Herfst­co­a­li­tie na 14/10?

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Stad En Rand -

Als on­ze pei­ling iets heeft dui­de­lijk ge­maakt, is het wel dat het moei­lijk te voor­spel­len valt wel­ke co­a­li­tie­sce­na­rio’s er na 14 ok­to­ber zul­len over­blij­ven. De kans be­staat dat de cen­trum­recht­se meer­der­heid geen twee­de ter­mijn is ge­gund, wat mo­ge­lijk de som­be­re stem­ming van Bart De We­ver van de laat­ste we­ken ver­klaart. Als de Zweed­se co­a­li­tie van N-VA, CD&V en Open Vld sneu­velt, zal De We­ver met fris­se te­gen­zin naar links moe­ten kij­ken om te de­pan­ne­ren. Als hij zijn aver­sie voor de so­ci­a­lis­ten pro­beert te over­win­nen, kan de hui­di­ge co­a­li­tie wor­den aan­ge­vuld met sp.a. In dat ge­val krij­gen we een ou­der­wet­se re­gen­boog­co­a­li­tie, een be­na­ming die de bur­ge­mees­ter kan aan­grij­pen om zijn LGBT-vrien­de­lijk be­leid ex­tra in de veel­kleu­ri­ge verf te zet­ten. On­ze pei­ling wees ech­ter uit dat de as N-VA-sp.a vol­doen­de heeft aan één klei­ne par­tij voor een meer­der­heid. Zo zou De We­ver er voor kun­nen op­te­ren om Open Vld aan boord te hou­den en last­pak Kris Pee­ters te lo­zen. Op die ma­nier zou­den we uit­ko­men bij een on­ge­zie­ne co­a­li­tie van Vlaams-na­ti­o­na­lis­ten, so­ci­a­lis­ten en li­be­ra­len. Enig pro­bleem is dat cre­a­tie­ve gees­ten voor de­ze kleu­ren­com­bi­na­tie nog geen naam heb­ben be­dacht en dus moe­ten we zelf aan de slag. Naar ana­lo­gie met de Zweed­se co­a­li­tie zou­den we hier kun­nen ge­wa­gen van een Roe­meen­se co­a­li­tie. De vlag van het Oost-Eu­ro­pe­se land be­vat in res­pec­tie­ve­lij­ke volg­or­de, van­af de vlag­gen­mast ge­zien, na­me­lijk de kleu­ren blauw, geel en rood. Maar als de so­ci­a­lis­ten lie­ver een iets meer cen­trum-ge­o­ri­ën­teer­de part­ner er­bij wil­len heb­ben of De We­ver Phi­lip­pe De Bac­ker een poets wil bakken voor diens “emo­ti­o­neel on­ge­schikt”-uit­spraak kan Open Vld ook wor­den in­ge­ruild voor CD&V. We zou­den hier de term ‘pa­pri­ka-co­a­li­tie’ dur­ven in­tro­du­ce­ren, wa­re het niet dat naast ge­le, ro­de en oran­je, ook groe­ne pa­pri­ka’s be­staan. Een co­a­li­tie van die drie par­tij­en aan­ge­vuld met Groen lijkt hoogst on­waar­schijn­lijk. Daar­om pro­be­ren we de naam ‘herfst­co­a­li­tie’ in­gang te doen vin­den. Ve­le groe­ne blaad­jes aan de bo­men zul­len rond ver­kie­zings­dag im­mers ge­trans­for­meerd zijn in ro­de, ge­le en oran­je exem­pla­ren. Of die term ook ef­fec­tief zal wor­den ge­han­teerd is nog maar de vraag, want Bart De We­ver zal zijn co­a­li­tie on­ge­twij­feld niet graag wil­len as­so­ci­ë­ren met val­len­de bla­de­ren. Bo­ven­dien be­lo­ven dit ook aarts­moei­lij­ke on­der­han­de­lin­gen te wor­den, die zou­den kun­nen aan­sle­pen tot de kou­de win­ter­da­gen. De kans dat er na 14/10 ge­spro­ken zal wor­den van een ‘Bel­gi­sche co­a­li­tie’ lijkt al hele­maal on­be­staan­de. Al­leen de naam al zal De We­ver doen gru­we­len en bo­ven­dien zal hij niet zwich­ten voor de pa­rings­dans van het ‘zwar­te’ Vlaams Be­lang.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.