Gro­te ijs­pis­te krijgt broer­tje

Stad zoekt kan­di­da­ten nieu­we schaats­baan

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Stad En Rand - Toe­gangs­prijs JAN STASSIJNS

De stad heeft de voor­waar­den vast­ge­legd voor de nieu­we schaats­baan in de Rug­ge­veld­laan in Deurne. Er komt een gro­te ijs­pis­te van 60 op 30 me­ter, maar ook een klei­ne­re van 30 op 15 me­ter. Voor de bouw en uit­ba­ting gaat de stad nu op zoek naar een ge­schik­te kan­di­daat.

Het sche­pen­col­le­ge keur­de vrij­dag de voor­waar­den goed voor de nieu­we ijs­baan in Deurne. Op 22 ok­to­ber wor­den ze ter stem­ming voor­ge­legd aan de ge­meen­te­raad, waar­na de stad op zoek kan gaan naar een ge­schik­te kan­di­daat voor de bouw en uit­ba­ting. In de nieuw te bou­wen schaats­baan moet plaats zijn voor twee ijs­pis­tes. De gro­te, van mi­ni­maal 60 op 30 me­ter, moet vol­le­dig in­ge­richt zijn om ijs­hoc­key en kunst­schaat­sen te kun­nen be­oe­fe­nen. Dus ko­men er ook tri­bu­nes, spe­lers­ban­ken, ju­ry­ta­fels, tijd­klok­ken en doe­len. Ook kleed­ka­mers, sa­ni­tair en berg­ruim­te wor­den ui­ter­aard in de plan­ning op­ge­no­men. Er moet ook een klei­ne­re ijs­pis­te van mi­ni­maal 30 op 15 me­ter naast ko­men. “Zo is er vol­doen­de ruim­te voor scho­len en in­di­vi­du­e­le be­zoe­kers, op­dat el­ke Ant­wer- pe­naar de kans zou heb­ben om te kun­nen schaat­sen”, zegt El­ke Bry­den­bach (N-VA), dis­tricts­sche­pen van Sport. Ook aan de toe­gangs­prijs moe­ten kan­di­da­ten aan­dacht be­ste­den, ze moe­ten daar­bij den­ken aan de ver­schil­len­de doel­groe­pen, zo­als scho­len en kans­ar­men. De stad voor­ziet een een­ma­li­ge in­ves­te­rings­toe­la­ge. Hoe groot die wordt, hangt af van het in­ge­dien­de pro­ject. De uit­ba­ter ont­vangt ook een jaar­lijk­se ex­ploi­ta­tie­ver­goe­ding van 430.000 eu­ro, die is ge­lijk aan de hui­di­ge ex­ploi­ta­tie­kost van de ijs­baan. “Sa­men met het nieu­we zwem­com­plex Sportoa­se Groot Schijn vormt de schaats­baan het sluit­stuk van de ont­wik­ke­ling van de sport­fa­briek in Park Groot Schijn”, zegt sport­sche­pen Ludo Van Cam­pen­hout (N-VA). “Een duur­za­me, he­den­daag­se en kwa­li­ta­tie­ve nieu­we schaats­baan moet er­voor zor­gen dat de sport­ver­e­ni­gin­gen zich maxi­maal kun­nen ont­plooi­en.” Kan­di­da­ten kun­nen hun pro­ject­voor­stel in­die­nen tot 22 fe­bru­a­ri van vol­gend jaar.

FO­TO DIRK KERSTENS

De ijs­baan van Deurne wordt ver­nieuwd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.