De bom

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BINNENLAND -

Ze is ge­bar­sten, de bom on­der het Bel­gisch voet­bal. En ook al is het ach­ter­af al­tijd ge­mak­ke­lij­ker om “zie je wel” te roe­pen, het was een bom die al heel lang aan het tik­ken was. On­tel­ba­re boe­ken, blogs, co­lumns, her­vor­mings­plan­nen en col­lo­quia zijn al ver­sle­ten aan de vraag ‘wat maakt ons voet­bal ka­pot?’ En tel­kens was min­stens een deel van het ant­woord: het groeiende tus­sen­cir­cuit van duis­te­re ma­ke­laars die zich­zelf een on­ge­zond gro­te macht heb­ben toe­ge­ëi­gend. Nee, niet el­ke ma­ke­laar is ma­la­fi­de. Maar een mil­jar­den­bu­si­ness als de voet­bal­we­reld waar bin­nen- en bui­ten­land­se bon­den (want ook de FIFA heeft bo­ter op het hoofd) hun gren­zen niet ge­noeg dur­ven af te scher­men, trekt on­ver­mij­de­lijk min­der zui­ve­re ty­pes aan. U kon het nog le­zen, eind au­gus­tus, in de­ze krant. Voor 500 eu­ro kan let­ter­lijk ie­der­een, zon­der enig di­plo­ma, zich als ma­ke­laar re­gi­stre­ren bij de voet­bal­bond. Een ‘be­wijs van goed ge­drag en ze­den’ is vol­doen­de. Met pijn­lij­ke ge­vol­gen: in eerste klas­se zijn er mo­men­teel al meer ma­ke­laars dan voet­bal­spe­lers aan het werk. Met slechts één doel: een fi­nan­ci­eel graan­tje mee­pik­ken. Of be­ter: een heel graan­veld. “Het is de Far West ge­wor­den”, klonk het toen. En nu. Want in die wil­der­nis zijn en­ke­lin­gen uit­ge­groeid tot mach­ti­ge spe­lers. Te mach­tig. Hun drijf­veer ligt niet meer al­leen in het ver­die­nen van grof, al dan niet wit, geld op spe­lerstrans­fers of het af­din­gen van exu­be­ran­te lo­nen voor hun spe­lers. Ze heb­ben zo’n groot deel van de markt in han­den dat hun ten­ta­kels tot in de be­stuurs­ka­mers rei­ken, zelfs tot op het veld. Ze kun­nen zelfs scheids­rech­ters ‘fixen’, we­ten we van­daag. Die en­ke­le ma­ke­laars be­pa­len de dans, de clubs dan­sen mee naar hun pij­pen. Niet voor niets kre­gen gis­te­ren tien voet­bal­clubs, waar­bij zo­wat el­ke top­ploeg, speur­ders over de vloer. Fi­nan­ci­ë­le frau­de, wit­was­sen, match­fixing … nie­mand lijkt er aan te ont­snap­pen. Het gif is in el­ke kier ge­kro­pen. En de clubs? Die schreeu­wen het liefst hun on­schuld uit. Wij­zen naar el­kaar. En Voet­bal­bond en Pro Le­a­gue doen daar gre­tig aan mee. Noch­tans mo­gen we ho­pen dat de­ze ge­bar­sten bom al­le gif uit de kie­ren duwt. Dat dit on­der­zoek niet be­perkt blijft tot mo­ge­lij­ke match­fixing bij KV Me­che­len en Waas­land-Be­ve­ren, maar ook pak­weg Eu­pen en Moes­kroen (waar­om wer­den daar geen huis­zoe­kin­gen ge­hou­den?) een schijn­wer­per mo­gen ver­wach­ten. En dat de ho­pe­loos ver­mink­te voet­bal­we­reld, van clubs tot bond, zich­zelf mee ter dis­cus­sie durft te stel­len en ein­de­lijk werk maakt van een gron­di­ge her­vor­ming, in al­le ge­le­din­gen. Of er gaan nog veel bom­men bar­sten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.