“Ook een blin­de kan ka­ra­te doen”

Ka­ra­te­club Aka I Ba­ra or­ga­ni­seert van­af vol­gend jaar les­sen aan­ge­past aan ver­schil­len­de men­se­lij­ke be­per­kin­gen

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Stad En Rand -

Ka­ra­te is een sport voor ie­der­een, dat wil Aka I Ba­ra dui­de­lijk ma­ken. De ka­ra­te­club be­reidt zich voor om vol­gend jaar les­sen voor men­sen met een men­ta­le, vi­su­e­le of fy­sie­ke be­per­king te or­ga­ni­se­ren. “Ka­ra­te is ook een men­ta­le trai­ning.”

“In ja­nu­a­ri gaan we van start”, zegt Patrick Vran­ckx, voor­zit­ter van Ho­boken­se ka­ra­te­school Aka I Ba­ra. “Dan be­gin­nen we met de leer­lin­gen met een lich­te men­ta­le be­per­king of au­tis­me. In sep­tem­ber 2019 star­ten we met op­lei­din­gen voor men­sen met een vi­su­e­le be­per­king en van­af ja­nu­a­ri 2020 ont­van­gen we men­sen die door fy­sie­ke be­per­king die in een rol­stoel zit­ten. On­ze club krijgt veel steun van dien­sten­cen­trum Vic­tor De Bruy­ne en het dis­trict. De be­doe­ling is ie­der­een die dat wil de mo­ge­lijk­heid te ge­ven vecht­sport te doen.”

En dat gaat ver. Vol­gens Patrick Vran­ckx kan ook een blin­de aan ka­ra­te doen. “We kun­nen bud­dy’s zoe­ken die hen bij­staan in de ka­ra­te. Via een con­stan­te aan­ra­king kan die een blin­de be­ge­lei­den. Een be­paal­de vorm van ka­ra­te, de ‘ka­ta’ is er­op ge­richt om be­paal­de be­we­gin­gen zo cor­rect mo­ge­lijk uit te voe­ren zon­der echt te vech­ten. Dat kan een blin­de met een be­ge­lei­der even­goed.”

Daar stopt het niet, ook een tot de nek ver­lam­de zou in prin­ci­pe kun­nen mee­doen vol­gens Vran­ckx. “Ka­ra­te is ook men­ta­le trai­ning, die ver­lam­de kan bij­voor­beeld de na­men van de be­we­gin­gen op­zeg­gen ter­wijl an­de­ren ze doen. Op die ma­nier toont die per­soon dat hij of zij de ma­te­rie snapt. Op YouTu­be zijn er film­pjes te vin­den van een man zon­der le­de­ma­ten die aan ka­ra­te doet. We wil­len ie­der­een zo over­tui­gen om toch een uit­da­ging aan te gaan in het le­ven.”

Rol­lers

Al zul­len eer­der die­ge­nen die een min­de­re vi­su­e­le be­per­king, een men­ta­le be­per­king heb­ben deel­ne­men aan de les­sen. Of wie in een rol­stoel zit, dat is een spe­ci­fie­ke ca­te­go­rie in g-ka­ra­te, ze dra­gen de bij­naam ‘rol­lers’. “De rol­lers kun­nen even­goed sto­ten uit­voe­ren of die af­blok­ken.”

De door­slag­ge­ven­de fac­tor voor Vran­ckx was een be­zoek aan een trai­ning van g-ka­ra­te in Merk­sem. Naast Merk­sem zijn er in Vlaan­de­ren nog clubs die g-ka­ra­te aan­bie­den. In to­taal zijn zo’n drie­hon­derd le­den aan­ge­slo­ten bij G-Ka­ra­te Vlaan­de­ren. Lim­bur­ger Eric Bor­tels is tech­nisch di­rec­teur en be­zie­ler van de or­ga­ni­sa­tie. Hij schreef een boek over de aan­pak van ver­schil­len­de ty­pes be­per­kin-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.