‘Wak­ke­re Da­gen’ om sla­pen­de kie­zer te over­tui­gen

Groen gooit 48 uur lang hulp­lijn open om twij­fe­len­de ziel­tjes voor zich te win­nen

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Binnenland - (grvr)

Groen, de gro­te uit­da­ger van N-VA in Ant­wer­pen, pakt wel heel op­val­lend uit om nu nog kie­zers te lok­ken. De par­tij gooi­de 48 uur lang een hulp­lijn open waar­op wei­fe­len­de Antwerpse kie­zers in­for­ma­tie kon­den in­win­nen. Uw krant deed ano­niem de test. De par­tij is ten­slot­te een groot voor­stan­der van mys­tery calls.

Het te­le­foon­con­cept van Groen heet Wak­ke­re Da­gen. En het is met­een de wak­ke­re stem van kop­stuk Wou­ter Van Be­sien die uw krant ver­wel­komt. Op band wel­is­waar. Van Be­sien ver­ze­kert dat u snel naar een par­tij­ge­noot wordt door­ge­scha­keld en dat hij be­nieuwd is naar uw vra­gen. Lut­te­le se­con­den la­ter neemt Johan Mal­corps, dis­tricts­raads­lid in Ber­chem, het li­ve over. Mal­corps is even­eens wak­ker. Op de nog­al di­rec­te ope­nings­vraag of hij drie goe­de re­de­nen heeft om te stem­men op Groen, ant­woordt hij zon­der ver­pin­ken. We gaan de volk­se­re toer op. Gis­te­ren za­ten we zo­ge­zegd op ca­fé op de Antwerpse Gro­te Markt en hoor­den we ie­mand kla­gen over de ver­vui­len­de crui­se­sche­pen die op een paar tien­tal­len me­ters van die­zelf­de Gro­te Markt aan­leg­gen. “Da’s toch veel er­ger dan die paar ver­vui­len­de au­to’s?” Ook dan komt de hulp­lijn be­sla­gen op het ijs. “We heb­ben gis­te­ren (twee da­gen ge­le­den, red.) nog voor­ge­steld om een la­ge-emis­sie­zo­ne voor sche­pen en trei­nen uit te bou­wen. He­laas ge­raak­te dat nieuws een beet­je on­der­ge­sneeuwd door het ge­sjoe­mel in het voet­bal.” Mal­corps legt het idee pro­fes­si­o­neel uit.

Stam­ca­fé

Het is een ro­de draad. De Ber­chem­naar legt even vak­kun­dig als be­leefd de stand­pun­ten van zijn par­tij uit. Het zou ook zo­maar een ge­sprek ach­ter de tap­kast van uw stam­ca­fé om de hoek kun­nen zijn. En Mal­corps blijft pro­fes­si­o­neel. Zelfs wan­neer we stam­ca­fé­ge­wijs vra­gen waar­om we moe­ten stem­men op een Van Be­sien die uit­ein­de­lijk niet ge­bo­ren is in Ant­wer­pen, maar af­kom­stig is van Haacht in Vlaams-Bra­bant. “Moet een Ant­wer­pe­naar niet stem­men op een Ant­wer­pe­naar?” “Wou­ter woont, in te­gen­stel­ling tot een Kris Pee­ters die zich hier voor de ver­kie­zin­gen is ko­men ves­ti­gen, al heel lang in Ant­wer­pen en is ook dis­tricts­bur­ge­mees­ter ge­weest in Bor­ger­hout”, kwijt Mal­corps zich van zijn taak. “Trou­wens, als we die re­de­ne­ring zou­den door­trek­ken, dan kun je ook Fi­lip De­win­ter van het Vlaams Be­lang af­ser­ve­ren.” Dan op­nieuw ern­stig. We we­ten dat Bart De We­ver (N-VA) in Ant­wer­pen de deur wil open­hou­den voor een co­a­li­tie met Groen. Maar dat Groen van die open deur niets wil we­ten. Hoe ze­ker zijn we dat Van Be­sien en con­sor­ten na de ver­kie­zin­gen toch niet in zee gaat met de Vlaams-na­ti­o­na­lis­ten? “Wat Wou­ter zegt, wordt ge­dra­gen door de he­le par­tij”, gaat het aan de an­de­re kant van de te­le­foon. “Ik denk niet dat we bij Groen ooit een meer­der­heid zul­len vin­den die kiest voor een sa­men­gaan met N-VA. Ons pro­gram­ma is echt wel het te­gen­over­ge­stel­de van dat van hen.”

“Meer mag al­tijd”

Een van die gro­te me­nings­ver­schil­len tus­sen bei­de par­tij­en gaat over de hoofd­doek. Groen vindt dat die over­al moet kun­nen. “Ie­mand die ach­ter een lo­ket zit, moet zijn job ge­woon goed doen”, zegt Mal­corps. “Of die per­soon al dan niet een hoofd­doek draagt, mag geen in­vloed heb­ben.” In to­taal han­gen we bij­na een vol kwar­tier aan de Groen-hulp­lijn. Aan het ein­de geeft Mal­corps nog mee dat hij aar­dig wat te­le­foons krijgt, maar dat het er al­tijd meer mo­gen zijn. De par­tij is nog tot van­avond 20u be­reik­baar voor vra­gen. In shif­ten van twee uur be­man­nen meer dan vijf­tig vrijwilligers te­le­foons, What­sApp-ac­counts en Fa­ce­book­pa­gi­na’s. De par­tij stuurt zelfs me­de­wer­kers de straat op. En ook aan sta­ti­ons en ca­fés staan vrijwilligers klaar om de laat­ste twij­fe­laars te over­tui­gen om te stem­men op Groen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.