Be­stuur dis­tan­ti­eert zich van ei­gen le­den

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Binnenland -

De raad van be­stuur van KV Me­che­len doet er al­les aan om zich als club zo ver mo­ge­lijk weg te hou­den van mo­ge­lij­ke com­pe­ti­tie­ver­val­sing. Hij iso­leert met na­druk de drie be­trok­ken en on­der­vraag­de be­stuurs­lui: fi­nan­ci­eel di­rec­teur Thier­ry Stee­mans, in­ves­teer­der Oli­vier Somers en spor­tief ver­ant­woor­de­lij­ke Ste­faan Van­roy. In de voor­avond werd een me­de­de­ling op de web­si­te ge­zet, waar­in de club de ei­gen on­schuld uit­schreeuwt. ’s Avonds kwam er het nieuws bij dat de vol­le­di­ge raad van be­stuur, on­der aan­voe­ring van Die­ter Pen­nin­ckx (naast Somers de be­lang­rijk­ste in­ves­teer­der van KV Me­che­len), zich zelfs bur­ger­lij­ke par­tij gaat stel­len te­gen de drie an­de­re bestuursleden die vol­gens hen op ei­gen hout­je heb­ben ge­han­deld. De club hoopt zo om spor­tie­ve sanc­ties, zo­als de­gra­da­tie of er­ger, te ont­wij­ken.

FO­TO'S JO­RIS HERREGODS

Sup­por­ters kij­ken ver­twij­feld voor zich uit, ter­wijl voor­zit­ter Johan Tim­mer­mans uit­leggeeft en sup­por­ters­boeg­beeld Mark Uyt­ter­hoe­ven komt aan­ge­fietst om steun tege­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.