Ge­von­den na brief op Fa­ce­book: nieu­we juf

Leer­lin­gen van Ant­werp­se school Sint-Nor­ber­tus zoe­ken zelf leer­kracht via op­roep op so­ci­a­le me­dia

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Binnenland - SILKE REMMERY

Om­dat de va­ca­tu­re geen res­pons op­le­ver­de, gin­gen de leer­lin­gen van het vijf­de leer­jaar van het Sint-Nor­ber­tus in Ant­wer­pen ge­woon zelf op zoek naar een nieu­we juf of mees­ter. Met een brief via Fa­ce­book, waar­in ze sme­ken om ie­mand die voor de rest van het school­jaar blijft. En het werk­te: van­af mor­gen krij­gen ze een nieu­we juf. “We gaan ons best doen!”, be­looft de klas al­vast.

“Help ons! We zijn een he­le tof­fe klas in het vijf­de leer­jaar en zoe­ken een tof­fe juf of mees­ter die bij ons blijft voor de rest van het school­jaar. On­ze school is fan­tasBij tisch en je krijgt een gra­tis drink­bus van on­ze di­rec­teur. Kom naar ons, we gaan ons best doen!” Al­le zes­tien leer­lin­gen uit klas 5a van het Sint-Nor­ber­tus in Ant­wer­pen on­der­te­ken­den die brief, die daar­na rond ging op Fa­ce­book.

Hun vo­ri­ge juf stop­te twee we­ken ge­le­den om­dat ze te­rug wou stu­de­ren. Sinds­dien staat een va­ca­tu­re on­li­ne, maar daar kwam geen res­pons op. In­tus­sen wis­se­len ver­schil­len­de zorg­leer­krach­ten el­kaar af in de klas, zo­dat de les­sen toch ver­der kun­nen. “Maar dat is een beet­je moei­lijk”, zegt leer­lin­ge Mi­ri­am (10). “Want ze heb­ben al­le­maal an­de­re re­gels. de ene moesten we bij­voor­beeld on­ze hand op­ste­ken en bij de an­der niet.”

Nor­maal zou maan­dag een nieu­we leer­kracht star­ten, maar di­rec­tri­ce Iris Sme­kens moest de­zelf­de dag mel­den dat die toch niet zou ko­men. “Moe­ten wij an­ders een op­roep doen?, stel­den de leer­lin­gen zelf voor toen ik het ging ver­tel­len. Dus schre­ven ze die brief.”

“Met de he­le klas sa­men”, zegt schrijf­ster Mi­ri­am (10). “We heb­ben elk om beurt een zin ge­ko­zen. En we heb­ben er­bij ge­zet dat de nieu­we juf of mees­ter een drink­bus zou krij­gen, om­dat die van de an­de­re klas­sen ook één kre­gen op de Dag van de Leer­kracht.”

Met hun en­thou­si­as­me heb­ben ze al­les­zins meer­de­re leer­krach­ten over­tuigd om te sol­li­ci­te­ren. Meer nog: van­af mor­gen staat juf Lot­te zelfs voor hun klas, voor de rest van het school­jaar. “We wa­ren heel blij toen we hoor­den dat on­ze brief heeft ge­hol­pen”, zegt Mi­ri­am.

Re­gi­o­na­le te­kor­ten

Het ka­tho­liek on­der­wijs er­kent de pro­ble­ma­tiek van geen leer­krach­ten te kun­nen vin­den. “In de loop van het school­jaar is het niet al­tijd evi­dent om nieu­we le­ra­ren te vin­den. De mees­te le­ra­ren pro­be­ren im­mers aan de start van het school­jaar aan het werk te zijn. Van­af 1 ok­to­ber pro­be­ren we hier via het le­ra­ren­plat­form een ant­woord op te bie­den, maar dat sluit niet uit dat er re­gi­o­naal nog even­tu­e­le te­kor­ten be­staan.”

Voor de scho­len met het­zelf­de pro­bleem heeft Sint-Nor­ber­tus nu dus een ef­fi­ci­ën­te op­los­sing. “Maar we ho­pen dat zo’n brief in de toe­komst bij ons niet meer no­dig is”, zegt de di­rec­tri­ce.

Mi­ri­am

Leer­lin­ge “We wa­ren heel blij toen we hoor­den dat on­ze brief heeft ge­hol­pen.”

De leer­lin­gen to­nen trots de brief die ze heb­ben ge­schre­ven.FO­TO JVDP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.