Ver­ba­le boks­match tus­sen Beels en De We­ver in De Ro­ma

N-VA zet char­me­of­fen­sief naar Groen ver­der op de­bat

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA - (pvdp)

“Na de­ze boks­match tus­sen Jin­nih Beels en bur­ge­mees­ter Bart De We­ver is het tijd voor en­ke­le con­struc­tie­ve voor­stel­len”, zei Fi­lip De­win­ter (VB) woens­dag op het verkiezingsdebat. Daar­mee had De­win­ter even de la­chers op zijn hand in een de­bat dat niet voor gro­te ver­ras­sin­gen zorg­de.

De aan­lei­ding voor die “boks­match” was een op­mer­king van Bart De We­ver over een bro­chu­re van s.pa. “Die staat vol leu­gens en dat ben ik beu. Vol­gens u heb­ben we van al­les af­ge­schaft en is er geen geld voor de over­kap­ping. Er is in het dos­sier van Oos­ter­weel de af­ge­lo­pen 29 jaar niets ge­beurd. Nu wel.” Re­den voor Jin­nih Beels om uit te ha­len naar de bur­ge­mees­ter. “Zet die plaat af met uw ver­haal­tje dat al­les twin­tig jaar heeft stil­ge­staan.”

Meer dan een klei­ne dei­ning was het niet. Want de lijst­trek­kers hiel­den zich ver­der net­jes aan hun pro­gram­ma. Er wer­den geen nieu­we par­tij­en uit­ge­slo­ten of om­armd.

Paard en kar

Al blijft N-VA zijn klei­ne char­me­of­fen­sief rich­ting Groen, als het over mo­bi­li­teit gaat, wel ver­der­zet­ten. Voor­lo­pig zon­der al te veel suc­ces. “Toen wij in april ons mo­bi­li­teits­plan voor­stel­den, zei de N-VA dat we op­nieuw met paard en kar door de stad wil­len. Nu heeft N-VA zijn kar ge­keerd”, zei Wou­ter Van Be­sien (Groen). Bart De We­ver (N-VA) had net daar­voor ge­zegd dat de vi­sies op mo­bi­li­teit van N-VA en Groen niet zo veel ver­schil­len. “Die ver­schil­len zit­ten op an­de­re the­ma’s”, zei Bart De We­ver.

Ook tram­ver­len­gin­gen wa­ren op­nieuw on­der­werp van de­bat. De tram ver­der tot bui­ten de stads­gren­zen la­ten rij­den, is voor geen en­ke­le par­tij een pro­bleem. Al hield de N-VA op­nieuw een slag om de arm. Ook met min­der au­to’s in de stad is ie­der­een ak­koord, zij het dat ze dit elk op hun ei­gen ma­nier in­vul­len. En­kel Vlaams Be­lang is een koe­le min­naar van “het aan­pak­ken van au­to­mo­bi­lis­ten”.

Het the­ma di­ver­si­teit, in ver­kie­zings­tijd vaak ver­engd tot een de­bat over het wel of niet dra­gen van een hoofd­doek ach­ter een ste­de­lijk lo­ket, le­ver­de geen nieu­we in­zich­ten op. Rechts en cen­trum­rechts blij­ven voor­stan­ders van neu­tra­li­teit voor lo­ket­per­so­neel. Links vindt dat het dra­gen van een hoofd­doek moet kun­nen.

Jin­nih Beels (sp.a) wil­de zich ove­ri­gens niet uit­spre­ken over de vraag of de hoofd­doek een breek­punt is tij­dens even­tu­e­le on­der­han­de­lin­gen. “We zul­len dan wel zien of we ons been stijf­hou­den.”

Op het ein­de van het de­bat moch­ten al­le kan­di­da­ten nog ver­tel­len wat hun eerste daad als bur­ge­mees­ter zou zijn. Wou­ter Van Be­sien zou Bart De We­ver op pen­si­oen stu­ren. Kris Pee­ters (CD&V) laat het in het mid­den, Pe­ter Mer­tens (PVDA) zou een “half­slach­ti­ge meer­der­heid” ont­zien en Phi­lip­pe De Bac­ker (Open Vld) wil een co­a­li­tie die 90% van het be­stuurs­ak­koord uit­voert. En Fi­lip De­win­ter? “Ik wil wel met an­de­re lijst­trek­kers bel­len, maar de vraag is of er ie­mand op­neemt.”

FO­TO JAN VAN DER PERRE

FO­TO JAN VAN DER PERRE

Voor het de­bat was al­les nog peis en vree tus­sen de lijst­trek­kers. Ze na­men sa­men een sel­fie met mo­de­ra­to­ren Bie­ke Ile­gems en Sa­cha Van Wie­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.