Raad van Sta­te fluit Bart De We­ver te­rug

Shis­ha­bar mag open­blij­ven

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - STAD EN RAND -

De Raad van Sta­te heeft be­slist dat bur­ge­mees­ter Bart De We­ver (N-VA) de shis­ha­bar Dia­mond Loun­ge in de Kip­dorp­vest niet tij­de­lijk mag slui­ten.

De We­ver deed in 2016 al een po­ging om de shis­ha­bar vlak bij de Meir tij­de­lijk te slui­ten, maar de Raad van Sta­te floot hem een eerste keer te­rug. Op 5 ju­li van dit jaar viel de po­li­tie de zaak bin­nen, om­dat bu­ren een klach­ten­brief had­den ge­stuurd. Er wer­den ne­gen­tien klan­ten ge­con­tro­leerd, van wie er twee co­ca­ï­ne op zak had­den en één 26 le­ge zak­jes met co­ca­ï­ne­res­tan­ten.

Na de­ze con­tro­le pro­beer­de De We­ver daar­om de Dia­mond Loun­ge te slui­ten van 12 sep­tem­ber tot 23 ok­to­ber, maar vol­gens ad­vo­caat Kris Luy­ckx, die de zaak­voer­ders ver­te­gen­woor­digt, to­nen de vast­stel­lin­gen niet aan dat de zaak­voer­ders zelf iets met drugs te ma­ken zou­den heb­ben. De Raad van Sta­te be­slis­te daar­om dat de shis­ha­bar toch mag open­blij­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.