Bas­ket­bal­club houdt be­ne­fiet na dood sand­board­ster Evi

Bas­ket­bal­ploeg or­ga­ni­seert be­ne­fiet­ac­ties om ou­ders te steu­nen na over­lij­den Evi

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina - BRITT PEE­TERS

De da­mes van bas­ket­bal­ploeg Oxa­co BBC uit Boechout na­men eind sep­tem­ber af­scheid van ploeg­ge­no­te Evi De Pre­ker (24). Zij kwam in Pe­ru om na een on­ge­val bij het sand­boar­den. Om Evi’s ou­ders een fi­nan­ci­eel duw­tje in de rug te ge­ven bij de re­pa­tri­ë­rings­kos­ten, or­ga­ni­se­ren ze een be­ne­fiet­ac­tie en een crowdfunding.

Evi trok in ju­li met vrien­den op reis door Zuid-Ame­ri­ka. Be­gin sep­tem­ber, tij­dens een ses­sie sand­boar­den in Pe­ru, ver­on­ge­luk­te ze tij­dens een af­da­ling. Ze kwam te­gen de muur van een ho­tel te­recht.

Het is nog steeds niet vol­le­dig dui­de­lijk hoe het on­ge­val is kun­nen ge­beu­ren, maar het staat wel vast dat Evi niet meer kon stop­pen door de ho­ge snel­heid. Ze werd een week in kunst­ma­ti­ge co­ma ge­hou­den, maar over­leed uit­ein­de­lijk op 6 sep­tem­ber aan haar ver­won­din­gen. Op 29 sep­tem­ber vond de uit­vaart in Wil­rijk plaats.

De da­mes­ploeg van Oxa­co BBC, de Gr­een La­dies, speel­de op 22 sep­tem­ber hun eerste match van de com­pe­ti­tie. Het was de eerste zon­der Evi. Zij werd heel erg ge­mist. “Die dag was het bo­ven­dien Evi’s ver­jaar­dag”, ver­telt Au­de Hen­d­rickx, die al ja­ren sa­men met Evi bas­ket­te. “We heb­ben die match daar­om aan haar op­ge­dra­gen, en er wa­ren enorm veel sup­por­ters. Dat deed deugd. Het was een erg emo­ti­o­ne­le dag, maar we heb­ben veel steun ge­had

aan el­kaar.”

5.000 eu­ro

Om­dat de re­pa­tri­ë­ring van hun ploeg­ge­no­te niet he­le­maal ge­dekt werd door de ver­ze­ke­ring, be­slo­ten Evi’s ploeg­ge­no­tes in te grij­pen. “Het zijn kop­zor­gen die we haar ou­ders wil­len be­spa­ren”, zeg­gen ze. “Met z’n al­len kwa­men we op het idee om geld in te za­me­len. Na on­ze vol­gen­de thuis­match op za­ter­dag 13 ok­to­ber, zul­len we in on­ze sport­hal aan sport­park Snep­pe­bos in Boechout een friet­ver­koop hou­den. We roe­pen zo veel mo­ge­lijk men­sen op om te ko­men, zo­dat er veel snacks en frie­ten ver­kocht kun­nen wor­den. Er gaan on­ge­twij­feld veel Oxa­co-le­den, maar ook an­de­re Boechou­te­naars aan­we­zig zijn.

Naast de friet­ver­koop zijn we vo- ri­ge week met een crowdfunding ge­start. Ook daar pro­be­ren we zo veel mo­ge­lijk men­sen warm te ma­ken om een bij­dra­ge te stor­ten. We heb­ben on­ze lat op 5.000 eu­ro ge­legd. Het zou fan­tas­tisch zijn als we dat kun­nen schen­ken aan Evi’s ou­ders. Als we geld over heb­ben, dan zul­len we dat stor­ten aan Ro­de Neu­zen Dag. Evi zelf was ook een ge­ën­ga­geerd per­soon. Zij zet­te zich vaak in voor goe­de doe­len, dat wil­len wij graag voort­zet­ten.”

Au­de Hen­d­rickx

Ploeg­ge­no­te Evi ‘‘De over­schot schen­ken we aan Ro­de Neu­zen Dag. Evi deed ook veel voor goeie doe­len.”

FO­TO RR

De Gr­een La­dies ho­pen min­stens 5.000 eu­ro in te za­me­len voor hun over­le­den vrien­din.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.