“Hij zal er ook geen zes jaar trai­ner zijn, hé”

Ge­or­ges Leek­ens moet po­li­tie­ke am­bi­ties even uit­stel­len door nieu­we job in Tu­ne­sië

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voetbal - FRANK BUYSE

Ge­or­ges Leek­ens, lijst­du­wer voor de CD&V, kan zon­dag in Oost­kamp on­danks zijn uit­ge­spro­ken po­li­tie­ke am­bi­ties niet voor zich­zelf stem­men. De ex-bonds­coach zit al in Tu­ne­sië, waar hij aan zijn 25ste job be­gint. Een sche­pen­ambt zit er ook niet in. Zijn lijst­trek­ker toont be­grip. “Ik denk niet dat dit veel stem­men zal kos­ten.”

Ge­or­ges Leek­ens viert een ju­bi­le­um. We wa­ren een beet­je de tel kwijt, maar hij is met de Tu­ne­si­sche top­club Étoi­le Spor­ti­ve du Sa­hel, tien keer lands­kam­pi­oen en tien keer be­ker­win­naar, aan zijn 25ste job als hoofd­coach toe. Op een car­ri­è­re van 35 jaar, die op zijn 69ste nog al­tijd niet af­ge­lo­pen is, on­danks zijn po­li­tie­ke am­bi­ties. Leek­ens stond na­me­lijk in zijn woon­plaats Oost­kamp voor de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen als lijst­du­wer op de CD&V-lijst van zijn vriend en bur­ge­mees­ter Jan de Key­ser. Aan­van­ke­lijk zon­der al te gro­te per­soon­lij­ke am­bi­ties.

“Met mijn naam en er­va­ring wil ik voor­al een en­thou­si­as­te ploeg naar een schit­te­rend re­sul­taat du­wen.”

Vo­ri­ge week even­wel liet hij zich wel ont­val­len dat hij ge­rust sche­pen wil­de wor­den, “als het mij ge­vraagd wordt”. En na enig aan­drin­gen van Ra­dio 2: “Sche­pen van sport, ja.”

Maar dit wordt nu als coach in Tu­ne­sië, waar hij van maart 2014 tot ju­ni 2015 al bonds­coach was, na­tuur­lijk moei­lijk. Zijn en­thou­si­as­te cam­pag­ne­voe­ren lijkt voor niets te zijn ge­weest. Naar ei­gen zeg­gen blijft zijn en­ga­ge­ment om in de vol­gen­de le­gis­la­tuur het spor­tie­ve be­leid in Oost­kamp te on­der­steu­nen noch­tans wel over­eind. “In wel­ke rol, dat zul­len de ver­kie­zin­gen en mijn be­roeps­be­zig­he­den be­pa­len.”

An­de­re mo­ge­lijk­he­den

De Key­ser ziet er geen gra­ten in.

“Uit­ein­de­lijk is er niets ver­an­derd. Toen hij in mei op de lijst kwam, werk­te Ge­or­ges ook in het bui­ten­land – als bonds­coach van Honga­rije. Er is toen een aan­tal maan­den een va­cu­üm ge­weest, maar je weet hoe snel het kan gaan in zijn job. De com­bi­na­tie zou moei­lijk zijn, maar er zijn nog an­de­re mo­ge­lijk­he­den. Hij kan bij­voor­beeld lid wor­den van de Sport­raad. We zien wel. Bo­ven­dien be­slaat een le­gis­la­tuur zes jaar, hij zal er geen zes jaar trai­ner meer zijn, ze­ker?”

Aan de snel­heid waar­mee hij zijn jobs af­werkt, is hij mis­schien al op 1 ja­nu­a­ri te­rug, als het nieu­we Oost­kam­p­se ge­meen­te­be­stuur van start moet gaan. Dat Leek­ens, al in Tu­ne­sië, over­mor­gen niet eens een ei­gen stem kan uit­bren­gen, is ook geen ver­lies. “Er be­staan vol­mach­ten.”

En dat zijn ver­trek de plaat­se­lij­ke CD&V stem­men kan kos­ten, ge­looft De Key­ser ook niet. “Er staan er nog ge­noeg op on­ze lijst.”

“Toen hij in mei op de lijst kwam, werk­te Ge­or­ges ook in het bui­ten­land – als bonds­coach van Honga­rije.”

Jan de Key­ser

Bur­ge­mees­ter Oost­kamp

FO­TO AFP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.