Schrijf­ster/il­lu­stra­tor Thaïs Van­der­hey­den is top in Chi­na

Schrijf­ster en il­lu­stra­tor Thaïs Van­der­hey­den ver­koopt 24.000 exem­pla­ren in één maand

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA -

De Gro­teKunstBoe­ken van de Bras­schaat­se au­teur Thaïs Van­der­hey­den sche­ren ho­ge top­pen in Chi­na. Daar gin­gen er in één maand 24.000 exem­pla­ren over de toon­bank. Ook bij ons zijn de kin­der­boe­ken erg po­pu­lair. Bin­nen en­ke­le we­ken komt het der­de boek in de reeks uit.

Met haar boe­ken ‘Gro­te Kunst voor Klei­ne Ken­ners’ neemt schrijf­ster en il­lu­stra­tor Thaïs Van­der­hey­den uit Brasschaat haar le­zer­tjes op een speel­se ma­nier mee door de ge­schie­de­nis van de kunst.

In 2013 kwam haar eerste ‘Gro­teKunstBoek’ uit, met in­for­ma­tie­ve anek­do­tes en il­lu­stra­ties van we­reld­be­roem­de schil­de­rij­en. Van elk schil­de­rij maak­te Van­der­hey­den een ei­gen ver­sie, op maat van kin­de­ren, om het dan te ver­ge­lij­ken met het ori­gi­neel. Vo­rig jaar kreeg het boek een ver­volg.

Niet al­leen bij ons ken­den de ver­ha­len suc­ces, ook de Chi­ne­zen we­ten Van­der­hey­dens boe­ken dui­de­lijk te ap­pre­ci­ë­ren. In één maand tijd wer­den er zo maar even 24.000 exem­pla­ren van ver­kocht. “Ik ben in­der­daad trots”, zegt Van­der­hey­den. “Dat zijn al se­ri­eu­ze aan­tal­len voor een klei­ne Bel­gi­sche il­lu­stra­tor, hé. Ze zijn er in­tus­sen aan de der­de druk ge­start. Mijn der­de boek zal er ook uit­ko­men. In Pe­king wil­len ze me pro­mo­ten door gi­gan­ti­sche ban­ners met il­lu­stra­ties op te han­gen in een win­kel­cen­trum.”

“Niet oud en stof­fig”

Thaïs Van­der­hey­den Au­teur ‘‘Ik ben in­der­daad trots. Dat FO­TO KOEN FASSEUR­zijn al se­ri­eu­ze aan­tal­len voor een klei­ne il­lu­stra­tor’’

in de ori­gi­ne­le kunst­wer­ken”, zegt Van­der­hey­den. “Maar he­den­daag­se kin­de­ren le­ven in een beeld­cul­tuur. Ze krij­gen heel wat prik­kels te ver­wer­ken en dus moet je al met iets strafs op de prop­pen ko­men om hun aan­dacht te trek­ken. De kleu­ren van ou­de schil­de­rij­en, om maar iets te zeg­gen, zijn meest­al niet zo aan­trek­ke­lijk voor kin­de­ren. Ik draai het dus om en maak ei­gen il­lu­stra­ties om de kunst­wer­ken naar hun ni­veau te bren­gen. Daar­bij ver­tel ik het ver­haal van het oor­spron­ke­lij­ke beeld. Er zijn vaak heel wat anek­do­tes aan ver­bon­den die wel de in­te­res­se van kin­de­ren wek­ken. Kijk bij­voor­beeld naar het kunst­werk van Bank­sy dat on­langs ge­veild werd voor een mil­joen eu­ro. Met­een na de ver­koop ‘ver­nie­tig­de’ het kunst­werk zich­zelf en ging het door een pa­pier­ver­snip­pe­raar. Dat zijn toch straf­fe ver­ha­len. Ik kan me her­in­ne­ren dat ik als kind met mijn moe­der naar het Lou­vre ging, om uren aan te schui­ven bij de Mo­na Li­sa. Als we dan ein­de- lijk bij het schil­de­rij wa­ren, dacht ik als klein meis­je: ‘Is dit het?’ Ik hoop de kin­de­ren met mijn boe­ken een kap­stok te ge­ven. Zo­dat als ze la­ter te­rug­den­ken aan kunst, niet met­een aan iets oud en stof­figs den­ken, maar aan écht leu­ke din­gen.” www.thais­van­der­hey­den.com JAN STASSIJNS

FO­TO KOEN FASSEUR

FASSEUR FO­TO KOEN

Af­ge­lo­pen zo­mer vond er in Oos­ten­de een ten­toon­stel­ling plaats, waar 40.000 be­zoe­kers op af­kwa­men. “Waar­om haar werk zo aan­slaat? De mees­te kunst­boe­ken vra­gen kin­de­ren zich in te le­ven Thaïs Van­der­hey­den in haar ate­lier. “Je hebt te­gen­woor­dig al iets strafs no­dig om de aan­dacht van kin­de­ren te trek­ken.”

FO­TO'S THAIS VAN­DER­HEY­DEN

Ver­meer en Klimt als in­spi­ra­tie­bron­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.