ver­tel­len mij dat zo­iets uit­zon­der­lijk is voor een de­bu­tant als ik. Maar de mon­d­aan-mond re­cla­me doet zijn werk.”

En dat re­frein na­tuur­lijk. “Het is sen­su­eel en com­mer­ci­eel”, zegt Yas­ko. “Ik schrijf over de din­gen die ik da­ge­lijks om me heen zie: mooie meis­jes en drugs. Maar ik voeg er met­een een bood­schap aan toe voor de jon­ge­ren die met zich­zelf in de knoop zit­ten: neem je tijd. Ga niet voor het snel­le ge­win, want dan kom je met fou­te din­gen in con­tact. Volg je ei­gen pad. Stel je pri­o­ri­tei­ten en houd je daar­aan. En voor­al: blijf op school.”

Yas­ko spreekt uit er­va­ring. Hij werd ge­bo­ren in Brus­sel en sprak al­leen Frans en Ara­bisch toen hij op zijn zes­de in Ant­wer­pen ver­zeil­de. In zijn uit­spraak is daar niets meer van te mer­ken. In de ba­sis­school van het Boe­lae­r­park leer­de hij vlek­ke­loos Ne­der­lands.

Nieu­we tracks

Maar in de mid­del­ba­re school liep het mis. “Ik ben een paar keer bui­ten ge­sme­ten”, zegt hij eer­lijk. “On­der an­de­re op Sint-Go­de­lie­ve en op het Groe­nen­daal­col­le­ge in Merk­sem. Ik had een he­kel aan school. Maar ik heb me her­pakt in het Athe­ne­um van Be­ve­ren. En ik heb ver­der kun­nen stu­de­ren. Ik wil die ke­rels van 14, 15 jaar to­nen dat ze dat ook kun­nen en zelf ver­ant­woor­de­lijk zijn voor hun ei­gen keu­zes. Een tijd­je ge­le­den kreeg ik een te­le­foon­tje van de Oda­ri’s: ‘Moet je ho­ren: ze spe­len je num­mer op de ra­dio.’ Ze hiel­den de hoorn te­gen de box. Ik ben nog nooit zo fier ge­weest.”

Plan­nen ge­noeg. Zeer bin­nen­kort vol­gen nieu­we tracks. “Ik heb er al ge­noeg voor een heel al­bum”, zegt hij vol zelf­ver­trou­wen. Op­tre­dens ko­men er ook aan. “Houd mijn In­st­agram maar in de ga­ten! Maar nu moe­ten jul­lie me ex­cu­se­ren. Ik heb les om 16u.”

Yas­ko Uchi­ha Ant­werp­se rap­per “Volg je ei­gen pad. Stel je pri­o­ri­tei­ten en houd je daar­aan. En voor­al: blijf op school.”

PERRE FO­TO JAN VAN DER

De jon­ge Ant­werp­se rap­per Yas­ko scoort een hit met ‘Ver­sla­vend’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.