Toe­komst KV Me­che­len hangt aan een zij­den draad­je

Frau­de­on­der­zoek spitst zich toe op één match: KV Me­che­len Waas­land Be­ve­ren Mo­ge­lij­ke straf­fen voor match­fixing: de­gra­da­tie of zelfs schrap­ping Bo­ze sup­por­ters Ma­lin­wa zak­ken mas­saal af naar sta­di­on

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina -

De helft van het KV-be­stuur werd gis­te­ren aan­ge­hou­den op be­schul­di­ging van cor­rup­tie en cri­mi­ne­le or­ga­ni­sa­tie. Ook voor­zit­ter Dirk Huy­ck van Waas­land-Be­ve­ren werd in ver­den­king ge­steld. Bei­de clubs han­gen stren­ge straf­fen bo­ven het hoofd.

Het luik match­fixing in het on­der­zoek ‘Pro­pe­re Han­den’ spitst zich steeds meer toe op KV Me­che­len en de strijd die het stam­num­mer 25 eind vo­rig sei­zoen voer­de om in 1A te blij­ven. Don­der­dag kon u al le­zen hoe spe­lers­ma­ke­laar De­jan Veljko­vic scheids­rech­ters Bart Ver­ten­ten en Sé­bas­tien Del­fe­ri­è­re pro­beer­de te ver­lei­den wed­strij­den in het voor­deel van Ma­lin­wa te be­slis­sen. Gis­te­ren bleek dat ook bestuursleden van KV Me­che­len zich mo­gei­ets mee schul­dig heb­ben ge­maakt. Voor­al de laat­ste wed­strijd van het sei­zoen te­gen Waas­landBe­ve­ren komt in het vi­zier.

Ac­tie­ve rol?

KV Me­che­len moest de laat­ste wed­strijd win­nen met een gro­ter doel­pun­ten­ver­schil dan Eu­pen om in eerste klas­se te blij­ven. Ma­lin­wa won de wed­strijd met 2-0, maar in Eu­pen ging Moes­kroen met 4-0 kop­je-on­der in de slot­fa­se. Daar­door de­gra­deer­de KV Me­che­len, maar het had zijn deel van het werk – winst te­gen Waas­landBe­ve­ren – wel ge­daan.

Het ge­recht hoor­de gis­te­ren met Waas­land-Be­ve­ren-doel­man Da­vy Roef en Oli­vier My­ny (nu OHL, maar vo­rig sei­zoen Waas­land Be­ve­ren) voor het eerst spe­lers. Ook voor­zit­ter van Waas­land-Be­ve­ren Dirk Huy­ck en de ma­ke­laar van Oli­vier My­ny, Wal­ter Mor­tel­mans, wer­den op­ge­pakt en voor de on­der­zoeks­rech­ter ge­leid.

Da­vy Roef werd vol­gens zijn ad­vo­caat ge­hoord als “ge­tui­ge”. De an­de­re drie wer­den gis­ter­avond vrij­ge­la­ten maar blij­ven in ver­den­king. Ze wer­den on­ge­twij­feld uit­ge­vraagd over po­gin­gen om de wed­strijd te­gen KV Me­che­len in een be­paal­de rich­ting te stu­ren. Roef speel­de ove­ri­gens een ster­ke wed­strijd en deed nog ver­schil­len­de red­din­gen.

De vraag die de speur­ders on­ge­twij­feld be­ant­woord wil­len zien, is of niet al­leen Veljko­vic, maar ook het be­stuur van KV Me­che­len een ac­tie­ve rol heeft ge­speeld in het be­na­de­ren van de spe­lers en bestuursleden van Waas­land-Be­ve­ren. Het fe­de­raal par­ket be­ves­tig­de gis­te­ren dat hoofd­aan­deel­hou­der Oli­vier Somers en fi­nan­ci­lijk eel di­rec­teur Thier­ry Stee­mans voor­lo­pig in de cel blij­ven. Spor­tief di­rec­teur Ste­faan Van­roy werd on­der voor­waar­den vrij­ge­la­ten. De aan­hou­din­gen zijn een zwa­re klap voor de tra­di­tie­club aan de Dij­le.

Geen han­den schud­den

Ook Die­ter Pen­nin­ckx, CEO van Bran­ta­no die de club sa­men met Oli­vier Somers over­nam, re­a­geer­de aan­ge­sla­gen. Pen­nin­ckx maak­te er na zijn aan­stel­ling nooit een ge­heim van dat hij de macht van ma­ke­laar De­jan Veljko­vic – die ja­ren­lang de huis­ma­ke­laar van de club was – wil­de bre­ken.

“Mijn sup­por­ters­hart bloedt. Stom­ver­baasd ben ik door wat nu ge­beurt”, zei Pen­nin­ckx. “Na­tuur­lijk wil ik van mijn col­le­ga-be­stuur­ders die op­ge­pakt zijn, we­ten wat er aan de hand is. Of zij ge­daan heb­ben. Maar als er iets ver­keerds is ge­beurd, dan is dat ze­ker niet in op­dracht van de club ge­weest.”

Toch zegt Pen­nin­ckx te ho­pen dat de ope­ra­tie van het ge­recht heil­zaam kan zijn. “Ik ben er­gens diep van bin­nen zelfs blij dat dit uit­komt. Voor mijn club en voor het Bel­gi­sche voet­bal. Wij zit­ten met KV Me­che­len nu mis­schien in het oog van de storm, maar die storm zal ook nog bij an­de­ren pas­se­ren. Daar ben ik ze­ker van.”

Over De­jan Veljko­vic heeft Pen­nin­ckx een dui­de­lij­ke me­ning. “Ik heb die man zelfs nooit de hand wil­len schud­den. In­stinc­tief heb ik al­tijd aan­ge­voeld dat hij niet deug­de.”

En voor de sup­por­ters heeft Pen­nin­ckx ook een bood­schap. “Wat er ook ge­beurt, ik loop niet weg van KV Me­che­len.”

FO­TO PHOTO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.