Winst met 2-1: Ro­de Dui­vels in op­per­bes­te stem­ming

Lu­kaku maakt bei­de goals in 2-1-over­win­ning te­gen Zwit­ser­land

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina - KOEN VAN UYTVANGE

De Ro­de Dui­vels mo­gen zich nu al op­ma­ken om in ju­ni de hal­ve fi­na­les van de Na­ti­ons Le­a­gue te spe­len. Na een moei­za­me 2-1ze­ge te­gen Zwit­ser­land staat Bel­gië aan de lei­ding van zijn groep met het maxi­mum van de pun­ten. Met dank aan Lu­kaku die een na­tie even zijn zor­gen deed ver­ge­ten.

Scheids­rech­ters die vriend­schaps­ban­den on­der­hou­den met spe­lers­ma­ke­laars, be­stuurs­lui die wor­den on­der­vraagd over match­fixing, de trai­ner van de lands­kam­pi­oen die een nacht in de cel moet door­bren­gen: voet­bal was de voor­bije da­gen voor­pa­gi­na­nieuws, maar het ging nooit over voet­bal. Nooit over wat ie­mand met een bal kan. Gis­ter­avond wel, maar het voel­de aan als op een fa­mi­lie­feest ar­ri­ve­ren na­dat je die­zelf­de dag een ou­de vriend hebt be­gra­ven. On­we­zen­lijk, als in een pa­ral­lel uni­ver­sum. Meest­al duurt het dan tot de schud­de­bui­ken­de non­kel je even uit de bub­bel haalt en er­voor zorgt dat je weer ple­zier kan heb­ben. Hoop­ten wij dat Eden Ha­zard de zat­te zots­kap werd die ons al­len toch even op de dans­vloer kreeg, maar dat viel te­gen. Mo­len­wie­ken de­den de Dui­vels wel, maar niet om­dat het al­le­maal zo lek­ker swing­de. Lu­kaku zwaai­de om­dat hij de bal niet kreeg, Mer­tens om­dat niet ie­der­een druk zet­te, Ver­mae­len na­dat hij was in­ge­scho­ven maar geen af­speel­punt had ge­von­den. Het was met een gla­zi­ge blik kij­ken naar een tros­je muur­bloem­pjes.

Zwal­pen­de Dui­vels

Hier leest u geen be­le­gen woord­spe­lin­gen over kaas met ga­ten, want die Zwit­sers had­den hun or­ga­ni­sa­tie pot­dicht ge­perst. Met een tac­ti­sche wij­zi­ging zelfs: drie ach­ter­in in bal­be­zit, vijf bij bal­ver­lies, dat zijn we niet ge­wend van

die Zwit­sers. Al een ge­luk dat hun spits, Se­fero­vic, be­ken­der is om de fo­to’s van zijn vrouw dan om zijn kwa­li­tei­ten voor doel. En dus ver­kwan­sel­de de spits van Ben­fi­ca het toen Shaqi­ri als een Zwit­sers mes door de de­fen­sie sneed. Toen Sha­ri­qi nog eens werd weg­ge­stuurd, stond Al­der­wei­reld wel scherp te ver­de­di­gen. Niet Ha­zard, wel de meest ver­guis­de Dui­vel van de laat­ste maan­den kreeg de Hei­zel voor de pau­ze van de ban­ken. Car­ras­co schud­de zijn Chi­na-com­plex van zich af, kop­te naast én mik­te op doel­man Som­mer. Net als Mer­tens, vlak voor rust. Maar pas toen ie­der­een een glaas­je op had en het voor­ge­recht ver­teerd was – en Lu­kaku naar de rech­ter­kant uit­viel – vroeg Ha­zard zijn maats ten dans. Eerst door Mer­tens diep te ste­ken, ver­vol­gens door El­ve­di door de be­nen te spe­len. Het pu­bliek lust­te er pap van. En­ke­le tel­len na­dat Zu­ber bij­na het feest­je had ver­pest – al­leen schoot hij voor­langs – was er weer Ha­zard die de ac­tie op­zet­te, af­ge­werkt door wie an­ders dan Lu­kaku: 1-0. Stoe­len aan de kant, klaar voor een po­lo­nai­se, vier da­gen voor de komst van de Hol­lan­ders? Niet echt. Mer­tens krul­de de bal wel op Som­mer, maar de Zwit­sers ble­ven de in­druk ge­ven dat ze elk mo­ment de boel gin­gen stil­leg­gen. De Dui­vels zwalp­ten, op Kom­pa­ny na, en toen Shaqi­ri een vrije de bal naar de twee­de paal krul­de, wist in­val­ler Ga­vra­no­vic de ge­lijk­ma­ker te ma­ken. Als­of de avond moest ein­di­gen in de stem­ming van de laat­ste da­gen. Met een nieu­we bles­su­re van Ver­mae­len en een ge­lijk­spel. Dom­pers. Maar no Ro­me­lu, no par­ty. Lu­kaku be­slis­te er an­ders. Eerst mik­te hij nog on­be­grij­pe­lijk over, op aan­ge­ven van Mer­tens werk­te hij koel af: 2-1, zijn 45e doel­punt als Ro­de Dui­vel. Pom­pen­de be­ats, toe­ters en bel­len, ie­der­een in eu­fo­rie. Na twee speel­da­gen wen­ken nu al de hal­ve fi­na­les van de Na­ti­ons Le­a­gue. Ja, het ging gis­te­ren toch weer heel even over voet­bal. Hoe­lang?

FO­TO ISOSPORT

Lu­kaku scoort de 2-1. FO­TO BELGA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.