230 jon­ge tech­neu­ten moe­ten ha­ven in drie da­gen di­gi­ta­ler ma­ken

Deel­ne­mers uit al­le wind­stre­ken in Ant­werp Ex­po

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina - CHRISTOPH MEEUSSEN

Een on­ein­di­ge voor­raad ener­gie­dran­ken en pas­ta, 140 sta­pel­bed­den, ping­pong­ta­fels, maar voor­al tal­lo­ze ta­fels, sterk in­ter­net en whi­te­boards. Dat is ruw­weg de set­ting voor de Chain­port Hackathon, die gis­te­ren­avond in Ant­wer­pen van start ging. Drie da­gen lang pro­be­ren zo’n 230 deel­ne­mers op­los­sin­gen te vin­den om de ha­ven di­gi­ta­ler en mo­bie­ler te ma­ken. Maar ook de dou­a­ne vroeg help, met hun war on drugs.

“Ant­wer­pen heeft een groot mo­bi­li­teits­pro­bleem. Los het op”, zo grap­te een van de or­ga­ni­sa­to­ren gis­te­ren­avond. Mo­bi­li­teit was dan ook een van zes chal­len­ges, uit­da­gin­gen die gis­te­ren­avond wer­den voor­ge­steld in Ant­werp Ex­po, dit voor een twee­de hackathon in de Ant­werp­se ha­ven­we­reld. Op zo’n

hackathon ko­men men­sen met heel wat ken­nis van pro­gram­me­ren, pro­bleem­op­los­send den­ken, maar ook mar­ke­ting sa­men, en gaan met da­ta en an­de­re tech­no­lo­gie aan de slag.

IT’ers

In 2016 vond in de Waag­na­tie al een eerste edi­tie plaats. Het win­nen­de team Flex­so kwam af met ‘Book-a-lock’, een on­li­ne plat­form waar­mee sche­pen plaat­sen aan de Ant­werp­se kaai­en en in de slui­zen on­li­ne kun­nen boe­ken.

“Een te­kort aan aan­leg­plaat­sen, dat is in­der­daad een van de pro­ble­men in de Ant­werp­se ha­ven”, zegt Hans Ver­beeck van tech­no­lo­gie­be­drijf Nx­tPort, dat sa­men met Vo­ka en het Ha­ven­be­drijf het eve­nemt or­ga­ni­seert. “Maar je hebt bij­voor­beeld ook het pro­bleem dat ge­vaar­lij­ke goe­de­ren nog heel wat do­cu­men­ten ver­ei­sen. Er wordt al met pdf’s ge­werkt, maar er wordt nog heel wat over­ge­typt, wat fou­ten kan op­le­ve­ren. Dat kan al­le­maal be­ter.”

An­de­re uit­da­gin­gen gaan bij­voor­beeld over duur­zaam­heid, maar ook vei­lig­heid. Zo vraagt de dou­a­ne – na het te­ke­nen van een ver­trou­we­lijk­heids­over­een­komst voor ge­voe­li­ge da­ta – om mee te kij­ken naar idee­ën om naar een be­te­re de­tec­tie van co­ca­ï­ne te gaan bij het scan­nen van con­tai­ners die de ha­ven bin­nen­ko­men.

Pas­ta en ga­ming

“Wij wil­len met be­paal­de al­go­rit­mes de mo­bi­li­teit van pen­de­laars in de ha­ven ver­be­te­ren”, zegt De­ba­ra­ti Gan­gu­li (34) uit In­dia. Ze doet mee met het team van IT-be­drijf CNext, dat hoopt 12.500 wa­gens van de weg te ha­len.

Haar team van ze­ven ging gis­te­ren al voor het of­fi­ci­ë­le start­sein aan de slag, in de grau­we, TL-ver­lich­te hal van Ant­werp Ex­po, met op de ach­ter­grond al­vast een rus­ti­ge bal­la­de van No­rah Jo­nes.

Te­ge­lijk waag­den som­mi­gen zich al aan een par­tij­tje bil­jart, ping­pong, of Play­sta­ti­on, of er werd al ge­snackt in de buurt van de ca­te­ring­ta­fel. Niet veel la­ter volg­de de of­fi­ci­ë­le af­trap, waar­bij er vol­tijds kan wor­den ge­pro­gram­meerd, al dan niet af­ge­wis­seld met een dut­je in een van de 140 sta­pel­bed­den.

Si­mon Max­well-Ste­wart en Nao­mi Gold­ap­ple uit Ca­na­da ho­ren bij het be­drijf Ele­ment AI. “Wij wil­len met ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie de gril­li­ge aan­komst­tij­den van sche­pen in de ha­ven nauw­keu­ri­ger mee hel­pen voor­spel­len.”

Mo­ge­lijk be­ho­ren zij tot een van de zes teams waar­uit uit­ein­de­lijk een win­naar zal wor­den ge­ko­zen. Ze krij­gen dan plaats in in­no­va­tie­kan­toor The Be­a­con, een che­que van 5.000 eu­ro, even­als de mo­ge­lijk­heid om het idee ver­der uit te wer­ken in sa­men­wer­king met de Ant­werp­se ha­ven.

De­ba­ra­ti Gan­gu­li Deel­neem­ster “Wij wil­len met be­paal­de al­go­rit­mes de mo­bi­li­teit van pen­de­laars in de ha­ven ver­be­te­ren.”

FO­TO PA­TRICK DE ROO

FO­TO PA­TRICK DE ROO

De deel­ne­mers van de ‘hack­a­ton’ wer­ken in team om op­los­sin­gen te be­den­ken voor de uit­da­gin­gen waar­mee de Ant­werp­se ha­ven wordt ge­con­fron­teerd.

FO­TO PA­TRICK DE ROO

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.