Mis­vie­ring 2.0

Va­ri­é­té­voor­stel­ling in Sint-Jo­ris­kerk geeft met mix van re­li­gies mo­der­ne draai aan ou­der­wet­se ere­dienst

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Stad En Rand - ELIEN VAN WYNSBERGHE ‘Ta­ke me to Church’ in de SintJo­ris­kerk (Me­chels­eplein): 10/10, 24/10, 7/11 en 21/11

In de Sint-Jo­ris­kerk vindt van­avond de eer­ste van een vier­de­li­ge reeks ‘mis­vie­rin­gen’ plaats, ge­ba­seerd op de sa­ge Joris en de

Draak. Ver­ha­len en mu­ziek wor­den ge­bun­deld tot een va­ri­é­té­voor­stel­ling – koor en or­gel in­cluis. Het doel: men­sen weer bij el­kaar bren­gen zo­als dat vroe­ger in de kerk het ge­val was.

“Nog niet zo­lang ge­le­den nam het kerk­ge­bouw een pro­mi­nen­te plaats in on­ze sa­men­le­ving in. De kerk was de plaats waar men­sen sa­men­kwa­men om na te den­ken over de ‘juis­te hou­ding’ om in het le­ven te staan, om mens te zijn”, ver­telt be­den­ker Wol­fram Ghesqui­è­re. “Al lan­ge tijd liep ik rond met het idee om daar iets rond te doen.”

Zo kwam Ta­ke me to Church tot stand. Een reeks van ‘mis­vie­rin­gen’ ge­vuld met mu­ziek en ver­ha­len van over de he­le we­reld waar­voor Ghesqui­è­re sa­men­werkt met cul­tuur­huis De Stu­dio. Ac­teur Hans Van Cau­wen­berg­he is de ce­re­mo­nie­mees­ter.

“Ik heb en­thou­si­ast ‘ja’ te­gen dit pro­ject ge­zegd”, ver­telt Van Cau­wen­berg­he. “Ik heb the­o­lo­gie ge­stu­deerd in Leu­ven. Uit­ein­de­lijk ben ik ac­teur en mu­zi­kant ge­wor­den. Maar al heel mijn le­ven denk

ik: ver­dom­me, ker­ken zijn zul­ke

goe­de ruim­tes! Ze zijn ge­maakt om men­sen sa­men te bren­gen, om er van al­les te be­le­ven en nu staan ze daar vaak te staan – leeg.”

Te­gen het de­cor van een reus­ach­ti­ge schil­de­ring die Joris af­beeldt die de draak doodt, het cen­tra­le the­ma van de vie­rin­gen, zal Van Cau­wen­berg­he ver­ha­len uit al­le wind­stre­ken bren­gen. “Ver­ha­len uit de Ko­ran en de Bij­bel, uit het boed­dhis­me, ver­tel­lin­gen van de Inuit of sprook­jes.”

“Want los van het re­li­gi­eu­ze as­pect zijn dat ge­woon heel mooie ver­ha­len met een rij­ke sym­bo­liek”, zegt Ghesqui­è­re.

Tij­dens el­ke edi­tie wor­den ook een an­de­re gast­ver­tel­ler en een gast­mu­zi­kant uit­ge­no­digd. “Zij ver­tel­len over de dra­ken waar ze per­soon­lijk mee wor­ste­len. Want zul­ke dra­ken zijn er met dui­zen­den. Dat is iets heel moois om over te bab­be­len. Men­sen her­ken­nen zich daar ook in.”

Schrijf­ster Aya Sa­bi bijt de spits af. La­ter bren­gen ook Pe­ter De Graef, Britt Val­ken­borghs en An­ne Provoost hun ver­haal. En dat al­les ver­loopt vol­gens het tem­po en het stra­mien van een mis­vie­ring, waar­bij ook een koor en een or­ga­nis­te aan­we­zig zijn.

“Dan krijg je dus een schrijf­ster van Ma­rok­kaan­se ori­gi­ne die haar ver­haal doet, ge­volgd door het koor dat Ave Ma­ria zingt. Het wordt mag­ni­fiek”, zegt Van Cau­wen­berg­he. “Het zou ge­wel­dig zijn moch­ten we met dit ge­ge­ven in de toe­komst ook naar an­de­re ker­ken kun­nen trek­ken. Want er zijn nog veel scho­ne ker­ken waar wei­nig in ge­beurt.”

FO­TO KIONI PAPADOPOULOS

Ce­re­mo­nie­mees­ter Hans Van Cau­wen­berg­he en ini­ti­a­tief­ne­mer Wol­fram Ghesqui­è­re.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.