Win­naar Na­ti­ons Le­a­gue wint vol­gend jaar 10 mil­joen eu­ro

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOETBAL -

Jess, we dit it. Een ver­as­sing was het hoe­ge­naamd niet, toen voor­zit­ter Ivan De

Wit­te gis­te­ren­na­mid­dag zijn nieu­we coach ver­wel­kom­de. Het werd zelfs maan­dag al op diens Wi­ki­pe­dia-pa­gi­na aan­ge­kon­digd, maar daar had Tho­rup echt geen en­ke­le ver­kla­ring voor. “Ik zou niet we­ten hoe dat kan, wie dat er heeft op­ge­zet. Ik vind het toch maar sca­ry.”

CEO Mi­chel Lou­wa­gie mocht de ti­ming uit­leg­gen. “Zon­dag­avond na de match te­gen Genk is be­slist een nieu­we trai­ner aan te wer­ven. De keu­ze voor Tho­rup is in­ge­ge­ven door zijn werk bij de Deen­se kam­pi­oen FC Midtjyl­land. Het tra­ject van die club (ook kam­pi­oen in 2015, nvdr.) is ver­ge­lijk­baar met dat van Gent. We ken­den de Scan­di­na­vi­sche markt moe­ten dus de nacht in de ge­van­ge­nis door­bren­gen. Het twee­tal wordt be­schul­digd van agres­sie te­gen­over een ho­ge func­ti­o­na­ris van het Rus­sisch mi­nis­te­rie van Han­del, zo meld­de het Rus­si­sche mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken woens­dag.

Ma­maev, een 30-ja­ri­ge mid­den­vel­der en 15-vou­dig Rus­sisch in­ter­na­ti­o­nal, en Ko­ko­rin, een 27ja­ri­ge aan­val­ler en 48-vou­dig in­ter­na­ti­o­nal, sloe­gen maan­dag in een ca­fé in de hoofd­stad Mos­kou func­ti­o­na­ris De­nis Pak met een stoel op zijn ge­zicht. Dat bleek uit be­wa­kings­beel­den. Daar­na volg­de nog een hand­ge­meen met een col­le­ga van Pak. En­ke­le mi­nu­ten eer­der wa­ren de voet­bal­lers op straat slaags ge­raakt met de chauf­feur van een tv-pre­sen­ta­tri­ce. Na­dien ble­ven bei­de spe­lers an­der­hal­ve dag spoor­loos, tot­dat ze zich woens­dag­na­mid­dag toch aan­meld­den op het po­li­tie­kan­toor voor on­der­vra­ging na­dat de au­to­ri­tei­ten ge­dreigd had­den een aan­hou­dings­be­vel uit te vaar­di­gen. Bei­de spe­lers wor­den nu be­schul­digd van hoo­li­ga­nis­me en daar­op staan in Rus­land cel­straf­fen tot vijf jaar.

goed én had­den on­der meer door de trans­fer van Gustav Wik­heim een goed con­tact met voor­zit­ter An­ker­sen. Jess lag nog on­der con­tract tot 2021, maar maan­dag werd een over­een­komst be­reikt.” Deen­se bron­nen spre­ken van een af­koop­som van meer dan 400.000 eu­ro met een bo­nus van 100.000 eu­ro als Gent Eu­ro­pees haalt, maar dat wil­len Lou­wa­gie noch voor­zit­ter De Wit­te be­ves­ti­gen. “We zijn keu­rig een scha­de­ver­goe­ding over­een­ge­ko­men.” Dan is het nog snel­ler ge­gaan: na een ge­sprek dins­dag­avond van een paar uren ten hui­ze van de voor­zit­ter, was het duo De Wit­teLou­wa­gie over­tuigd. Gis­ter­och­tend dan werd het fi­nan­ci­ë­le plaat­je en het con­tract vast­ge­legd. Met­een een con­tract van 2,5 jaar, daar spreekt meer ver­trou­wen uit dan toen Van­der­haeg­he voor 1,5 jaar werd vast­ge­legd. “Dat is een moei­lij­ke vraag,” zucht­te De Wit­te. “Ik kan al­leen zeg­gen dat Mi­chel en ik dins­dag­avond al met­een ja zei­den. Ie­mand had me ge­zegd: je buik vol­gen.” En dan was het aan Tho­rup zelf. De kwa­li­fi­ca­ties een keu­rig per­soon, een ty­pi­sche fa­mi­lie­man, een loy­aal werk­ne­mer en een beet­je grijs, gin­gen hem van­uit De­n­e­mar­ken De UEFA heeft aan­ge­kon­digd dat de te ver­die­nen be­dra­gen in de Na­ti­ons Le­a­gue ge­voe­lig stij­gen. Zo­wel de ba­sis­be­dra­gen die al­le lan­den krij­gen als de pre­mies voor de ver­schil­len­de groeps­win­naars, gaan met liefst vijf­tig pro­cent om­hoog.

De 55 deel­ne­men­de lan­den gaan er al­le­maal op voor­uit. De win­naar van het toer­nooi, waar­van de fi­na­le in ju­ni van 2019 plaats­vindt,

voor­af. Eni­ge hu­mor liet hij wel al met­een blij­ken. “De­ze dag zal wor­den her­in­nerd door twee za­ken. De bom in het Bel­gi­sche voet­bal en de nieu­we trai­ner van Gent.” Maar het bod van Gent kwam voor hem op het goe­de mo­ment en is de juis­te stap in zijn car­ri­è­re: “Ik heb drie heel goe­de ja­ren ge­had in Midtjyl­land, maar nu was het tijd voor iets nieuws. En het bui­ten­land.”

Wat hem ook voor­af ging: een veel­ei­sen­de trai­ner, een pe­o­p­lema­na­ger (die zich graag bij­schoolt met boe­ken over com­mu­ni­ca­tie) en een lei­ders­ty­pe. Dat klopt on­ge­veer al­le­maal, zegt Tho­rup. Dat men in De­n­e­mar­ken wat ver­baasd is – geen gro­te naam en geen er­va­ring in het bui­ten­land – neemt hij voor lief. “Wat is er­va­ring? Ik heb de be­ker en de ti­tel ge­won­nen en de groeps­fa­se in de Cham­pi­ons Le­a­gue over­leefd. En met de na­ti­o­na­le be­lof­ten ge­werkt.”

Over zíjn voet­bal had hij meer te zeg­gen dan over zijn ken­nis van het Bel­gi­sche voet­bal. “Ik ben aan­val­lend in­ge­steld, ik wil al­tijd hoog druk zet­ten. Ik houd van of­fen­sief com­bi­na­tie­voet­bal, maar ik tel niet al­le pas­ses. Hoe snel­ler we in sco­rings­po­si­tie ko­men, hoe be­ter. Mis­schien een beet­je de stijl van Gu­ar­di­o­la en Klopp. Midtjyl­land staat ook be­kend als het team dat mis­schien wel het bes­te is in Eu­ro­pa op stan­daard­si­tu­a­ties. Ik speel nor­maal 3-4-3, maar kan nu nog niet zeg­gen of ik dat hier ook ga doen. Ik ben niet de coach die een sys­teem op­legt, ik wil eerst zien wat het best bij de­ze groep past.”

Hij had gis­te­ren­na­mid­dag al el­ke match van zijn nieu­we ploeg ge­down­load. En de laat­ste te­gen Genk zelfs be­ke­ken, ochar­me. “Die was voor­al leer­rijk,” ont­wijkt hij. “Het is een goed team, maar mo­men­teel mist de ploeg ver­trou­wen. In­di­vi­du­eel en col­lec­tief. Ik wil in elk ge­val eerst met ie­der­een spre­ken.”

De nieu­we coach sprak zich niet uit over dit of vol­gend(e) sei­zoen(en). “Eu­ro­pees voet­bal is in elk ge­val dé doel­stel­ling. Maar ik weet dat een gro­te club als AA Gent al­tijd kam­pi­oen wil wor­den.” zal in to­taal 10,5 mil­joen eu­ro op­strij­ken. “De be­slis­sing om de pre­mies op te trek­ken werd ge­no­men door het Uit­voe­rend Co­mi­té van de UEFA. Die si­tu­a­tie is me­de te dan­ken aan de op­breng­sten van het EK in 2016.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.