14-ja­rig meis­je met hond vindt foe­tus op straat

Deur­ne­naar (54) ont­kent moord op Ari­a­ne Ma­zijn

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA - DIRK COOSEMANS, SAM REYNTJENS, JO­RIS VAN DER AA

Dank­zij DNA-spo­ren heeft de moord­bri­ga­de de­ze week een 54-ja­ri­ge man uit Deurne op­ge­pakt. Hij wordt er­van ver­dacht in 1992 de toen 30 jaar ou­de Ari­a­ne Ma­zijn te heb­ben ge­wurgd met een snoer. De ver­dach­te ont­kent de moord.

Meer dan 26 jaar lang leek het er­op dat de da­der van de bru­ta­le moord op Ari­a­ne Ma­zijn (30) de dans zou ont­sprin­gen. De Ant­werp­se vrouw werd op 17 ju­ni 1992 door haar vriend aan­ge­trof­fen in hun ap­par­te­ment op de Me­chel­se­steen­weg. Ze was half­naakt, ver­toon­de steek- en snij­won­den en was ge­wurgd met het elek­tri­sche snoer van een zon­ne­bank. Ja­ren­lang leid­de het on­der­zoek ner­gens toe: geen ver­dach­ten, noch mo­tief.

De speur­ders be­sef­ten het op dat mo­ment nog niet, maar de zaak zou in een stroom­ver­snel­ling ko­men in de loop van 2015. De straf­rech­ter in Ant­wer­pen ver­oor­deel­de toen een man uit Deurne tot zes maan­den cel voor een dief­stal­po­ging. Na zijn ver­oor­de­ling werd de man ver­plicht een DNA-staal af te

staan voor de da­ta­bank van ver­oor­deel­den.

Dat DNA-pro­fiel match­te in 2017 met de spo­ren die aan­ge­trof­fen wa­ren op het snoer waar­mee Ari­a­ne Ma­zijn ge­wurgd was. De be­heer­der van de sta­len, het Na­ti­o­naal In­sti­tuut voor Cri­mi­na­lis­tiek en Cri­mi­no­lo­gie, meldt zo’n (voor de ana­lis­ten ano­nie­me) match stee­vast aan het fe­de­raal par­ket. Van­daar­uit werd het par­ket in Ant­wer­pen op de hoog­te ge­bracht. Het par­ket deed eerst nog ex­tra on­der­zoek en riep ad­vies van een fo­ren­sisch ex­pert in. In au­gus­tus van dit jaar werd het ge­rech­te­lijk on­der­zoek her­o­pend.

Ver­dach­te ont­kent

Be­gin de­ze week vie­len de speur­ders dan bin­nen bij een 54ja­ri­ge man uit Deurne. Hij werd woens­dag door de on­der­zoeks­rech­ter aan­ge­hou­den op ver­den­king van moord. Vrij­dag ver­schijnt de man voor de raad­ka­mer. Daar moet be­slist wor­den over zijn ver­de­re aan­hou­ding.

“Mijn cli­ënt ver­leent zijn me­de­wer­king aan het on­der­zoek. Hij ont­kent dat hij die vrouw ver­moord heeft”, re­a­geert mr. Se­no De­vriendt, die sa­men met zijn con­fra­ter Chris­ti­an Cle­ment de moord­ver­dach­te zal bij­staan.

De on­der­zoeks­rech­ter stel­de ook een psy­chi­a­ter aan die de man zal on­der­zoe­ken.

“Het rijt de ou­de won­de open”

De fa­mi­lie van slacht­of­fer Ari­a­ne Ma­zijn werd een tijd ge­le­den op de hoog­te ge­bracht van het feit dat het dos­sier her­o­pend was. “Ik had die zaak een beet­je van me af­ge­sto­ten, in­tern ge­klas­seerd, om het al­le­maal voor me­zelf en mijn ge­zin leef­baar te hou­den. Het rom­mel­de wel nog ach­ter­in mijn hoofd. El­ke dag speel­de het eens op, maar dat was het ook”, zegt de broer van het slacht­of­fer. “Tot­dat we on­langs dan het nieuws hoor­den dat de moor­de­naar van mijn zus ge­vat zou zijn. Het rijt die ou­de won­de weer he­le­maal open. Het komt al­le­maal hard in mijn ge­zicht te­rug nu.”

“Mijn ou­ders zijn in 2005 over­le­den. Niet door de moord, maar het ver­driet en het zoe­ken naar de moor­de­naar heeft van hen zo­veel kracht ge­vergd dat het hun le­ven wel ver­kort heeft, denk ik”, gaat de broer ver­der. “Voor hen is het te laat. Zij zul­len nooit we­ten wie hun doch­ter om­ge­bracht heeft. Ik vraag me soms af of ik al die de­tails wel te­rug tot mij wil la­ten ko­men. Al voel ik het wel op­wel­len: de vraag naar het waar­om van die zin­lo­ze moord op mijn zus. Ik hoop dat dat eerst­daags toch dui­de­lijk zal wor­den. Een man van 54. Toen was die dus 28, twee jaar jon­ger dan mijn zus. Wij ver­moe­den dat hij ze moet ge­kend heb­ben.”

“Maar ach, wat hij ook ver­klaart, het zal mijn zus niet te­rug­bren­gen. Ze stond noch­tans fel en met twee voe­ten in het le­ven. Ze werk­te als pe­di­cu­re én in een fit­ness­zaak. Ze had een vriend en was een heel ener­giek per­soon met veel plan­nen voor de toe­komst. Zo her­in­ner ik me haar laat­ste maan­den.”

De broer heeft nu zelf een ge­zin. “Gis­te­ren heb ik mijn kin­de­ren ver­teld hoe hun tan­te echt over­le­den is. Tot hier­toe had­den we die vra­gen al­tijd vaag­jes be­ant­woord door te zeg­gen dat ze lang ge­le­den over­le­den was, zon­der meer. De waar­heid kwam hef­tig aan bij mijn kin­de­ren. Maar het moest. Ik wou niet dat ze het in de kran­ten moesten le­zen.”

FO­TO KOEN FASSEUR

Ari­a­ne Ma­zijn werd op 17 ju­ni 1992 ver­moord in haar ap­par­te­ment. FO­TO VTM NIEUWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.